Diffusion of new knowledge into the built environment companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 73 + [30]
Series
Abstract
Real estate and construction industry (REC) have been criticized for not being as innovative as other industries. This can be seen in the fact that REC industry has failed in adopting innovations that have been successful elsewhere, and that companies in the field have poorly developed Research and Development activities. Efforts have been made to improve these activities in Finland, and one of these efforts is RYM Ltd, which is a Strategic centre for Science, Technology and Innovation of the built environment in Finland. Two of RYM Ltd's research programs create a research cluster of more than 40 participants each and are worth together about 41 million euros. Potential problems that affect the diffusion of new knowledge from the research institutions to the companies in this network, can affect the quality of research, and the direction of the Finnish REC sector in many ways. The research problem: How the research result documents can be diffused into the companies and to the right people so that the number of people reading the result documents rises and the new knowledge can be utilized effectively in the companies? The main research question: How to diffuse research result documents into the built environment companies? To find out how the research results are diffused currently and to find an answer to this problem literature was reviewed, over 10 interviews were executed, workshops were held, reader data of the programs newsletter were collected, and a survey for over 250 participants was generated. Companies need new research results in order to be innovative and evolve. From the research results, it is clear that a blockage between research institutions and companies is created due to the fact that the persons in charge of the research programs don't have time to read the result documents they are supposed to diffuse forward. For example, only 8.4 % of the research program members opened the abstracts of research documents presented in the programs newsletter. This disables the knowledge creation circle in a multiparty research organization. Consequently, the knowledge cannot be utilized in business. Therefore, adjustments to the knowledge diffusion processes of Indoor Environment research program were made and tested. For example, a summary format made according to Lean methodology was introduced and language adjustments as well as improvements to the programs newsletter were made. With these actions the diffusion of knowledge was improved in the tested multiparty research program.

Rakennusalan on kritisoitu olevan huono innovoimaan verrattuna muihin teollisuudenaloihin. On myös sanottu, että alan tutkimus- ja kehitystoimet ovat huonosti muodostuneet. Tämä voidaan todeta tarkastelemalla muualla menestyneiden innovaatioiden epäonnistumista rakennusalalla. Yrityksiä parantaa alan innovointia on kuitenkin tehty useita, joista potentiaalisin on rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) RYM Oy. RYM Oy:n kaksi tutkimusohjelmaa muodostaa yhteensä noin 41 miljoonan euron arvoisen ryhmittymän, joissa kummassakin ohjelmassa on yli 40 osallistujaa. Mahdolliset ongelmat uuden tiedon leviämisessä tutkimuslaitoksilta yrityksiin vaikuttaa tutkimustulosten hyödynnettävyyteen yrityksissä, joka puolestaan vaikuttaa koko alan kansainväliseen kilpailukykyyn. Tutkimusongelma: Tutkimustulosdokumentit eivät kantaudu oikeille ihmisille yrityksissä, joka haittaa tutkimuksen kehitystä. Tämä johtaa tutkimustiedon huonoon hyödynnettävyyteen yritysten liiketoiminnassa. Päätutkimuskysymys: Miten tutkimustulosdokumentit leviävät rakennetun ympäristön yrityksiin? Tutkimusta varten haastateltiin yli 10 asiantuntijaa, pidettiin monia työpajoja, käytiin läpi uutiskirjeen lukijadataa ja luotiin kysely yli 250:lle ohjelmiin osallistuvalle henkilölle. Tutkimuksen päälöydös on, että tutkimuslaitosten ja yritysten välille muodostuu pullonkaula, koska tutkimusohjelmista vastaavilla henkilöillä on liian vähän aikaa levittää tehtyjä tutkimustulosdokumentteja yrityksiin. Yritykset kuitenkin tarvitsevat uutta tutkimustulostietoa innovoidakseen ja kehittyäkseen yrityksinä. Talloin uusi tieto ei myöskään muodostu niin kattavaksi kuin mahdollista, koska se ei pääse kasvamaan ja yhdistymään eri osapuolten välissä. Täten uutta tutkimustulostietoa ei pystytä hyödyntämään alan yritysten liiketoiminnassa, joka vaikuttaa pitkällä tähtäimellä koko rakennusalan menestymiseen. Tutkimuksessa selvitettiin miten tieto leviää tutkimusohjelmissa nykyään, jonka jälkeen testattiin osaa tulosten perusteella löytyneistä parannusehdotuksista RYM Oy:n Sisäympäristö tutkimusohjelmassa. Tulosten perusteella tutkimustulosten leviämistä voidaan helpottaa esimerkiksi ottamalla käyttöön Lean Metodologian mukainen tiivistelmäformaatti ja tekemällä muutoksia osallistujille jaettavaan uutiskirjeeseen.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Sivunen, Matti
Salonen, Anssi
Keywords
knowledge diffusion, tiedon leviäminen, real estate and construction sector, kiinteistö- ja rakennusala, organizational knowledge creation, uuden tiedon luominen organisaatiossa, open innovation, avoin innovaatio, university and industry collaboration, Lean metodologia
Other note
Citation