Maisemarakenteen muutokset Halikonjokilaakson kulttuurimaisemassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Suomessa on vuonna 1995 annettu periaatepäätös 156 valtakunnallisesti arvokkaasta kulttuurimaisema-alueesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Halikonjokilaakson arvokkaan kulttuurimaiseman maisemarakenteen muutoksia viimeisimmästä jääkaudesta nykyhetkeen. Lisäksi koostetaan maisemansuojeluun liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat maiseman tulevaisuuden kuvaan. Tutkimuksen tavoitteena on koostaa tiivis perustietopaketti kyseisestä maisema-alueesta kiinnostuneille. Tutkimus voi mahdollisesti toimia myös pohjana maankäytön suunnittelulle tulevaisuudessa Halikonjokilaakson alueella. Tämä tutkimus on toteutettu kirjallisuustutkielmana. Tutkielma alkaa luvulla historiasta, joka käsittelee maiseman perusrungon syntymistä Halikonjokilaaksossa. Samassa luvussa käsitellään myös merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja perinnemaisemia. Historian selvitys johdattaa nykyhetken tarkasteluun, joka käsittelee Halikonjokilaakson maiseman ominaispiirteiden luonnehdintaa nykyhetkessä. Luvussa on poimintoja myös alueella suoritetuista inventoinneista ja kyseisen kulttuurimaiseman arvoista. Viimeiseksi käsitellään maiseman mahdollisia uhkia sekä maisemansuojelun tärkeyttä. Kulttuurimaisemilla on pitkä historia, jonka aikana luonnon elementit ja kulttuuri ovat muovanneet maisemasta ainutlaatuisen. Halikonjokilaakso sijaitsee eteläisessä Suomessa, josta jää on ensimmäisenä poistunut ja jonne ensimmäiset ihmiset ovat saapuneet. Nykyistä maisemaa luonnehtivat laajat alavat pellot, joista nousevat metsäiset mäennyppylät. Maisemaa rikastuttavat hyvin säilynyt vanha rakennuskanta, kartanomiljööt, laiduntavat eläimet sekä paikoin monimuotoiset luonnon lehdot. Viime vuosikymmeninä maisemaa ovat muuttaneet alueella tai sen reunoilla erilaiset suuren mittakaavan rakennushankkeet, kuten moottoritie ja tuulivoimalat. Rakennushankkeiden ja maaseudun elinvoimaisuuden myötä maisemansuojelu ja -hoito ovat vähitellen nousseet ihmisten tietoisuuteen. Ihminen, joka luonnonmaisemia on aikoinaan toiminnallaan alkanut muokata, on viime kädessä myös se, joka nykyisin ja tulevaisuudessa pystyy kulttuurimaisemista huolehtimaan.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mikola, Varpu
Keywords
kulttuurimaisema, maisemarakenne, Halikonjokilaakso, maisemansuojelu, maiseman arvot, rakennettu kulttuuriympäristö
Other note
Citation