Asuinalueen palvelurakenteen ominaisuudet - lähipalvelujen alueelliset erot Helsingin Mellunmäessä ja Munkkiniemessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Local services have an important role in making quality residential environments. However, previous research concerning residential environments diminishes the service point of view. Moreover, the effects of services on neighbourhood quality are also relatively poorly understood. This research aims at increasing understanding on factors that affect the features of services in residential areas. The research strategy is a case study in which local service environments were examined in two residential areas in Helsinki. Quantitative supply data were collected from business register files and through observations. Data to determine the success factors and local factors affecting the services in residential areas were collected through 19 interviews with local service providers, zoning officials and non-profit associations. Significant differences between service offerings were found between case residential areas. Munkkiniemi has twice as much companies and three times more local services than those in Mellunmäki. The most significant differences were found in leisure services and creative services. Observations revealed notable differences in specialized trading services and in banking services, as well as in business-to-business services, which all were more abundant in Munkkiniemi. In general, hedonic service features are typical of Munkkiniemi whereas utilitarian features are characteristic of Mellunmäki. Basic services such as grocery stores and hairdresser's made the least amount of difference between case neighbourhoods as well as construction and real estate related companies. Results indicate that the number of basic services is determined by the number of inhabitants and size of the housing stock. For the more specialized services, the difference between the case neighbourhoods can be explained by the wealth of the neighbourhood residents. The difference in service supply is also explained by large shopping centres located near Mellunmäki which lure residents to shop outside their own residential area. The research shows that socio-economic features, location-related factors, local services and physical and social environments account for the features of neighbourhood services. Resident and service-related factors affect the service features directly. Social and physical environments affect the image and the attractiveness of the neighbourhood which in turn increase the purchasing power in the area by increasing the wealth of the residents and the number of outside customers using services in the particular neighbourhood. The features of neighbourhood services highlighting the differences between case areas were found to include the service providing sector, the nature of service and service customization. The success factors were found to be similar in all local services and between case residential areas: service quality along with location-related factors was considered as the most important as it increases customer satisfaction.

Asuinalueiden palveluja on tutkittu selvästi vähemmän kuin asumiseen liittyviä fyysisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin korostettu palvelujen merkitystä asuinalueiden laadun osatekijänä. Palvelut on kytketty tutkimuksissa ympäristöönsä monin tavoin, mutta kuitenkaan niihin liittyviä vaikutusmekanismeja ei tunneta. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin lisäämään ymmärrystä juuri näihin vaikutuksiin liittyen. Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää tekijöitä, jotka kuvaavat ja selittävät alueiden palvelurakenteiden ominaisuuksien välisiä eroja. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Helsingin Mellunmäen ja Munkkiniemen asuinalueilla. Palvelutarjonnan määrätietoja selvitettiin yritysrekisteritietojen ja havainnoinnin perusteella. Yhteensä 19 haastattelun avulla selvitettiin paikallisia näkemyksiä palvelutoimintaan vaikuttavista tekijöistä yrittäjien, kaupunkisuunnittelun ja yhdistysten edustajien kanssa. Määrällisesti kohdealueiden palvelutarjonnan erot ovat merkittäviä. Munkkiniemessä yritysten määrä on kaksinkertainen ja havainnoinnin avulla määritettyjen asukkaille suunnattujen palvelujen määrä kolminkertainen Mellunmäkeen verrattuna. Selvimmin palvelut eroavat vapaa-aikaan liittyvissä palveluissa sekä käsityö- ja muissa luovissa palveluissa. Myös erikoiskaupan sekä pankkipalvelujen suhteen erot ovat suuria. Lisäksi Munkkiniemessä on selvästi enemmän yrityksille suunnattuja palveluja. Munkkiniemen palvelutarjonnalle on ominaista nautintoihin liittyvät sisällöt, Mellunmäessä palvelujen käytännöllisyys. Peruspalveluissa kuten päivittäistavarakaupassa erot alueiden välillä olivat pieniä samoin kuin kiinteistö- ja rakennusyritysten määrässä. Näiden palvelujen määrä riippuu tutkimuksen perusteella alueen asukas- tai asuntokannan koosta, kun muiden palvelujen määrää selittää asukaskannan varallisuus eli ostovoiman määrä, joka on Munkkiniemessä selkeästi korkeampi. Alueiden välistä eroa selittävät myös Mellunmäen läheisyydessä sijaitsevat suuret ostoskeskukset, jotka vaikuttavat ostovoiman siirtymiseen Mellunmäen ulkopuolelle. Palvelurakenteen ominaisuuksiin vaikuttavat asukaskantaan liittyvät sosioekonomiset tekijät, palvelujen sijainti ja saavutettavuus, palveluympäristö sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät. Palveluihin sekä asukaskantaan liittyvillä tekijöillä on suora vaikutus palvelurakenteen ominaisuuksiin. Ympäristön fyysiset ja sosiaaliset piirteet vaikuttavat alueen imagoon ja haluttavuuteen, jotka lisäävät alueen ostovoimaa asukaskannan varallisuuden ja ulkopuolisten asiakasvirtojen kasvun myötä. Palvelurakennetta kuvaavia ominaispiirteitä ovat tuottajataho, palvelun luonne sekä palvelun yksilöllisyys, jotka kuvaavat alueiden välisiä eroja. Tutkimuksen perusteella toimialojen ominaisuuksiin ei liity selkeitä menestystekijöitä, vaan palveluyrittäjästä riippumatta keskeinen menestystekijä on palvelun laatu ja sen avulla saavutettava asiakastyytyväisyys.
Description
Supervisor
Junnonen, Juha-Matti
Thesis advisor
Puhto, Jukka
Keywords
residential area, asuinalue, services, palvelurakenne, service features, lähipalvelut, palvelujen ominaisuudet
Other note
Citation