Korjausrappauskohteen toteutus osapuolten välisellä yhteistyöllä suunnittelusta laastin valintaan ja toteutukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
72 + 6
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä seikat vaikuttavat rappauksen toimintaan ja mitä tulee huomioida niin laastinvalinnassa kuin korjausrappausten suunnittelussa ja suorittamisessakin. Lisäksi tavoitteena oli kehittää korjausrappauskohteissa käytettävä toimintamalli, jossa kuvataan tavoitteet eri osapuolien väliselle yhteistyölle sekä yleisimmät ongelmakohdat ja niiden mahdolliset seuraukset. Tutkimuksessa haastateltiin projektien eri osapuolien asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus korjausrappauskohteista. Haastatteluissa selvitettiin, mitkä asiat ovat vaikuttaneet laastinvalintaan ja korjausrappausten onnistumiseen sekä minkälaisissa asioissa on ollut ongelmia. Haastatteluvastauksista analysoitiin, mitkä asiat vaikuttavat korjausten onnistumiseen positiivisesti, mitkä negatiivisesti ja millä asioilla ei välttämättä ole niin suurta merkitystä korjausten onnistumisen kannalta. Tutkimuksen tuloksena ilmeni, että korjausrappaukset ovat monimuotoisia, yksilöllisiä ja haastavia. Korjausten vaikeusasteeseen vaikuttaa rakenteen vauriot, ikä ja käyttöhistoria sekä korjausten laajuus. Tehdyillä tutkimuksilla ja eri osapuolien asiantuntemuksen hyödyntämisellä on selkeät vaikutukset korjausten onnistumiseen. Korjausrappauskohteen vaikeusaste voi olla vaikeaa määritellä etukäteen ja siksi alkuvaiheessa tulee käyttää laajasti asiantuntijoita, jolloin selvitetään kohteen vaatimukset ja tavoitteet sekä valitaan korjauksissa käytettävä laasti. Eri osapuolien välisen tiedonkulun tulee olla avointa ja suunniteltua kaikissa projektin vaiheissa. Selkeät vastuunjaot ja systemaattiset tiedonjakotavat, dokumentointi mukaan lukien, mahdollistavat kaikkien eri osapuolien keskustelun samoilla tiedoilla, mikä edesauttaa eri osapuolien välistä onnistunutta yhteistyötä.

The aim of this study was to investigate which factors affect the performance of plaster and which properties need to be taken into consideration when executing and designing restoration plastering, including selecting an optimal mortar composition. Furthermore, additional goals include the development of a framework for restoration purposes. The framework elaborates the goals for collaboration between different parties and exhibits the consequences of common issues in restoration projects. Experts of different parties, who have vast experience of restoration projects, were interviewed in this study. The factors that affected the selection of mortar composition and the success of restoration were identified through the conducted interviews. Moreover, possible complications that may occur during restoration were identified. Interview results were analyzed in order to obtain an understanding of positive and negative factors and their influence on success of restorations. The study indicates that plaster restorations are unique and demanding. The age and operation history of the building, the structural damages and extent of repair affects the difficulty of restoration. Conducted pre-examinations and teamwork between different parties determines the success of restoration. The challenges of restoration can be hard to determine in advance, so experts must be extensively consulted to resolve requirements and goals of the restoration process and in the selection of mortar composition. Collaboration between parties has to be transparent and planned in every phase of the project. Clarity of responsibilities and systematic practices of information sharing and documentation enable different parties to communicate with consistent information, which allows successful collaboration.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Pyy, Hannu
Keywords
rappaus, laasti, julkisivu, kalkki, sementti, kuntotutkimus
Other note
Citation