Peer-to-peer SIP-protokollan näkymät ja mahdollisuudet mobiilioperaattoreille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
viii, 113
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on esitellä kehitteillä oleva Peer-to-Peer Session Initiation Protocol (P2PSIP), jonka avulla käyttäjät voivat itsenäisesti ja helposti luoda keskenään puhe- ja muita multimediayhteyksiä vertaisverkko-tekniikan avulla. Lisäksi tarkoituksena on arvioida P2PSIP protokollan vaikutuksia ja mahdollisuuksia mobiilioperaattoreille, joille sitä voidaan pitää uhkana. Tästä huolimatta, P2PSIP:n ei ole kuitenkaan tarkoitus korvata nykyisiä puhelinverkkoja. Työn alussa esittelemme SIP:n ja vertaisverkkojen (Peer-to-Peer) periaatteet, joihin P2PSIP-protokollan on suunniteltu perustuvan. SIP mahdollistaa multimedia-istuntojen luomisen, sulkemisen ja muokkaamisen verkossa, mutta sen monipuolinen käyttö vaatii keskitettyjen palvelimien käyttöä. Vertaisverkon avulla käyttäjät voivat suorittaa keskitettyjen palvelimien tehtävät keskenään hajautetusti. Tällöin voidaan ylläpitää laajojakin verkkoja tehokkaasti ilman palvelimista aiheutuvia ylläpito-kustannuksia. Mobiilioperaattorit ovat haasteellisen tilanteen edessä, koska teleliikennemaailma on muuttumassa yhä avoimemmaksi. Tällöin operaattoreiden asiakkaille aukeaa mahdollisuuksia käyttää kilpailevia Internet-palveluja (kuten Skype) helpommin ja tulevaisuudessa myös itse muodostamaan kommunikointiverkkoja P2PSIP:n avulla. Tutkimukset osoittavat, että näistä uhista huolimatta myös operaattorit pystyvät näkemään P2PSIP:n mahdollisuutena mukautumisessa nopeasti muuttuvan teleliikennemaailman haasteisiin. Nämä mahdollisuudet sisältävät operaattorin oman verkon optimoinnin lisäksi vaihtoehtoisten ja monipuolisempien palveluiden tarjoamisen asiakkailleen edullisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että näiden mahdollisuuksien toteuttamisten vaikutusten ei tulisi olla ristiriidassa operaattorin muiden palveluiden kanssa. Lisäksi tulisi muistaa, että tällä hetkellä keskeneräisen P2PSIP-standardin lopullinen luonne ja ominaisuudet voivat muuttaa sen vaikutuksia.

The purpose of this thesis is to present the Peer-to-Peer Session Initiation Protocol (P2PSIP) being developed. In addition, the purpose of this thesis is to evaluate the impacts and prospects of P2PSIP to mobile operators, to whom it can be regarded as a threat. In P2PSIP, users can independently and easily establish voice and other multimedia connections using peer-to-peer (P2P) networking. However, P2PSIP is not meant to replace the existing telephony networks of the operators. We start by introducing the principles of SIP and P2P networking that the P2PSIP is intended to use. SIP enables to establish, terminate and modify multimedia sessions, but its versatile exploitation requires using centralized servers. By using P2P networking, users can decentralize the functions of centralized servers by performing them among themselves. This enables to maintain large and robust networks without maintenance costs resulted of running such centralized servers. Telecommunications market is transforming to a more open environment, where mobile operators and other service providers are challenged to adapt to the upcoming changes. Subscribers have easier access to rivalling Internet-services (such as Skype) and in future they can form their own communication communities by using P2PSIP. The results show that despite of these threats, telecom operators can find potential from P2PSIP in concurrence in adaptation to the challenges of the rapidly changing telecom environment. These potential roles include optimization of the network of the operator, but as well roles to provide alternative and more versatile services to their subscribers at low cost. However, the usage of P2PSIP should not conflict with the other services of the operator. Also, as P2PSIP is still under development, its final nature and features may change its impacts and prospects.
Description
Supervisor
Ott, Jörg; Prof.
Thesis advisor
Korhonen, Jouni; DI
Keywords
peer-to-peer, SIP, mobile operator, Skype, vertaisverkot, SIP, mobiilioperaattori, Skype
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010142