Controllerista businessnavigaattoriksi? Controllerin kehittyvä rooli keskitetyssä controller -funktiossa - Case suomalainen palveluyritys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Johdon laskentatoimen ammattilaisten toimenkuva on ollut viime aikoina sekä jatkuvan akateemisen että liike-elämän kiinnostuksen kohteena. Suomessa käytössä on useimmiten nimike controller mahdollisine eri etuliitteineen. Työnkuvat vaihtelevat organisaatiokohtaisesti, mutta tieteenalalla on argumentoitu controllerin roolin kokeneen suuren muutoksen. Oikeastaan sen on väitetty laajentuneen niin, että nykyajan controller toimii aktiivisena liiketoiminnan kumppanina. Controller -toiminnon hajauttaminen on ollut viime aikojen trendi organisaatioissa. Yhä useammin controllereita tapaakin työskentelemässä liiketoimintayksiköissä, erillään muusta taloushallinnon organisaatiosta. Tämän on esitetty parantavan tiedonkulkua ja näin edistävän roolia liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Tämän case -tutkimuksen tavoitteena on tuoda uutta näkökulmaa keskusteluun controllerin roolista ja sen taustatekijöistä keskitetyssä controller -funktiossa. Lisäksi etsitään tapoja, miten controller voi mobilisoida rooliaan. Controller -tutkimuksessa vähemmistöön jäänyt johdon näkökulma otetaan myös mukaan tarkasteluun haastattelemalla liiketoimintayksiköiden johtoa case -yrityksessä. Case -yrityksen ollessa hieman keskisuurta yritystä suurempi palveluyritys, se on laskentatoimen tutkimuksessa epätyypillinen kohdeyritys. Tutkimusaineisto on kerätty johdon haastattelujen ja controller -ryhmäkeskustelun lisäksi osallistuvan havainnoinnin avulla sekä perehtymällä kohdeyrityksen dokumentaatioon laajasti. Tutkijan työskenneltyä yli kahden vuoden ajan controllerina case -yrityksessä voidaan puhua pitkittäistutkimuksesta. Hyödyntämällä Partasen (2001) viitekehystä controllerin roolimetaforista, tämä tutkimus tarjoaa lisävaloa controllerin kehittyvään rooliin. Tämän tutkimuksen perusteella viitekehystä voitiin täydentää uusilla metaforilla ja controllerin toimintaan liittyvällä painotuksella. Controllerilla on oikeastaan useita eri rooleja, joiden välillä hän saattaa joutua vaihtamaan useinkin. Aiempi teoria saa pääosin vahvistusta uudessa kontekstissa. Tuloksena saatiin myös lisäymmärrystä controllerin rooliin vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista keinoista mobilisoida controllerin eri rooleja. Informaationäkökulmasta controllerin roolia voidaan ymmärtää syvällisemmin. Controllerin on tämän tutkimuksen perusteella myös tärkeää tuntea, miten johto käyttää laskentainformaatiota. Johto toivoo controllerilta tulevaisuusorientaatiota ja informaatiota yrityksen ulkopuolelta. Niinpä tämä tutkimus argumentoi businessnavigaattorin nimikkeen ja sen mukaisen toimenkuvan puolesta.
Description
Keywords
controller, roolimuutos, roolimetaforat, laskentainformaatio
Other note
Citation