Pla-kuidun ja villan yhdistelmät sekä kuitukankaat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Opinnäytetyö perustuu biohajoavan muovin, polylaktidin (PLA), ja teks- tiilikuitujen yhdistämiseen sekä yhdistelmien materiaalilähtöiseen hyö- dyntämiseen tekstiilisuunnittelun ja muotoilun näkökulmasta. PLA:n ominaisuudet tekevät siitä kiinnostavan: se on biohajoavaa, helposti lämpömuovautuvaa ja sen vaikutukset pehmeän tekstiilin kovettamises- sa vaihtelevat PLA:n määrästä riippuen. Työn tavoitteena on löytää materiaalikokeilujen kautta uusia ympäris- tömyönteisiä PLA-kuidun ja villan yhdistelmiä ja / tai komposiittimate- riaaleja sekä etsiä niiden käyttömahdollisuuksia teks-tiilisuunnittelun ja muotoilun viitekehyksessä. Materiaalina käytän työssäni PLA-katkokuitua, PLA-pohjaisia kuitukankaita ja villakuitua. PLA-katkokuitua yhdistän eri suhteissa villakuituun. Toisena lähtökohtana käytän valmiita Biolace -kuitukankaita, joissa PLA:n osuus on 35 % viskoosin ja viskoosi/puuvillan lisäksi, sekä 100 % PLA-kuitukangasta. PLA-pohjaisten kuitukankaiden niukasti energiaa kuluttava valmistusprosessi lisäsi kiinnostustani niiden hyödyntämiseen. Pyrin hyödyntämään ne PLA:n ja villakuidun ominaisuu- det, jossa nämä yhdistettynä tukevat toisiaan ja luovat uusia ulottuvuuk- sia tekstiilisuunnittelun alueella. Tavoitteena on etsiä myös käytettävissä oleville kuitukankaille uusia visuaalisia ratkaisuja ja käyttöalueita. Työn kirjallisessa osassa perehdyn PLA-kuituun, kuitukankaisiin ja PLA- komposiittien käyttösovelluksiin. Tarkastelen myös biomuovien sekä kuitukankaiden käyttöä kestävän kehityksen kannalta. Kirjalliseen osioon kuuluvat lisäksi materiaalikokeilujeni eri prosessit sekä tulosten analy- sointia. Opinnäytteeseen sisältyy myös materiaalikokeiluihini perustuva ideakokoelma, jonka avulla esittelen mielenkiintoismmat tulokset. Tulosten perusteella PLA- ja villakuituyhdistelmät soveltuvat varsin hyvin komposiittimateriaa-leiksi. Kokeilujeni kautta löysin uusia sekoitussuhtei- ta sekä materiaaliyhdistelmiä, joita voi hyödyntää tekstiilisuunnittelun ja muotoilun inspiraationa. PLA:n suoma läpikuultavuus sekä sen kovettava vaikutus yleensä pehmeisiin tekstiilirakenteisiin nousevat esille. Alipaine- puristimen tai tyhjiömuovauksen hyödyntäminen yhdessä muottien tai metalliverkkojen kanssa mahdollistavat struktuuripintaisen materiaalin valmistuksen, mikä voisi olla varsin nopea ja energiatehokas menetelmä verrattuna kudontaan tai neulontaan. PLA-pohjaisten kuitukankaiden monipuolinen käytettävyys vaikkapa lämmön avulla päällekkäin yhdistel- täessä on myös kiinnostavaa

The purpose of this thesis is to combine the biodegradable plastic of polylactide (PLA) with textile fibers and make use of the combinations and the composites as materials-based view of textile design. The fiber of PLA is very interesting because of its varied characteristics: it is biodegradable, easily thermoplastic and it’s impact on the hardening of soft textile varies a lot depending on the amount of PLA. The purpose of this study is to find new ecological combinations of PLA and wool or composites by material experiments and find out how to use them in the context of textile art and design. In the study PLA was used as staple fiber and also PLA-based nonwoven fabrics and wool fiber were used. PLA-fiber was combined with wool in different ratios. Also PLA-based nonwoven fabrics were used. Manufacturing process of the nonwovens needs less energy than weaving and knitting and which were interesting to make use in this thesis. In the study 100 % PLA-nonwoven fabrics and Biolace nonwoven fabrics, that contain 35 % PLA added to viscose and viscose/cotton were used. In this study use of these features of PLA and those of wool, supported each other when combined together. It seems to create new potentials in the field of textile design. One aim is to find out new visual designs and applications for nonwoven fabrics. The theoretical part of the thesis includes issues of PLA, nonwoven fabrics and some previous applications using PLA-based composites. The ecological view of bioplastics and nonwoven fabrics is included. The theoretical part of the thesis also deals with experimental processes and analysis of results. In addition to that, the thesis includes selection of material samples with new ideas and visual designs for the composites and the textile combinatios. The results show that the PLA- and wool fibers are suitable materials to be used together and as composites. Through experiments new combinations and composites made of PLA- and wool fibers were found to be used in textile design. The advantage of PLA is translucidity and its effect to make soft textiles harder. The use of moulds or wire mesh with vacuum-molding press and machine to get structure to materials is a fast and energy-efficient process compared to weaving or knitting, for which also production of threads is needed. Diversified usability of PLA-based nonwoven fabrics for example used on top other with heating is interesting.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Kääriäinen, Pirjo
Puintila, Simo
Keywords
PLA-kuitu, polylaktidi, kuitukangas, biokomposiitti, biomuovi
Citation