Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät ja näköismallit konseptien suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
81 + (2)
Series
Abstract
Nopeasti muuttuvat käyttäjien tarpeet ovat kiihdyttäneet yritysten tuotekehityssyklejä. Yrityksen kyvystä tuoda markkinoille käyttäjien tarpeet tyydyttäviä tuotteita ja palveluja on muodostunut keskeinen yrityksen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien avulla pyritään huomioimaan käyttäjien tarpeet kehitysprosessin alusta pitäen ja nopeuttamaan käyttäjien tarpeet tyydyttävien tuotteiden syntyä. Laajimmassa määritelmässä käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla tarkoitetaan kaikkia niitä tuotesuunnittelumenetelmiä ja -tekniikoita, joissa tuotteen loppukäyttäjä on suunnitteluprosessin lähtökohta ja ydin. Käyttäjien osallistuminen kehitysprosessiin vaikuttaa tuotekehityksen suorituskykyyn, tuotevaatimusten laatuun ja kehitettävän tuotteen käytettävyyteen, joiden välityksellä käyttäjien osallistuminen vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Tässä työssä käsitelty näköismalliprojekti osoitti kehitettävää tuotetta esittävien näköismallien parantavan suunnittelijoiden ja käyttäjien välistä kommunikaatiota. Tämän lisäksi käyttäjät kokivat näköismallien käytön parantavan heidän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiaan kehitysprosessissa. Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät soveltuivat hyvin käytettäväksi samaan käyttäjäryhmään kuuluvien käyttäjien kanssa, mutta heikosti eri käyttäjäryhmiä edustavien käyttäjien kanssa. Työn lopuksi esiteltiin kirjallisuustutkimukseen ja näköismalliprojektista saatuihin kokemuksiin pohjautuva ehdotus Senaatti-kiinteistöjen käyttöön otettavaksi käyttäjäkeskeiseksi konseptien suunnitteluprosessiksi.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Mero, Mitro
Keywords
appearance model, näkoismalli, user-centered design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, concept design, konseptin suunnittelu, user needs, käyttäjän tarpeet
Other note
Citation