Improving heart monitoring after ischemic cerebrovascular events

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-06-15
Department
Major/Subject
Operations Management
Mcode
SCI3108
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
59 + 1
Series
Abstract
Atrial fibrillation is a significant risk factor for ischemic cerebrovascular events, i.e., ischemic strokes and transient ischemic attacks. The current heart monitoring methods used in the healthcare can detect only a fraction of sporadic atrial fibrillation during the diagnostic work-up after an ischemic cerebrovascular event. Novel mobile technologies provide possibilities for longer 1-lead electrocardiograph monitoring and increased probability of detecting occult atrial fibrillation, leading to improved secondary preventive treatment. This study examines the influence on the patient pathway, the detection and outcomes of atrial fibrillation, as well as costs, when integrating a new monitoring method to the healthcare. The research is a qualitative single-case study focusing on a single-channel monitor, Beat2Phone ECG, used in the neurology ward of HUS Meilahti. Data was collected through interviews and searching prior literature for estimates. The results imply that the workload of the neurology department would increase, but overall, the patient pathway would be more efficient since other departments’ resources would be used less. The longer electrocardiograph monitoring could lead to six fewer strokes, and cost savings around 100 000 € in one year. The results were discussed with the PROVE-IT model. The findings of this study support implementing the mobile technology for screening atrial fibrillation after an ischemic event.

Eteisvärinä on iskeemisten aivoverenkiertohäiriöiden, kuten aivoinfarktin ja ohimenevien aivoverenkierron häiriöiden, merkittävä riskitekijä. Tällä hetkellä terveydenhuollossa käytössä olevat sydänmonitorointimenetelmät havaitsevat vain murto-osan kohtauksellisista eteisvärinöistöistä aivoverenkiertohäiriön jälkeisissä diagnostisissa tutkimuksissa. Tuoreet yksikanavaiset sydänsähkökäyrää rekisteröivät mobiiliteknologiaratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia pidempään monitorointiin ja suurempaan todennäköisyyteen havaita eteisvärinä, johtaen parempaan sekundaaripreventioon. Tässä työssä tutkittiin uuden sydänsähkökäyrän monitorointimenetelmän integroinnin vaikutuksia potilaspolkuun, eteisvärinän havaitsemiseen ja komplikaatioihin, sekä kustannuksiin terveydenhuollossa. Tutkimus oli kvalitatiivinen yhden tapauksen tutkimus keskittyen yksikanavaisen sydänsähkökäyrämonitorin, Beat2Phone ECG:n, käyttöön HUS Meilahden neurologian osastolla. Tutkimustieto kerättiin haastattelemalla ja tutkimalla olemassa olevaa kirjallisuutta arvioita varten. Tulosten perusteella neurologian osaston työtaakka kasvaisi, mutta kokonaisuudessaan potilaspolku tehostuisi muiden osastojen resurssien käytön vähentyessä. Pidempi monitorointi voi johtaa kuuteen vähempään aivoinfarktiin ja noin 100 000 € säästöihin vuodessa. Tulokset käsiteltiin PROVE-IT-mallin avulla. Tutkimuksen löydökset tukevat mobiiliteknologian implementoimista eteisvärinän seulontaan iskeemisen aivoverenkiertohäiriön jälkeen.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Chen, An
Keywords
atrial fibrillation, ischemic strokes, mobile heart monitoring, cost-efficiency
Citation