Mista puhumme, kun puhumme kriittisestä ajattelusta? Näkökulmia kuvataidekasvatuksen kriittisyyskäsityksiin.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
Opinnäytteeni tarkastelee kriittistä ajattelua kuvataidekasvatuksessa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin. Kriittinen ajattelu on tunnistettu ja tunnustettu keskeinen kasvatuksen tavoite, mutta käsitteen käyttöön ja sen sisältöön liittyy monitulkintaisuutta ja epämääräisyyttä kasvatuksellisessa diskurssissa. Tutkielmassani syvennyn tähän käsitteelliseen epäselvyyteen ja tutkin, miten kuvataidekasvattajat ymmärtävät käsitteen sisällön ja millaisia kykyjä ja ajattelun taitoja kriittiseen ajatteluun yhdistetään. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrin kriittiseen ajatteluun liittyvien eri näkökulmien tunnistamiseen ja yleiskuvan hahmottamiseen. Tarkastelen kriittisestä ajattelusta muotoutuvaa ymmärrystä seitsemän kansainvälisen kuvataidekasvatuksen artikkelin läpi, ja täydennän katsaustani myös monialaisella kasvatustieteellisellä tutkimuksella ja kirjallisuudella kriittisestä ajattelusta. Hyödynnän käsitteen analyysissä Jennifer Moonin tunnistamia lähestymistapoja kriittisen ajattelun tutkimiseen, ja esitän niiden pohjalta neljä eri näkökulmaa kriittisen ajattelun tarkasteluun. Käyn läpi kriittisen pedagogiikan ja kriittisen ajattelun suhdetta sekä kriittisen ajattelun taitoa ja sen yhteyttä eettismoraaliseen toimintaan. Tarkastelen aihetta myös reflektiivisen ajattelun, tunteiden ja tietokäsitysten valossa ja pohdin kollektiivisen kriittisen ajattelun mahdollisuuksia ja dialogin merkitystä. Lähestyn kriittistä ajattelua taistelevan tutkimusstrategian keinoin eli pyrin avoimeen vaikuttamiseen ja tuomaan esiin omaa ajatteluani määrittävät arvosidonnaisuudet ja poliittiset näkemykset. Pyrin tutkielmani sisällä argumentoimaan, miksi kriittinen ajattelu ei ole vain tehokasta uusliberalistista ajattelua, vaan on määritelmällisesti sidottu arvojen tarkasteluun ja eettismoraaliseen toimintaan.

My thesis examines critical thinking in visual arts education through descriptive literature review. Critical thinking is recognized as a central goal of education, but the concept is however vague and includes ambiguity in educational discourse. In my thesis, I delve into this conceptual ambiguity and explore how art educators understand the concept and the abilities and skills are associated with it. I aim to identify different aspects of the concept to outline an overview. I examine the understanding of critical thinking through seven international articles from the field of visual arts education. I also supplement my review with multidisciplinary educational research and literature on critical thinking. In the analysis, I utilize Jennifer Moon’s research on different approaches to critical thinking. Based on approaches identified by Moon, I present my four perspectives on the examination of the concept. First, I present the relationship between critical pedagogy and critical thinking. Second, I examine the skill of critical thinking and its connection to ethical aspects. Third I look at the topic in the light of reflective thinking, emotions, and perceptions of knowledge and last, I consider the possibilities of collective critical thinking and the significance of dialogical learning. My approach to critical thinking is guided by the means of a critical research strategy. I am open about the values and political views that define my own thinking within the research. In this thesis, I argue that critical thinking is not just effective neoliberal thinking but is tied to the consideration of values and ethical action.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
kriittinen ajattelu, kuvataidekasvatus, taisteleva tutkimus, kirjallisuuskatsaus, kriittinen pedagogiikka, dialogi
Citation