Challenges in building information modeling: Insights from a pioneering process development workshop in Finland

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLehtinen, Teemu
dc.contributor.advisorSmeds, Matilda
dc.contributor.authorLöfgren, Jenny
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorSmeds, Riitta
dc.date.accessioned2015-04-07T13:30:04Z
dc.date.available2015-04-07T13:30:04Z
dc.date.issued2015-03-23
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was firstly, to find the challenges related to BIM process, and secondly to find the solutions to the challenges. The solutions were found from multi-party agreements (MPAs), where building construction and the contract is designed in collaboration between the architect, the other designers, main contractor, and the owner. The contract model is based on the fact that the profits and risks during the process are allocated between the participants, which will motivate the team to pursue as effective cooperation as possible, to share information also about incomplete work, and thus to enhance understanding about different discipline’s work, challenges and the whole design and construction process. The subject is relevant, as the industry evolves so slowly even though there are solutions for the challenges. Building information modeling (BIM) refers to the process in which different disciplines are designing 3-4D designs within a construction project. It provides development opportunities when there is competence to utilize them. The model can be used for visualization for the owner and the authorities, and as a tool for the site workers in the constructing phase. The as-built model can also be used in the maintenance phase, as all the materials and particles used in the building are in the final model. The challenges found during this study were especially related to collaboration, coordination, contractual interests, and the lack of competence in both using the models, as well as modeling it-self. The results show that these challenges are not only related to BIM, but construction processes in general. Thus, it is important to emphasize all of the most obvious solutions available. This thesis provides for a basis for future research concentrating on operational challenges related to construction process. It also serves the field work, especially in the planning phase, when struggling with the challenges presented in this thesis. The empirical part of this thesis was based on a focus-group workshop arranged for the Finnish pioneers in BIM, from which the qualitative material was collected by observations and recordings. In the research, an initial theoretical framework is constructed from the BIM related challenges and MPA related solutions found in the literature, which are tested with the collected empirical data. The result is an enhanced constructed framework, which shows that the BIM related challenges can in fact be solved with implementing MPAs as well as the so called Last Planner® System.en
dc.description.abstractTämän työn tarkoituksena oli löytää tietomallintamisprosessiin, käytäntöihin ja teknologioihin liittyviin haasteisiin ratkaisuja monen osapuolen välisestä sopimusmallista (MPA), missä rakentaminen ja sopimus suunnitellaan yhdessä arkkitehdin, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajan sekä omistajan kesken. Sopimusmalli perustuu siihen, että sekä rakentamisprosessin aikana säästetyt varat, että siihen liittyvät riskit jaetaan edellä mainittujen osapuolten kesken, mikä motivoi jokaista tavoittelemaan mahdollisimman tehokasta yhteistyötä, jakamaan tietoa keskeneräisistäkin suunnitelmista, ja parantamaan siten ymmärrystä eri osapuolten työstä, haasteista ja koko suunnittelu- ja rakennusprosessista. Tutkimuksen aihe on relevantti, koska teollisuudenala kehittyy hitaasti siihen nähden, että löytyneisiin haasteisiin on olemassa ratkaisuja. Tietomallinnus (BIM) tarkoittaa eri suunnittelualojen toimesta tehtävää 3-4D – suunnitteluprosessia samassa rakennusprojektissa. Tietomallia voidaan hyödyntää omistajalle ja viranomaisille visualisoinnissa, työmaan työntekijöiden oppaana, ja nk. to-be – mallina - mitä on loppujen lopuksi rakennettu. Mallia voidaan tällöin hyödyntää myös ylläpitovaiheessa, kun kaikki olennainen on siihen mallinnettu. Tämän tutkimuksen puitteissa havaittuja haasteita ovat erityisesti yhteistyön optimoiminen ja koordinoiminen, sopimustekniikka, tiedon yhteensopivuus, sekä mallintamisen ja mallien käytön osaamisen puute. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että löydetyt haasteet eivät liity vain tietomallintamiseen, vaan rakennusprosesseihin yleensä. Niinpä on tärkeää korostaa kaikkia yleisimpiä, olemassa olevia ratkaisuja niihin. Tämä työ tarjoaa perustan tulevalle, rakennusalan operationaalisiin haasteisiin keskittyvälle tutkimukselle. Tämä palvelee myös kenttätyötä, erityisesti niissä suunnitteluvaiheen haasteissa, joita on esitelty tässä työssä. Työn empiirinen osa perustuu Suomen BIM pioneereille järjestettyyn fokusryhmä-workshoppiin, mistä laadullinen aineisto kerättiin havainnoimalla ja nauhoittamalla. Tutkimuksessa luodaan ensin teoreettinen viitekehys kirjallisuuskatsauksessa löydetyistä BIM:n haasteista ja ratkaisuista, jota testattiin empiriasta saamalla aineistolla. Työn tulos on testatusta aineistosta rakennettu paranneltu viitekehys, mistä nähdään, että tietomallinnukseen liittyviin haasteisiin voidaan löytää ratkaisu monen osapuolen välisestä sopimuksesta, sekä nk. Last Planner® Systeemistä, koordinaatiota optimoivasta työkalusta, mikä liitetään usein monen osapuolen väliseen sopimiseen.fi
dc.ethesisidAalto 9298
dc.format.extent76+12
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15535
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201504082199
dc.language.isoenen
dc.locationP1
dc.programmeKiinteistötalouden koulutusohjelmafi
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU3001fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordbuilding information modelingen
dc.subject.keywordcollaborationen
dc.subject.keywordprocess developmenten
dc.subject.keywordcoordinationen
dc.titleChallenges in building information modeling: Insights from a pioneering process development workshop in Finlanden
dc.titleTietomallinnuksen haasteita: Näkemyksiä uraauurtavasta prosessinkehittämisen yhteistyöriihestä Suomessafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi51039
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Löfgren_Jenny_2015.pdf
Size:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format