Menetelmä laivan konevarustelun tuotannonohjauksen tehostamiseksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-18
Department
Major/Subject
Meritekniikka
Mcode
K3005
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Laivanrakennusteollisuuden projektit ovat monimutkaisia ja kertaluontoisia toimitusprojekteja. Laivan varusteluprosessia ei ole aikataulutettu yksityiskohtaisesti telakoilla, sillä laivan varustelun suunnittelu ja kontrollointi on haastavaa. Lisäksi laivateollisuudessa käytettävä aluerakentaminen muodostaa aikataulujen suunnittelussa ongelman, sillä suunnittelu ja käyttöönotto toteutetaan järjestelmittäin kun taas rakentaminen tapahtuu alueittain. Erityisesti konetornin konevarustelun aikatauluttaminen on osoittautunut laivaprojekteissa haasteelliseksi, koska se sisältää suurimman osan laivan järjestelmistä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin Arctech Helsinki Shipyardin laivanrakennusprojektien konetornin konevarustelun aikatauluhaasteisiin. Työssä selvitettiin, miten konetornin konevarustelu tulee osittaa niin, että konetornin kriittinen polku tulee huomioitua. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten kriittisen polun tehtävien riippuvuussuhteet tulee määritellä. Konevarustelun tehtävien resurssit ja kestot rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Kirjallisuuden pohjalta valikoitiin parhaimmat projektinhallinnan työkalut konetornin konevarustelun osittamiseksi. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin niin kutsuttua analyyttistä menetelmää. Lisäksi hyödynnettiin telakan toiminnanohjausmallia yhdessä venäläisten luoman MCR (Mechanical Completion Report) -toiminnanohjausmallin kanssa. Tutkimustulosten pohjalta kehitettiin menetelmä konetornin konevarustelun osittamiseksi. Menetelmällä luodaan järjestelmäpohjaiset tehtäväverkot konetornin konevarustelulle. Menetelmällä luodut tehtäväverkot sisältävät aluekohtaiset tehtävät järjestelmille. Menetelmää soveltamalla kaikkiin konetornin järjestelmiin voidaan koko konetorni osittaa ja jakaa alue- ja järjestelmäaikatauluihin. Tämä mahdollistaa laivaprojektin edistymisen seurannan sekä aluerakentamistavan että järjestelmäpohjaisen suunnittelun mukaisesti. Menetelmästä saatiin luotua monipuolinen tapa ryhmitellä ja osittaa aluetehtäviä järjestelmille, joka kuitenkin ottaa huomioon telakan käyttämän rakentamistavan. Menetelmässä onnistuttiin myös integroimaan eri mallien hyvät puolet yhdistämällä niihin projektinhallinnan hyväksi todettuja työkaluja. Menetelmän avulla on mahdollista selvittää konetornin kriittinen polku, jos sitä jatkokehitetään ottamaan huomioon tehtävien kestot.

Shipbuilding industry projects are complex and one-of-a-kind made-to-order projects. The outfitting processes for ships are not scheduled in detail, because the planning and controlling of the outfitting process is challenging. In addition, the area construction method that is used in shipbuilding industry creates a problem, because planning and initialization are system based, but construction is area based. Scheduling the machinery outfitting in ship projects has proven to be especially challenging, because most of the systems are located in machinery spaces. This research is focused on the machinery outfitting scheduling challenges of Arctech Hel-sinki Shipyard shipbuilding projects. The purpose is to find out how to breakdown the machinery outfitting process, so that the critical path is taken into account. In addition, it is discussed how the interdependences of critical path tasks should be defined. The re-sources and durations of machinery outfitting tasks are not included in this research. The best project management tools were chosen for breaking down the machinery outfitting process. In this research, the so-called analytical method is exploited. In addition to the literature review, the shipyards own and the Russian MCR (Mechanical Completion Re-port) production planning models are incorporated to the research. From the research, a method for breaking down the machinery outfitting process was de-veloped. System based task networks can be generated with the method. The system based task networks also include area-based tasks. By applying the method to all machinery sys-tems, the machinery outfitting process can be broken down and divided into system and area based schedules. This enables better progress evaluation in system based planning and area based construction. The developed method is a diverse way to breakdown and group area based tasks for sys-tems. In addition, the method also takes into account the method of construction that is used at the shipyard. The method also successfully integrates the different production planning models combining them with well-tried project management tools. The critical path of machinery outfitting can also be investigated, if the method is further developed to take into account the durations of machinery outfitting tasks.
Description
Supervisor
Remes, Heikki
Thesis advisor
Nallikari, Matti
Keywords
tuotannonohjaus, konevarustelu, kriittinen polku, projektinhallinta
Other note
Citation