Mobiilipankkisovelluksen järjestelmätoteutuksen viitekehys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-03-31
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
8+92
Series
Abstract
Älypuhelimille tarkoitetun mobiilisovelluksen suunnittelu, erilaisten toteutustapojen selvittäminen ja keskinäinen vertailu on erittäin haastavaa projektiryhmälle, jolla ei ole aiempaa kokemusta mobiilisovelluskehityksestä. Erilaisten mobiilikäyttöjärjestelmien ja -päätelaitteiden määrä on suuri ja sovelluksen mahdollisia toteutusmenetelmiä useita. Näiden vaihtoehtojen vertailun lisäksi joudutaan tutkimaan olemassa olevan järjestelmäarkkitehtuurin osalta menetelmiä liittää mobiilisovellus olemassa oleviin taustajärjestelmiin. Mobiilipankkisovelluksen näkökulmasta kaikissa näissä osa-alueissa tulee ottaa huomioon tietoturvaseikat, jotta pankkisalaisuuden alainen tieto ei missään tilanteessa joutuisi ulkopuolisiin käsiin. Tässä työssä kootaan viitekehys kokonaisvaltaiselle mobiilisovellustoteutukselle erityisesti teknisestä- ja tietoturvakriittisen mobiilipankkisovelluksen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan S-mobiili-sovelluksen käyttöliittymäsuunnittelua käytettävyyden näkökulmasta. Tarkastelun lähtökohtana on kolme erillistä osa-aluetta, jotka ovat mobiilipäätelaitteet, mobiilisovellus ja sen kehitysmenetelmät sekä taustajärjestelmäyhteydet tiedon välittämiseksi mobiilisovelluksen ja olemassa olevien taustapalveluiden välillä. Tutkimustuloksiin pohjautuen valitaan tuetut, suomessa kaikkein yleisimmin käytetyt, mobiilikäyttöjärjestelmät ja perehdytään niiden ominaisuuksiin. Tähän tietoon pohjautuen toteutimme kyselytutkimuksen ja käytettävyystestauksen, joiden tuloksia hyödyntäen toteutimme mobiilisovelluksen käyttöliittymän, sekä valitsimme käytettävyydeltään parhaan toteutusmenetelmän, joka tukee asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Taustajärjestelmäyhteyksien osalta hyödynnetään kirjallisuudessa parhaina käytäntöinä esitettyjä menetelmiä tiedon välittämiseksi, jotta tiedon välittäminen on tehokasta ja turvallista unohtamatta mobiiliympäristön tiedonvälitykseen tuomia erityispiirteitä.

Investigation, planning and development of different methods for smartphone mobile application development is very challenging for project groups which do not have previous experience from mobile application development. Amount of different mobile operating systems and mobile devices is huge and there is also multiple different mobile application development methods available. In addition, system architecture investigation is needed to get an image how to connect mobile client application to existing backend systems. Because development of mobile banking application, information security must be taken into account carefully in all of these areas so that bank secrecy information will not leak to a third party in any circumstances. In this master’s thesis comprehensive framework for mobile application implementation is designed specially from security critical mobile banking application perspective. In addition, S-mobiili application user interface design patterns are introduced from usability perspective. Baseline for investigation is three different sub-areas which are mobile devices, mobile application with application development methods and back-end system connections which are needed for data transfer between client application and back-end systems. Selection and feature investigation of supported mobile operating systems are based on publicly available survey results so that sufficiently large amount of mobile device users will be covered in Finland. Based on selection of operating systems, we made a feature survey and usability testing for our customers so that we became aware of needed features and the best development method from usability perspective. Introduced the most efficient and secure back-end system connection decisions are based on literature best practices and made from mobile environment point of view.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Kukkonen, Jyrki
Keywords
mobile bank, mobile application, native, hybrid, web based, framework, mobiilipankki, mobiilisovellus, natiivi, hybridi, verkkopohjainen, viitekehys, Android, Windows Phone, iOS, S-mobiili
Other note
Citation