Forces of change and their possible influences on the retail property market in the Helsinki metropolitan area – Case in Helsinki city centre

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
53+2
Series
Abstract
The retail property market is facing constant rapid changes and thus, the horizon has become unclear. The field of retailing is transforming and the market actors must modify their actions to meet the altered circumstances, customer needs, demographics and market structure. Future orientated analysis and studies help to understand and predict the possible future development. The goal of the thesis was to examine the possible future vision of commercial district called Tori Quarters located in the city centre of Helsinki in Finland. The research was conducted by applying the methodologies of the research field of futures studies. The future visions were studied by identifying the future forces of change, megatrends and trends, related to the retail property market in the Helsinki Metropolitan Area (HMA) and by examining the possible influences of the forces. The research method called environmental scanning was applied in two phases: literature review and expert panel. First, the current market forces were examined by reviewing the existing literature. Second, the future retail property market forces in the HMA were studied by interviewing the members of the expert panel. The recognised future forces of change in the HMA were (1) Technologies reshaping retail (2) Urbanization (3) Emphasized experiences (4) Multifaceted premises (5) Clustering and specialization (6) Communal, social and collaborative actions (7) Changes in demographics and lifestyles (8) Globalization and (9) Environmental sustainability. These represent the main categories of the forces, but some of them also include sub-categories due to their wide content and diverse shapes. The forces differ in their magnitude and have various possible outcomes. Furthermore, the study investigated the possible influences of the forces on the Tori Quarters with a Futures Wheel research method. Finally, the future vision of the Tori Quarters was examined based on the studied observations regarding the future retail property market. The future vision of the Tori Quarters highlighted the communal, experiential and specialized features of the commercial entity.

Liiketilamarkkinoihin kohdistuu jatkuvia muutoksia nopean kehityksen ja epävarmuuksien myötä. Markkinamuutokset vaikuttavat kaupunkien kaupalliseen rakenteeseen ja haastavat liiketilamarkkinan toimijat kehittämään liiketoimintaansa koko ajan. Tulevaisuuden tutkimus ja analysointi auttavat ennakoimaan ja ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisia kehityssuuntia. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia Helsingin keskustassa sijaitsevan Torikortteleiden kaupallisen kokonaisuuden tulevaisuuden näkymiä. Tutkimus on toteutettu hyödyntämällä tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä. Tulevaisuuden näkymiä tarkasteltiin tutkimalla pääkaupunkiseudun liiketilamarkkinoilla vaikuttavia muutosvoimia, megatrendejä ja trendejä, sekä niiden mahdollisia vaikutuksia. Muutosvoimia tutkittiin toimintaympäristön muutosten tarkastelu –tutkimusmenetelmän avulla. Tämän hetkisiä liiketilamarkkinoilla vaikuttavia voimia selvitettiin olemassa olevan kirjallisuuden kautta. Tulevaisuuden muutosvoimia tutkittiin asiantuntijapaneelille tehdyillä haastatteluilla. Pääkaupunkiseudun liiketilamarkkinoiden tulevaisuuden muutosvoimaluokkia tunnistettiin olevan (1) Liiketilat teknologian uudistamana (2) Kaupungistuminen (3) Elämyksellisyys (4) Monimuotoiset tilat (5) Klusteroituminen ja erikoistuminen (6) Yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja yhteistyö (7) Muutokset väestössä ja elämäntyyleissä (8) Globalisaatio ja (9) Ympäristöystävällinen kestävä kehitys. Muutosvoimaluokat sisältävät myös alaluokkia laajojen ja moninaisten ilmenemismuotojen vuoksi. Muutosvoimat vaihtelevat voimakkuuksiltaan ja seurauksiltaan. Diplomityössä tarkasteltiin lisäksi muutosvoimien mahdollisia vaikutuksia Torikortteleihin tulevaisuuspyörä –tutkimusmenetelmällä. Lopuksi Torikortteleiden tulevaisuuden näkymiä analysoitiin tutkimusmenetelmien tuottamien tulosten ja havaintojen perusteella. Tutkimuksen mukaan liiketilat tulevat säilyttämään fyysisen muotonsa, mutta niiden ominaisuudet ja sisältö muuttuvat muutosvoimien myötä. Torikortteleiden tulevaisuuden visio korosti alueen roolia avoimena, yhteisöllisenä, erikoistuneena ja elämyksellisenä kivijalkakaupan keskittymänä.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Toivonen, Saija
Keywords
forces of change, property market, future studies, environmental scanning, retail
Other note
Citation