Kinetic kid – Guiding child interaction within a motion game

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
114 + 16
Series
Abstract
At present there are no widely established conventions in children’s interactive stories and games for using movements to control the characters and interact with a story. Therefore, the designer needs to pay particular attention when planning, writing and implementing instructions for a child. In this master’s thesis the focus is on researching and designing a user interface instructions, including help and tutorial elements, for facilitating the child’s playing experience. Kinetic Kid means a child moving a lot. I showcase how children can control a storybook application called the Sharp-Eyed Little Red Riding Hood with their own body movements. The child can become the character of the story and help solving tasks using a gesture ‘to look forward’. The animated and interactive story is 15-minute-long played using the Kinect motion sensor. The literature analysis consists of two parts: children’s abilities and motion games. The first part discusses Child-Computer Interaction, developmental stages and intrinsic properties of a child. The second part focusing on motion games includes a short analysis of user interface conventions in Microsoft Kinect games. In addition it explores the influence of motion games on the future development of motion-based applications. I also conducted interviews with kindergarten teachers to gather their professional opinions on how to instruct children to move and follow guidelines. I used their answers and observations to improve the user interface and develop the game further.

Liikeentunnistussensorien käytöstä lasten interaktiivisissa saduissa ja peleissä ei yleisesti tunnettuja käytäntöjä ole juuri olemassa. Siksi suunnittelijan pitää kiinnittää erityistä huomiota suunnitellessaan, kirjoittaessaan ja toteuttaessaan ohjeistusta lapselle. Tässä maisterin opinnäytteessä keskitytään tutkimaan ja suunnittelemaan käyttöliittymäohjeistuksia lapsen pelikokemuksen helpottamiseksi. Työn nimi viittaa paljon liikkuviin lapsiin. Näytän kuinka lapset voivat omalla kehonliikkeellään ohjata interaktiivista Tarkkasilmäinen Punahilkka -satua. Lapsi voi astua sadun päähenkilön saappaisiin ja auttaa tätä suoriutumaan tehtävistä tähyily-toiminnolla. Animoitu ja interaktiivinen tarina on 15 minuutin mittainen ja sen pelaamiseen käytetään Kinect-liikkeentunnistussensoria. Työn kirjallisuusanalyysi koostuu kahdesta osasta: lasten ominaisuuksista ja liikkeeseen perustuvista digitaalisista peleistä. Ensimmäisessä osassa käydään läpi lapsen ja tietokoneen vuorovaikutusta, kehityspsykologiaa ja lapsen sisäisiä ominaisuuksia. Toinen osa keskittyy liikkeillä ohjattaviin peleihin, sisältäen myös analyysin käyttöliittymien lainalaisuuksista Microsoftin Kinect-peleissä. Sen lisäksi käsitellään liikkeellä ohjattavien pelien vaikutusta tulevaisuuden liiketunnistukseen perustuvissa aplikaatioissa. Mukana on myös lastentarhanopettajien kanssa tekemäni haastattelu, jossa kysyin heidän ammatillisia näkemyksiään siitä, kuinka lasta ohjataan liikkumaan ja seuraamaan ohjeita. Käytin heidän huomioitaan ja vastauksiaan Punahilkka-projektin käyttöliittymän suunnitteluun ja parantamiseen.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Hämäläinen, Perttu
Keywords
child-computer interaction (CCI), embodied interaction, motion game, motion sensor, natural user interface (NUI), UI design
Citation