Influence of the evolving aging aircraft regulations on an operator under EASA jurisdiction

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 82 s. + liitt. 16
Series
Abstract
Aging presents many challenges to aircraft structures in a form of fatigue and corrosion. During the last years, the industry standard in aviation has changed to better address these age-related issues. Major aviation authorities have established or are preparing to establish so called aging aircraft programs that require both operators and aircraft manufacturers to pay more attention on the effects of the aging. In this Master's Thesis, these new requirements are studied and their effects on an operator are evaluated. In the literature part of the thesis the Aging Aircraft Program of the FAA and the Continuing Structural Integrity Program of the EASA are studied. The contents of the programs are discussed and the major differences between the programs of these two aviation authorities are highlighted. The case study part of the thesis focuses on effects of the regulations on an operator under review, Finnair. To meet the requirements, Finnair's existing processes are evaluated and refined to better suit the new regulatory environment. In addition, an implementation plan is developed for Finnair's Boeing 757 fleet detailing the actions needed from Finnair in order to comply with the requirements. Finally, a preliminary aircraft survey is conducted for two aircraft in Finnair's fleet to get a clear idea of the workload related to the compliance process. The study reveals that the aging aircraft programs of the FAA and the EASA are quite similar in most important aspects. In addition, it is revealed that providing the operator is operating a fleet of young aircraft models and young aircraft, the effects of the newly established aging aircraft regulations are fairly modest. This is due to the fact that many of the aspects of the new regulations already are established practices in the industry.

Lentokonerakenteet ovat ikääntyessään alttiita väsymiselle ja korroosiolle. Viime aikoina ilmailualalla on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota ikääntymisen vaikutuksiin. Useat ilmailuviranomaiset ovat jo julkaisseet tai ovat lähiaikoina julkaisemassa niin kutsuttuja ikääntyvien lentokoneiden ohjelmia, jotka velvoittavat sekä lentoyhtiöitä että lentokonevalmistajia. Tässä diplomityössä tutustutaan näiden ohjelmien sisältämiin rakennemääräyksiin ja määräysten vaikutuksiin lentoyhtiölle. Tämän työn kirjallisuusosassa tutustutaan FAA:n ja EASA:n ikääntyvien lentokoneiden ohjelmiin. Työssä käydään läpi molempien ohjelmien sisällöt ja merkittävimmät erot ohjelmien välillä. Työn toisessa osassa selvitetään, miten FAA:n ja EASA:n uudet määräykset vaikuttavat tarkasteltavaan lentoyhtiöön, Finnairiin. Finnairin käyttämät prosessit arvioidaan ja niitä muokataan vastamaan paremmin uusia vaatimuksia. Lisäksi Finnairin Boeing 757 -laivastolle luodaan toteuttamisohjelma, jota noudattamalla tämä laivasto täyttää ikääntyvien lentokoneiden vaatimukset. Lopuksi suoritetaan alustava selvitys kahden lentokoneen rakennekorjausten ja -modifikaatioiden tilasta, jotta saadaan käsitys vaatimuksiin liittyvästä työmäärästä. Työssä osoitetaan, että FAA:n ja EASA:n vaatimukset ovat merkittäviltä osin samankaltaisia. Lisäksi työ osoittaa. että uusien vaatimusten vaikutukset ovat pääosin vähäisiä nuorella laivastolla operoivalle lentoyhtiölle. Vaikutusten vähäisyys on seurausta alalla vallitsevista käytännöistä, jotka jo nykyisellään täyttävät monelta osin tarkasteltavien uusien rakennemääräysten asettamat vaatimukset.
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Anttila, Marko
Keywords
aging aircraft, ikääntyvät lentokoneet, aviation regulations, ilmailumääräykset, aircraft structural requirements, lentokoneiden rakennemääräykset
Other note
Citation