Tietomallien hyödyntäminen tien yleissuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-22
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
86+10
Series
Abstract
Inframallia ei voi ajatella pelkästään pyöriteltävänä 3D-mallina. Yleisemmin käytetty sana ”tietomalli” muodostuukin kahdesta osasta: tieto + malli. Tietomalleilla on siis kaksi puolta: tiedonhallinta ja 3D-esittäminen. Inframallinnuksella saavutetaan parhaat hyödyt, jos sitä käytetään hankkeen koko elinkaaren ajan. Siksi inframallinnuksen tarkastelu tien yleissuunnittelussa tuli ajankohtaiseksi, kun muissa suunnitteluvaiheissa inframallinnusta on jo kokeiltu hyvin tuloksin. Tämän työn tavoitteena oli tuottaa yleisssuunnittelun hankintaa varten inframallinnuksen tehtävänmäärittelyt käyttäen pohjana yleissuunnitelman toimintaohjeita ja inframallivaatimuksia, esittää vaatimuksia luovutettavalle aineistolle sekä antaa tukea Liikenneviraston hankinta-asiakirjoihin. Työssä keskityttiin vaihtoehtojen vertailun ja vaikutusten arviointiin tien yleissuunnittelussa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuusselvitystä ja -analyysiä sekä asiantuntijoiden haastatteluja. Inframalliohjeistusta peilattiin yleissuunnitteluprosessiin ja tunnistettiin inframalliohjeistuksessa havaittavia puutteita, jotka haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään. Haastateltavilta kysyttiin henkilökohtaisia mielipiteitä, jotka analysoitiin. Haastateltavat oli valittu edustamaan alaa ja heitä oli 16. Tutkimusaihe koettiin tärkeäksi asiaksi ja tietomallinnusta halutaan edistää monella eri taholla. Keskeisimmät tehtävät inframallinnuksen osalta yleissuunnitteluprosessissa koottiin lopuksi yhteen. Haastattelu-jen ohella inframallinnusta sovellettiin eräässä yleissuunnitteluhankkeessa. Tutkimuksessa selvisi, että inframallinnusta voidaan hyödyntää yleissuunnittelussa monilla eri tavoin. Tuloksena syntyivät tehtävämäärittelyt hankintaa varten, mahdollisuudet vaihtoehtojen vertailussa ja vaikutusten arvioinnissa, vähimmäisvaatimukset vaihtoehtojen vertailuun sekä inframallinnuksen hyödyt yleissuunnittelun eri osa-aluilla eri toimijoille. Jatkokehitystä ajatellen tulisi kehittää erilaisia analyysi- ja simulointityökaluja vaikutusten arviointiin käyttäen tietoa, joka sisältyy inframalliin. Lähtötietomalli tulisi laatia joka hankkeesta ja tiedonsiirtoon tulisi panostaa. Lisäksi olisi tarpeen lisätä vaihtoehtojen vertailua inframallinnuksen avulla. Erilaiset sähköiset palvelut ovat merkittävässä asemassa, kun hyödynnetään inframallinnusta yleissuunnittelussa. Mikäli tiedot ovat paremmin hyödynnettävissä, jatkossa voidaan tietojen etsimisen sijaan keskittyä suunnitteluun, jolloin suunnitteluun käytetty rahamäärä säilyy samana, mutta resurssit kohdentuvat oikein.

Inframodel can not be regarded only as a 3D visualization tool. More generally, the term "information model" is composed of two parts: information + model. Information models have thus two aspects: data management and 3D presentation. The best benefits for using inframodel can be achieved, if the inframodel is used throughout the project life cycle. Therefore, studying the use of inframodel in the early phase of road building became an issue, since modeling has already been used in other phases of road project life cycle with good results. The aim of this work was to define task definitions for inframodeling in the acquisition of preliminary engineering planning, to establish requirements for the material for further planning, as well as to provide support for Finnish Transport Agency's procurement documents. The most important task was to study the alternatives and impacts. The research methods used were literature research and expert interviews. The inframodel guidance was compared with the guidance of preliminary engineering process in order to identify weaknesses in inframodel guidance, which interviews aimed to resolve. The 16 interviewees were selected to represent the subject area as widely as possible and they were asked their personal opinions, which then were analyzed. The main tasks of inframodeling with regard to overall design process were finally assembled together. In addition, inframodeling was applied in a preliminary engineering project as an example. The study found that inframodeling can be used in preliminary engineering planning in many different ways. The results were: the task specifications for modeling when ordering preliminary engineering planning; the possibilities of modeling in the comparison of alternatives and in the impact assessment; the minimum requirements for the comparison of alternatives; and the benefits of building inframodeling in preliminary engineering. For further development a variety of analysis and simulation tools should be developed for the assessment of the impacts by using information contained in the inframodel. Output data models and data transfer standards should be used in every project. It would also be necessary to increase the use of modeling in the comparison of alternatives. Various online services have an important role in preliminary engineering process when modeling is used. If the data is utilized better, instead of searching the information, focus could be on designing. Then invested money for designing would remain the same, but the resources would be allocated properly.
Description
Supervisor
Pellinen, Terhi
Thesis advisor
Raitanen, Nina
Ketola, Maija
Keywords
tietomalli, infraBIM, inframalli, yleissuunnittelu, tiensuunnittelu, vaikutusten arviointi, building information model, infraBIM, inframodel, preliminary engineering, road planning, impact assessment
Citation