Adoption of Agile Software Development from the Perspective of Organizational Change Theories

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia kuinka organisaatiot voisivat helpommin ottaa käyttöön ketteriä ohjelmistonkehitysmenetelmiä sekä omaksua ajattelua niiden taustalla. Työssä keskitytään tunnistamaan niitä haasteita, joita ketterien menetelmien käyttöönotossa esiintyy, sekä tarjoamaan ratkaisuehdotuksia niihin. Tilannetta tarkastellaan ulkoisen muutosagentin näkökulmasta. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: teoreettisesta osasta, jossa tarkastellaan useita organisaatio ja sosiaalipsykologisia teorioita sekä niiden yhteyksiä ketteriin ohjelmistonkehitysmenetelmiin, sekä kvalitatiivisesta tutkimuksesta, joka perustuu kolmen yrityksen kokemuksiin ketterien menetelmien käyttöönotosta. Yhdistämällä ensimmäisen osan teoriat empiiriseen aineistoon tutkimus tarjoaa joukon ehdotuksia siihen, kuinka ketteriä menetelmiä tulisi ottaa käyttöön organisaatioissa. Suurin osa tunnistetuista haasteista ketterien menetelmien käyttöönoton yhteydessä liittyivät perustavanlaatuisiin käsityksiin ohjelmistotuotannosta, organisatorisiin seikkoihin sekä yksittäisten työntekijöiden muuttuvaan ympäristöön. Jotta näitä haasteita voitaisiin välttää, tulisi ketterien menetelmien käyttöönoton olla ihmisvetoista, päämäärätietoista ja vähittäistä. Käyttöönottoa tukevan muutosagentin tulisi luoda ja ylläpitää organisatorista keskustelua. Hänen päätehtävänään tulisi olla auttaa muuttuvaa organisaatiota auttamaan itseään. Tähän hänen tulisi pyrkiä tarjoamalla tietämystään ketteristä menetelmistä sekä opettamalla asiakasorganisaatiota kehittymään jatkossa itsenäisesti. Ratkaisuehdotusten lisäksi tutkimus osoitti, että organisaatiotieteiden ja sosiaalipsykologian teorioita voidaan onnistuneesti soveltaa ohjelmistokehityksen alalla. Tämä rohkaisee jatkotutkimuksiin aiheen piirissä.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Rautiainen, Kristian
Virtaharju, Jouni
Keywords
agile, ketterät menetelmät, agile methods, ketterien menetelmien käyttöönotto, agile adoption, muutosteoriat, change theories, konsultointi, consultation, muutosagentti, change agent, konsultti, consultant
Other note
Citation