Kaupunginosan suunnittelu asukaslähtöisesti. Tapaustutkimus Hyvinkään Palopuron osayleiskaavoituksesta.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Mcode
A3003
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
74+1
Series
Abstract
Tässä diplomityössä perehdyttiin asuinalueen suunnitteluun asukkaan toiveiden näkökulmasta. Asukkaiden toiveiden ja unelmien huomioiminen asuinalueen suunnittelussa lisää asuinalueella viihtymistä ja parantaa elämänlaatua. Työ on tapaustutkimus Hyvinkään Palopuron alueen osayleiskaavoituksesta ja on yksi vuorovaikutuksen työkalu alueen suunnitteluprosessissa. Tässä työssä selvitettiin muun muassa millaista rakentamisen Palopurolla tulisi olla, jotta asukkaiden toiveet ja unelmat huomioiden voidaan rakentaa hyvää ja laadukasta asuinympäristöä. Lisäksi selvitettiin millaista asuinympäristöä tulisi rakentaa erilaisille asukasryhmille ja mitkä ovat heidän toiveensa Palopuron tulevaisuudesta. Myös asukkaiden toiveita rakentamisen tiiviydestä ja sen sijoittumisesta Palopurolle tutkittiin. Tutkimus toteutettiin PPGIS karttakyselynä, jossa vastaajat saivat merkitä kartalle vastauksiaan. Näin vastausten paikkatieto oli tarkkaa ja vastausten analysointi helposti toteutettavissa. Tuloksena saatiin osayleiskaavan suunnittelun kannalta tärkeää tietoa Palopuron nykytilanteesta ja vastaajien näkemys tulevaisuuden Palopurosta. Vastausten perusteella muodostettiin myös neljä asumispreferensseiltään erilaista asukasryhmää, jotka ovat ”aktiivisen elämän kannattajat”, ”sosiaaliset kotoilijat”, ”omissa oloissaan viihtyjät” ja ”mukavan elämän tavoittelijat”. Palopuron suunnittelussa tulisi tutkimuksen perusteella asukasnäkökulmasta tarkasteltuna säilyttää alueen maalaismaisuus ja olemassa oleva kyläyhteisöllisyys. Rakentaminen tulisi sovittaa alueelle peltoja säästäen, siten että suurin osa rakentamisesta sijoittuu rautatien länsipuolelle suunnittelualueen pohjoisosiin lähelle rautatietä. Rakentamisen painopisteen tulisi olla pientalo- ja town- houserakentamisessa ja tiiviyttä alueelle tulisi lisätä hyödyntämällä tiiviin ja matalan rakentamisen periaatteita. Eri asukasryhmille tulee rakentaa erilaista asuinaluetta siten, että alueelta löytyy sekä elävämpää sosiaalisuuteen kannustavaa asuinaluetta, että rauhallista yksityisyyden takaavaa asuinaluetta.

This master’s thesis focused on designing a residential area based on citizen’s wishes. Taking residents wishes and dreams into consideration while planning a neighborhood makes the area more comfortable and raises the quality of life. This work is a case study about the area of Palopuro in the city of Hyvinkää. This work is a part of Palopuro areas master plan. Questionnaire used in this thesis is a one kind of tool for creating interaction between citizens, planners and decision makers. This work finds out what kind of building should be done at Palopuro, so that citizen’s dreams and wishes taken into account would enable to build good and quality environment. It also clarifies what kind of living environment should be designed for different residential groups and what are their wishes for the future of Palopuro. Also citizen’s wishes about the density of living and where to build housing neighborhood was researched. Research was accomplished as a PPGIS map based questionnaire; in whish respondents were able to mark their answers to the map. This way geographic information is accurate and analyzing answers easy. As a result questionnaire collected important information about the existing state of affairs and respondents visions about the future, which is useful when making master plan. Based on the results of questionnaire it was possible to form four different residential groups that are “people who aspire active life”, “socially active homing people”, “people who like to be on their own” and “people that aspire pleasant life”. Based on the research, there should be preserved rural and communal atmosphere at Palopuro. Building should be fitted to the area by defending fields. Most of the building should concentrate geographically on the west side of the railway and to the northern parts of the planning area close to the railway. Focus of the building should be on semidetached houses and townhouses. Housing density could be added by favoring dense and low building. Different residential groups should be taken into account while planning the area so that there are also more living neighborhoods that encourage social behavior and are also more calm neighborhoods that assure privacy.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Jarva, Anne
Keywords
asuminen, unelmat, koettu laatu, tiiviys, asukasryhmät, PPGIS
Other note
Citation