Enabling play -Designing accessible playground equipment for and with children

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
131
Series
Abstract
This thesis examines the concepts of accessibility and ability-based design in a playground context and takes a participatory approach to product development. The research focuses on finding out the needs and experiences of physically disabled children, and involving them in the design process of playground equipment. The purpose of this thesis is to find out how consultation and co-design with physically disabled children can assist the development of accessible and inclusive playground equipment and to examine what kind of a role disabled children can have in identifying customer needs which in turn could lead to better and more versatile products for the majority of children as well. This thesis provides a review of relevant literature concentrating on the key areas of play, research on the accessibility of play spaces, prominent inclusive design approaches, participatory design, and lead user theory. It aims to find answers to the following questions: How to design an accessible playground together with children? What is an accessible and playable piece of playground equipment like? Can physically disabled children have a key role in identifying latent customer needs? And will designing for their needs result in better design for all? It also aims to find solutions on how to promote and support ability. The goal of this thesis is to report the process and benefits of involving special needs children in the design process of accessible playground equipment and to develop an accessible playground equipment concept based on the insights found during the process. The findings of this thesis indicate that there is no need for specialized playground equipment intended for disabled children. Instead there is a need for playground equipment that is useable and playable by children of any age and ability, equipment thatgives the opportunity to develop skills independently and supports each child to reach their full potential. The parents of able-bodied children can also have restricted mobility or eyesight and can face difficulties in operating in existing playgrounds. All of the users of playgrounds can suffer from situational disability and benefit from equipment designed to support different levels of ability. Physically disabled children can be seen as having a major role in this product development process. Designing for their needs and abilities resulted in finding novel perspectives on how to design playground equipment. The needs of extraordinary users, physically disabled users in this case, can be considered the same as the needs ordinary users face situationally. Taking a top down approach to design and designing for physically disabled children resulted in a product concept that serves a wider range of users with different abilities. Thus designers should move away from designing for disabled or able-bodied and focus on designing for a range of abilities instead. Focusing on abilities enables designing solutions that support different levels of ability and do not require adaptation, leading to more mainstream products for a wider market. Products accepted by the mainstream market cannot be seen as stigmatizing. Both physically disabled children and able-bodied children tested the playground equipment concept in evaluation workshops. All of the children were excited about the concept regardless of their abilities and felt that it was designed for them.

Tämä opinnäytetyö tutkii esteettömyyden ja kykyihin perustuvan suunnittelun käsitteitä leikkipuistoympäristössä ja ottaa osallistavan lähestymistavan tuotekehitykseen. Tutkimus keskittyy selvittämään fyysisesti vammaisten lasten tarpeita ja kokemuksia ja osallistaa heitä leikkivälineiden suunnitteluprosessiin. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten fyysisesti vammaisten lasten kuuleminen ja suunnitteluun mukaan ottaminen voi edesauttaa esteettömien ja leikittävien leikkivälineiden kehittämistä, ja tutkia millainen rooli erityislapsilla voi olla piilevien käyttäjätarpeiden tunnistamisessa, mikä voisi johtaa parempiin ja monipuolisempiin tuotteisiin myös valtaosalle lapsia. Opinnäytetyö luo katsauksen keskeiseen leikkiä, leikkipuistojen esteettömyystutkimuksia, inklusiivisia ajattelutapoja, osallistavaa suunnittelua ja edelläkäyttäjäteoriaa koskevaan kirjallisuuteen. Työ pyrkii vastaamaan kysymyksiin: miten suunnitella esteetön leikkipuisto yhdessä lasten kanssa? voivatko vammaiset lapset olla avainasemassa, kun tunnistetaan piileviä käyttäjätarpeita? voiko suunnittelu vammaisten lasten tarpeisiin johtaa myös parempaan suunnitteluun kaikille? Työ pyrkii löytämään ratkaisuja myös siihen, miten edistää ja tukea lasten kykyjen kehitystä. Tavoitteena on raportoida prosessi ja hyödyt eritystarpeisten lasten osallistamisesta esteettömien leikkivälineiden suunnitteluun, ja kehittää esteetön leikkivälinekonsepti prosessin aikana syntyneiden havaintojen ja oivallusten pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityisesti vammaisille tarkoitetuille usein leimaaville välineille ei ole tarvetta. Sen sijaan on tarvetta leikkivälineille, jotka sopivat kaikenlaisiin kykyihin ja kaikenikäisille, välineitä, jotka mahdollistavat omien taitojen kehittämisen itsenäisesti ja tukevat jokaista lasta saavuttamaan koko potentiaalinsa. Myös vanhemmilla voi olla liikunta- tai näkörajoitteita ja hekin voivat kohdata haasteista leikkipuistoympäristössä toimimisessa. Kaikki leikkipuistojen käyttäjät voivat kärsiä olosuhteiden aiheuttamasta tilapäisestä toimintakyvyn heikentymisestä ja hyötyä välineistä, jotka on suunniteltu tukemaan eri taitotasoja. Fyysisesti vammaisilla lapsilla on merkittävä rooli tutkimuksessa raportoidussa tuotekehitysprosessissa. Suunnittelu heidän tarpeidensa ja kykyjensä mukaan avasi uusia näkökulmia leikkivälineiden suunnitteluun. Epätavallisten käyttäjien tarpeita, joita tässä tapauksessa olivat fyysisesti vammaisten lasten tarpeet, voidaan pitää samoina, joita tavalliset käyttäjät kohtaavat satunnaisesti eri olosuhteissa. Suunnittelu fyysisesti vammaisten lasten tarpeisiin johti tuotekonseptiin, joka palvelee laajempaa, vaihtelevasti kyvykästä käyttäjäkuntaa. Täten suunnittelijoiden tulisi keskittyä huomioimaan erilaiset taitotasot ja suunnittelemaan kykyjen mukaan sen sijaan, että he keskittyisivät suunnittelemaan erikseen vammaisille tai terveille käyttäjille. Taitoihin keskittyminen mahdollistaa eri taitotasoja tukevat suunnitteluratkaisut, jotka eivät vaadi mukauttamista ja joilla on laajemmat markkinat. Tuotteet, jotka ovat valtavirtaa edustavien markkinoiden hyväksymiä, eivät ole käyttäjää leimaavina. Sekä fyysisesti vammaiset että terveet lapset testasivat leikkivälinekonseptia arviointityöpajoissa. Kaikki lapset taitotasoon katsomatta olivat innoissaan konseptista ja kokivat, että se oli suunniteltu heille.
Description
Supervisor
McGrory, Peter
Thesis advisor
Helminen, Pia
Keywords
ability based design, disabled children, playground, accessibility, situational lead user, co-design
Other note
Citation