Challenges in building information modeling: Insights from a pioneering process development workshop in Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-23
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU3001
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
76+12
Series
Abstract
The purpose of this thesis was firstly, to find the challenges related to BIM process, and secondly to find the solutions to the challenges. The solutions were found from multi-party agreements (MPAs), where building construction and the contract is designed in collaboration between the architect, the other designers, main contractor, and the owner. The contract model is based on the fact that the profits and risks during the process are allocated between the participants, which will motivate the team to pursue as effective cooperation as possible, to share information also about incomplete work, and thus to enhance understanding about different discipline’s work, challenges and the whole design and construction process. The subject is relevant, as the industry evolves so slowly even though there are solutions for the challenges. Building information modeling (BIM) refers to the process in which different disciplines are designing 3-4D designs within a construction project. It provides development opportunities when there is competence to utilize them. The model can be used for visualization for the owner and the authorities, and as a tool for the site workers in the constructing phase. The as-built model can also be used in the maintenance phase, as all the materials and particles used in the building are in the final model. The challenges found during this study were especially related to collaboration, coordination, contractual interests, and the lack of competence in both using the models, as well as modeling it-self. The results show that these challenges are not only related to BIM, but construction processes in general. Thus, it is important to emphasize all of the most obvious solutions available. This thesis provides for a basis for future research concentrating on operational challenges related to construction process. It also serves the field work, especially in the planning phase, when struggling with the challenges presented in this thesis. The empirical part of this thesis was based on a focus-group workshop arranged for the Finnish pioneers in BIM, from which the qualitative material was collected by observations and recordings. In the research, an initial theoretical framework is constructed from the BIM related challenges and MPA related solutions found in the literature, which are tested with the collected empirical data. The result is an enhanced constructed framework, which shows that the BIM related challenges can in fact be solved with implementing MPAs as well as the so called Last Planner® System.

Tämän työn tarkoituksena oli löytää tietomallintamisprosessiin, käytäntöihin ja teknologioihin liittyviin haasteisiin ratkaisuja monen osapuolen välisestä sopimusmallista (MPA), missä rakentaminen ja sopimus suunnitellaan yhdessä arkkitehdin, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajan sekä omistajan kesken. Sopimusmalli perustuu siihen, että sekä rakentamisprosessin aikana säästetyt varat, että siihen liittyvät riskit jaetaan edellä mainittujen osapuolten kesken, mikä motivoi jokaista tavoittelemaan mahdollisimman tehokasta yhteistyötä, jakamaan tietoa keskeneräisistäkin suunnitelmista, ja parantamaan siten ymmärrystä eri osapuolten työstä, haasteista ja koko suunnittelu- ja rakennusprosessista. Tutkimuksen aihe on relevantti, koska teollisuudenala kehittyy hitaasti siihen nähden, että löytyneisiin haasteisiin on olemassa ratkaisuja. Tietomallinnus (BIM) tarkoittaa eri suunnittelualojen toimesta tehtävää 3-4D – suunnitteluprosessia samassa rakennusprojektissa. Tietomallia voidaan hyödyntää omistajalle ja viranomaisille visualisoinnissa, työmaan työntekijöiden oppaana, ja nk. to-be – mallina - mitä on loppujen lopuksi rakennettu. Mallia voidaan tällöin hyödyntää myös ylläpitovaiheessa, kun kaikki olennainen on siihen mallinnettu. Tämän tutkimuksen puitteissa havaittuja haasteita ovat erityisesti yhteistyön optimoiminen ja koordinoiminen, sopimustekniikka, tiedon yhteensopivuus, sekä mallintamisen ja mallien käytön osaamisen puute. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että löydetyt haasteet eivät liity vain tietomallintamiseen, vaan rakennusprosesseihin yleensä. Niinpä on tärkeää korostaa kaikkia yleisimpiä, olemassa olevia ratkaisuja niihin. Tämä työ tarjoaa perustan tulevalle, rakennusalan operationaalisiin haasteisiin keskittyvälle tutkimukselle. Tämä palvelee myös kenttätyötä, erityisesti niissä suunnitteluvaiheen haasteissa, joita on esitelty tässä työssä. Työn empiirinen osa perustuu Suomen BIM pioneereille järjestettyyn fokusryhmä-workshoppiin, mistä laadullinen aineisto kerättiin havainnoimalla ja nauhoittamalla. Tutkimuksessa luodaan ensin teoreettinen viitekehys kirjallisuuskatsauksessa löydetyistä BIM:n haasteista ja ratkaisuista, jota testattiin empiriasta saamalla aineistolla. Työn tulos on testatusta aineistosta rakennettu paranneltu viitekehys, mistä nähdään, että tietomallinnukseen liittyviin haasteisiin voidaan löytää ratkaisu monen osapuolen välisestä sopimuksesta, sekä nk. Last Planner® Systeemistä, koordinaatiota optimoivasta työkalusta, mikä liitetään usein monen osapuolen väliseen sopimiseen.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Lehtinen, Teemu
Smeds, Matilda
Keywords
building information modeling, collaboration, process development, coordination
Other note
Citation