Paikkojen bulevardit, Suunnittelumalleja kolmansien paikkojen tuottamiseksi Helsingin kaupunkibulevardien kaupunginosiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
61+12
Series
Abstract
Tutkimuskysymys 1: Mitkä ovat rakennussuunnitteluun, kaupunkirakenteeseen ja hankerahoitukseen liittyvät SWOT-tekijät (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), jotka vaikuttavat suomalaisen BAU-organisaation kykyyn tuottaa kolmansia paikkoja (Oldenburg, 1999) Helsingin tulevaisuuden bulevardikaupunginosiin? Tutkimuskysymys 2: Kuinka näitä havaittuja SWOT-tekijöitä voitaisiin käyttää uuden tyyppisten, kolmansia paikkoja tuottavien suunnittelumallien ehdottamiseen kaupunkibulevardeille? Tämä diplomityö tutkii kolmansien paikkojen syntymisen mahdollisuuksia Helsinkiin suunniteltujen kaupunkibulevardien varsien uusiin kaupunginosiin. Helsingin kaupunki on vuoden 2016 yleiskaavassa määritellyt kaupunkibulevardien varsille syntyvien uusien kaupunginosien tavoitteeksi laadukkaan urbaanin kaupunkiympäristön tuottamisen. Tässä työssä esitetään, että kolmannet paikat ovat olennainen osa laadukasta urbaania ympäristöä. Diplomityö tutkii mahdollisia kolmansien paikkojen syntymistä haittaavia ja edistäviä tekijöitä, sekä esittelee suunnittelumalleja näiden tekijöiden ratkaisemiseksi tai tehostamiseksi. Näissä tarkasteluissa painotetaan arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun näkökulman lisäksi kiinteistökehityksen näkökulmaa, koska se on tunnistettu tutkimuksen aikana yhdeksi tärkeäksi arkkitehtuurisuunnittelun reunaehdoista. Diplomityössä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan mitä kolmannet paikat ovat, sekä miten kaupunkibulevardit hankkeina soveltuvat tukemaan kolmansien paikkojen syntymistä. Ensimmäisessä osassa esitellään lyhyesti kaupunkibulevardien historia Helsingissä, sekä Yleiskaava 2016:sta visiot ja tavoitteet “bulevardisoitavien” alueiden osalta. Kaupunkibulevardien mahdollisuuksia tuottaa kolmansia paikkoja analysoidaan 2017-2018 tehtyjen asiantuntijoiden teemahaastatteluiden pohjalta kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysin löydökset listataan nelikentässä, jossa tulevat esiin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT). Toisessa osassa esitellään kolme suunnittelumallia (Vrt. Christopher Alexanderin A Pattern Language) kolmansien paikkojen synnyn edesauttamiseksi. Suunnittelumallit perustuvat analyysin perusteella tunnistettuihin SWOT-tekijöihin.

Research question 1 : What are the financing and urban structure SWOTs affecting the production of active third places (Oldenburg, 1999) along the Helsinki City Boulevards? Research questions 2: How can these SWOTs be used to inform new types of design patterns to facilitate 3rd places for the urban boulevard projects? This master thesis explores the possibilities for creation of third places along the planned City Boulevard development areas in Helsinki, Finland. The city of Helsinki has planned the creation of high quality urban environments as a goal for these areas. The author proposes third places to be a relevant to the targets, as they are presented to be an integral component of high quality urban environments. The thesis investigates possible hindering or enabling factors for third places, and proposes design patterns to address these factors. The thesis has two parts. The first part establishes how third places are relevant to the project of the City Boulevards in Helsinki. The history and context of the Helsinki urban boulevards are introduced and the current designs and goals for the areas to be “boulevardized” according to the 2016 Helsinki City Master Plan are explored. The ability of the current Business as Usual (BAU) planning and construction pipeline to support active third places is analyzed through thematic interviews with experts conducted in 2017-2018. The interview transcripts have been coded and analyzed by using Qualitative Content Analysis. The analysis findings are summarized as a list of strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) for the creation of Third Places. In the second part, the author proposes design patterns (See Christopher Alexander’s A Pattern Language) to address the identified SWOT-factors and facilitate the creation of Third Places along the Helsinki City Boulevards in the future.
Description
Supervisor
Krokfors, Karin
Thesis advisor
Tapaninen, Matti
Keywords
kaupunkibulevardi, placemaking, kolmannet paikat, urbanismi, kaupunkisuunnittelu, haastattelututkimus, elinkaarimallit, qualitative content analysis
Other note
Citation