Tietämätön opettaja – vapautunut katsoja? Emansipaation merkityksestä ja mahdollisuuksista vapaassa sivistystyössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Maisterin opinnäytteeni Tietämätön opettaja – vapautunut katsoja? Emansipaation merkityksestä ja mahdollisuuksista vapaassa sivistystyössä tarkastelee emansipaation ja sivistyksen käsitteitä. Opinnäytteen empiirinen osio nivoo tämän tarkastelun osaksi kuvataidekasvattajan työtäni vapaassa sivistystyössä Tampereen seudun työväenopiston Galleriakierros-kurssin opettajana vuosina 2018-2020. Opinnäytteeni aihe on löytynyt käytännön työstäni niin kuvataidekasvattajana, kuin nykytaiteilijana. Taiteellisessa työskentelyssäni olen ollut kiinnostunut purkamaan galleriatilan tila-aikadikotomiaa ja tätä olen suunnitellut Galleriakierros-kurssin tätä taustaa vasten. Perinteisesti galleriatilasta on pyritty häivyttämään ajallisuus. Mitä tilalle tapahtuu, kun sitä käytetään kasvatustoimintaan, joka lähtökohtaisesti on vuorovaikutteista, siis ajallista? Teoriaosuus tarkastelee yllä mainittuja käsitteitä ensiksi kasvatustieteen perinteessä, sitten kriittisestä pedagogiikasta kumpuavassa vapauttavassa kasvatuksessa sekä kuinka dialogi vapauttavan kasvatuksen menetelmänä tukee kasvatettavan emansipaatiota. Teoriaosuuden ytimen muodostaa ranskalaisen Jacques Ranciéren filosofia ja käsitteet tietämätön opettaja ja vapautunut katsoja. Empiirisen osion aineiston olen kerännyt teemahaastattelun ja osallistuvan havainnoinnin menetelmin. Olen haastatellut Galleriakierros-kurssille osallistuneita henkilöitä sekä pitänyt tutkimuspäiväkirjaa kurssia opettaessani. Empiirinen osio tuo osallistujien äänen osaksi opinnäytettäni ja vuoropuheluun niin käyttämäni teoreettisen kirjallisuuden kuin oman analyysinikin kanssa. Opinnäytteeni keskeisiä kysymyksiä on, kuinka opetuksen informaali viitekehys ja opetustila voivat tukea emansipoivaa kasvatusta ja dialogia sen menetelmänä. Toinen kysymys on, kuinka emansipoiva kasvatus nykytaiteen viitekehyksessä ja galleriatilassa tukee katsojan emansipaatiota. Lopulta kysyn, kuka Galleriakierros-kurssilla opetti ja ketä ja kuka vapautui – ja mistä, mihin? Vapauttavaan kasvatukseen sitoutuneena opettajana sitoudun tarkastelemaan myös omia ideologioitani ja ennakkoluulojani sekä kyseenalaistamaan omia ajatusrakennelmiani. Vapauttavassa kasvatuksessa myös opettaja valtautuu. Tässä prosessissa taiteilija-opettaja saa myös mahdollisuuden emansipoitua katsojaksi.

This master's thesis entitled Ignorant schoolmaster - emancipated spectator? On the meaning and possibilities of emancipation in liberal adult education examines the concepts of emancipation and civilisation. Empirical part of the thesis connects the examination of these concepts to my concrete work as an art educator in the field of liberal art education as the teacher of Galleriakierros-course at Tampereen seudun työväenopisto in 2018-2020. The subject of my thesis is founded in my work both as an art educator and as a contemporary artist. In my artistic work, I have been interested to decode the time-space dichotomy of a galleryspace. I have designed Galleriakierros-course against this background. Traditionally, the aim of gallery space has been to obscure temporality. What happens when an educational activity, which is interactive, and thus temporal, is introduced in space like contemporary art gallery? The theoretical part examines the above mentioned concepts first in the tradition of education, then in emancipatory education uprising from the tradition of critical pedagogy and how dialogue as a method of this education supports the emancipation of the one being educated. The core of theoretical part is the philosophy of French Jacques Ranciére, and his concepts of ignorant schoolmaster and emancipated spectator. The empirical part is consisted of research material collected by using methods of interviews and as well as my reasearch journal which documents observations I have made during my teaching. The empirical part adds the voice of the participants of Galleriakierros-course into my thesis and into a dialogue with both the theoretical literature I have used as well as with my own analysis. The key questions of my thesis are how operating in the context of informal education and educational space can support emancipatory education and dialogue as its method. Another question is how emancipatory education in the context of contemporary art and gallery space supports the emancipation of the spectator. Finally, I ask question of who in Galleriakierros-course taught who and who emancipated – and from where to what? As a teacher committed to emancipatory education, I also commit at looking at my own ideologies and prejudices and questioning my own structures of thinking. In emancipatory education, the teacher is also the one emancipated. In this process, the artist-teacher also gets the opportunity to be emancipated into spectatorship.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
tietämätön opettaja, vapautunut katsoja, Jacques Rancière, sivistys, emansipaatio, vapauttava kasvatus, dialogi, yleisötyö
Citation