Designing to hear the voices of unemployed jobseekers: Exploring possibilities and challenges of public sector design in the employment services of Sipoo municipality

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Creative Sustainability
Language
en
Pages
55 + 18
Series
Abstract
Design is becoming increasingly important in the public sector and governmental organisations. In the past few years our welfare states have come to a turning point; left with fewer and poorer tax payers, states are expected to be more effective with less resources. In an attempt to ease the challenged welfare states, the public sector is urging the creative sector to develop solutions. In this thesis, I explore design possibilities in the public sector. In particular, the possibilities and challenges that exist to influence the public sector within the context of local employment services in the municipality of Sipoo, Finland. This thesis consists of a background study on service design and employment services as well as a case study with the municipality of Sipoo and its employment services. Through my background research, I describe service design and the multiple possibilities it can pose in the public sector. In addition, I explain the current employment services at a national and municipal level and present the relationship between the unemployed jobseekers, the officials and the administration as a whole. Through the case study, I examine what challenges the unemployed jobseekers face as well as what needs and dreams they have concerning employment services. During the case study, I organized interviews and workshops with unemployed jobseekers as well as municipal and national service providers. Through my research I found specific challenges and issues that should be taken into better consideration before designing and developing the employment services further in order to achieve holistically more sustainable employment services. According to my research, the terminology, to how unemployed jobseekers are referred, should be considered more closely. There is more room for transparency in the services offered to the unemployed jobseekers who feel that the services are inaccessible. In addition, services should be more supportive and tied to a local context. Finally, I propose what the municipality of Sipoo could do, in order to genuinely hear the voices of the unemployed jobseekers. Most importantly, the participation of unemployed jobseekers needs to be ensured. In order to ensure participation, transparency of the employment services needs to be improved. In addition, better support systems will further enhance participation.

Muotoilusta on tulossa yhä tärkeämpää julkisen sektorin ja julkishallinnon organisaatioissa. Viime vuosina hyvinvointivaltiomme ovat kohdanneet kääntöpisteen; veronmaksajien määrä on supistunut ja köyhtynyt, samalla valtioilta odotetaan enemmän tehokkuutta vähemmillä varoilla. Hyvinvointivaltioden haasteita helpottaakseen julkinen sektori toivoo luovia ratkaisuja. Tässä progradussa tutkin muotoilun mahdollisuuksia julkisella sektorilla. Keskityn muotoilun asettamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin erityisesti Sipoon kunnan työllisyyspalveluissa. Tämä tutkielma koostuu palvelumuotoilun ja työllisyyspalveluiden taustatutkimuksesta sekä yhdessä Sipoon kunnan kanssa tehdystä tapaustutkimuksesta. Taustatutkimukseni kautta kuvailen palvelumuotoilua sekä sen moninaisia mahdollisuuksia, joita se avaa julkiselle sektorille. Lisäksi esittelen tämänhetkiset valtakunnalliset ja kunnalliset työllisyyspalvelut ja kuvaan työttömien työnhakijoiden sekä palveluiden tarjoajien suhdetta. Tapaustutkimukseni kautta tarkastelen työttömien työnhakijoiden kohtaamia haasteita, tarpeita ja unelmia työllisyyspalveluita koskien. Tapaustutkimukseni aikana järjestin haastatteluja sekä työpajoja niin työttömien työnhakijoiden kuin kunnallisten ja valtakunnallisten palveluiden tarjoajien kanssa. Tutkimukseni kautta löysin tiettyjä kohtia, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota ennen työllisyyspalveluiden edelleen suunnittelua ja kehittämistä, jotta palveluista saataisiin kokonaisvaltaisesti kestävä. Tutkimukseni mukaan olisi tärkeä kiinnittää huomiota tapaan, jolla työttömiin työnhakijoihin viitataan. Jotta palveluista, joita työttömille työnhakijoille tarjotaan saataisiin paremmin saavutettavia, on palveluiden läpinäkyvyyttä tehostettava. Lisäksi, palveluiden pitäisi tarjota enemmän tukea ja olla sidottu paikalliselle tasolle. Lopuksi ehdotan Sipoon kunnalle seuraavia askeleita, joita se voisi ottaa kuullakseen paremmin työttömien työnhakijoiden äänen. Tärkeimpänä ehdotuksena on työttömien työnhakijoiden osallistaminen. Osallistamista voidaan parantaa läpinäkyvämmillä palveluilla ja tuetummilla palveluilla. Paremmat tukijärjestelmät lisäisivät osallisuutta entisestään.
Description
Supervisor
Berglund, Eeva
Thesis advisor
Svanda, Annukka
Keywords
municipal services, public sector design, service design, social design, unemployed jobseekers, palvelumuotoilu, julkisen sektorin muotoilu, kunnalliset palvelut
Citation