Syrjän tiloja ja soraääniä: Performatiivista tutkimista ja kirjoittamista Gambian ja Suomen välimaastoissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2008-05-30
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
257
Series
Taideteollisen korkeakoulun julkaisu. A, 84/2008
Abstract
My main research question is, how cultural and gender identities are formed within aesthetic experiences and expressions, and how those experiences and expressions themselves also contribute to the formation of identities. I am concerned with aesthetic experiences in multicultural and diasporic contexts. My approach to the issue of identity is mainly grounded in the work of feminist, postcolonial and postmodern theorists, who emphasize the hybridity and performativity of identities on the one hand, and emansipatory and political dimensions or contextuality on the other hand. With the above mentioned question I discuss about the transmission and transformation of the visual and body culture. I examine how my informants negotiate their different cultural, ethnic and social identities and positions in the cultural interstices characterized by such concepts as third space, hybrid and diasporic space. Especially interested I am to examine what happens in the hybrid in-between zones and in diasporic spaces and positions. These in-between spaces are experienced border landscapes, there different symbolic and imaginary meanings and images cross with other meanings and possible merge with and form new ones. My data has been collected from Finnish multicultural art education projects and from Gambian community projects and personal encounters. I also draw on my own experiences of processing the identity of an immigrant and being a mother of multiracial children. My approach is feminist, narrative and critical. I am looking for the routes and approaches for understanding different ways of knowing and make use of different performative ways of writing and researching. This will be a central methodological and epistemological contribution of my study. In this way I hope I can do something to further creation of a common language for artistic and scholarly ways of doing research. I also want to examine the possibilities of art education in improving the multicultural understanding and critical pedagogy.

Diasporisia välitiloja käsittelevässä väitöskirjatyössäni sovellan performatiivista tutkimista ja kirjoittamista. Tutkimukseni pohjautuu empiiriseen aineistoon, joka on kerätty Gambiasta ja Suomesta. Tukeudun myös henkilökohtaisiin ja lasteni kokemuksiin, muistoihin ja kehon tietoon. Näitä aineistoja hyödyntämällä ovat syntyneet artikkelit Toward Performative Research: Embodied Listening to the Self/Other (2003) ja Äidin tyttärenä, tytärten äitinä (2004), yhteistyössä graafinen suunnittelija Anu Merenlahden kanssa tehty lastentietokuvakirja Moonan ja Soonan maanantai (2007) sekä etnografiseksi fiktioksi määrittelemäni Hyme-teksti (2008), joita tarkastelen tässä tutkimuksessa. Tutkimustehtäväni on performatiivista ja kokeilevaa kirjoittamista todentamalla löytää uusia näkökulmia käsittelemiini diasporisiin ilmiöihin ja valottaa ”rodun”, etnisyyden, sukupuolen ja luokan paikantumisia ja siirtymiä. Poikkitieteellisessä työssäni nojaan moniin metodologisiin ja teoreettisiin ajattelusuuntauksiin. Pohdin niin jälkistrukturalististen, jälkimodernien kuin jälkikolonialististenkin lähestymistapojen antia tilan, ”eron” ja moninaisuuden ymmärtämiselle. Painotus on naistutkimuksessa ja feminististen epistemologisten pohdintojen marginaalisiin tiloihin avaamissa repeämissä. Aineistotekstieni diasporisissa tiloissa moninaiset äänet liukuvat toistensa lomiin ja tuottavat ”keskeneräistä tietoa”. Tässä keskustelussa henkilöiden subjektipositiot ovat samanaikaisesti erilaisten sosiaalisten, taloudellisten ja psyykkisten vaikutuspiirien kiasmassa ja alituisesti muutokselle alttiina.
Description
Supervising professor
Stuhr, Patricia, Prof., Ohio State University, Department of Arts Administration, Education and Policy, USA; Saarnivaara, Marjatta, Dos., University of Jyväskylä, Finland
Keywords
performatiivinen kirjoittaminen, välitilat, jälkikolonialistinen feminismi, "rotu", sukupuoli, etnisyys, transnationaalisuus, performative writing, in-between spaces, post-colonial feminism, "race", gender, ethnicity, transnationalism, transversal politics
Other note
Citation