Talonrakennushankkeiden hiilijalanjäljen tavoitteen asettaminen ohjelmointivaiheessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
69 + 21
Series
Abstract
Talonrakennushankkeiden merkittävimmät ympäristövaikutuksiin liittyvät päätökset tehdään hankkeen ohjelmointivaiheessa. Päätöksentekijät tarvitsevat vaihtoehtojen arvioimisessa informaatiota eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Tästä huolimatta ovat käytössä olevat ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät ja työkalut suunnitelmien tuloksiin perustuvia. Tavoitehintamenettelyn periaatteita talonrakennushankkeiden kustannusten hallintaan soveltava TAKU™-ohjelmistojärjestelmä muodostaa tietoyhteyden ohjelmointivaiheen lähtötietojen ja suunnitteluvaiheen tulosten välillä mahdollistaen standardien asettamien vaatimusten mukaisen rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutusten arviointimallin muodostamisen ohjelmointivaiheessa. Työ selvittää standardien asettamat vaatimukset rakennusten elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnille ja muodostaa arvioinnissa tarvittavien lähtötietojen vähimmäisvaatimukset. Vastaavasti työ kartoittaa ohjelmointivaiheessa tiedossa olevat lähtötiedot ja TAKU™-ohjelmistosta saatavat välitulosteet. Yhdistämällä arvioinnissa vaaditut vähittäisvaatimukset, TAKU™-ohjelmistosta saatavat tulokset ja esittämällä periaatteet puuttuvien lähtötietojen muodostamiselle esitetään ensi kerran, miten ohjelmointivaiheessa voidaan arvioida rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen. Työn tuloksena on standardien mukaisen laskentamallin muodostaminen periaatetasolla. Laskentamallin periaatteet esitetään havainnollistavin esimerkein, jotka kuvaavat laskentaperiaatteiden toimivuutta. Esimerkit perustuvat aitoihin lähtötietoihin käytettävien ympäristöselosteiden ja havainnollistaen periaatteiden selkeyttä sekä esittämällä TAKU™-ohjelmiston ja kestävän rakentamisen standardiperheen yhteyden. Toissijaisena tuloksena on TAKU™-ohjelmiston toiminta-alueen laajuuden kasvattaminen kustannushallinnan ulkopuolelle. Periaatteet eivät vielä mahdollista valmiin mallin hyödyntämistä, vaan jatkotutkimustarpeena on mallin periaatteiden mukaisen rakennustason kattavan laskentamallin muodostaminen ja sen testaaminen.

The most important environmental decisions in a construction project are made in the programming phase. To assess the different programming alternatives must decision-makers have access to the relevant information of the consequences of their decisions. Despite this are current environmental assessment methods or tools based on the results of the design process. The target costing methods of the construction cost-based TAKU™-software provide an information link between the programming phase and the design results, thus enabling the assessment of the environmental burdens according to the sustainable construction standards in the programming phase. The thesis examines the normative guidelines for the environmental assessment of a buildings life cycle as well as the information required to perform the assessment. Further it establishes the initial information in the project brief at hand in the programming phase and the results that can be gathered from the TAKU™-software based on the initial brief. By combining the minimal information rewuirements for the environmental assessment with the information provided and gathered through the TAKU™-software it establishes for the first time how a standard-based environmental assessment can be performed in the programming phase. As a result of the thesis the principles of a standard-based assessment method are presented. The principles of the assessment model are demonstrated with examples based on actual information from environmental product declarations and TAKU™-calculations to visualize the connections between the programming phase and the environmental indicator. A secondary result of the thesis is expanding the scope of the TAKU™-software beyond cost management. The principles presented in this thesis do not as such provide a working model, thus is the natural direction for future research the creation of the model described and the testing of it.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Pennanen, Ari
Keywords
elinkaariarviointi, tavoitehintamenettely, hiilijalanjälki, rakennus, kestävä rakentaminen, kasvihuonekaasupäästöt
Other note
Citation