Drawing costumes, portraying characters - Costume sketches and costume concept art in the filmmaking process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
This thesis investigates the various types of drawing used in the process of costume design for film, focusing on costume sketches and costume concept art. The research question for this thesis is ‘how and why are costume sketches and costume concept art used when designing costumes for film?’ The terms ‘costume concept art’ and ‘costume sketch’ have largely been used interchangeably. My hypothesis is that even though costume sketch and costume concept art have similarities in the ways of usage and meaning, they are, in fact, two separate, albeit interlinked and complementary terms as well as two separate types of professional expertise. The focus of this thesis is on large-scale film productions, since they provide the most valuable information regarding costume sketches and costume concept art. To enrich the literature and visual material studied for the thesis, I interviewed two Finnish costume designers to illuminate the ’universality’ of drawing in costume design. I also interviewed a costume concept artist from New Zealand, to discuss the concept artist' take on designing costumes. I analyse costume sketches and costume concept art used in two case studies, Bram Stocker’s Dracula (1992) and The Hobbit: Unexpected Journey (2012) to study two different approaches in costume previsualisation. Costume sketches seem to be viewed as the most important tool of the costume design process. In this thesis, I examine their uses as means of communication, presentation, negotiation and instruction. Some designers also use the process of making them as a way of thinking. In addition to having multiple uses, costume sketches and costume concept art also have many audiences, who will read different messages from the sketch in the different stages of its lifespan. I also study the alternative methods of designing and visual presentations of ideas costume designers use. I examine the idea of thinking through drawing, and the effect the choice of media has on the thinking and vice versa. Additionally, I argue that the choice of drawing style, for example realistic of highly stylised, affects the thinking and the design itself. Drawing costume sketches and costume concept art is not only mechanical, but involves also thinking. This thesis discusses the questions arisen from the artistic collaboration of costume designers, sketch artists and costume concept artists.

Tämä opinnäytetyö tutkii elokuvien pukusuunnitteluprosesseissa käytettyjä piirroksia, keskittyen pukuluonnoksiin ja pukukonseptitaiteeseen. Tutkimuskysymys on ’kuinka ja miksi pukuluonnoksia ja pukukonseptitaidetta käytetään elokuvien pukusuunnittelussa?’ Termien pukuluonnos ja pukukonseptitaide englanninkielisiä vastineita ’costume sketch’ ja ’costume concept art’ on käytetty laajalti rinnakkain, samansisältöisinä. Hypoteesini mukaan nämä kaksi termiä ovat käytön ja sisällön samankaltaisuuksistaan huolimatta eri termejä. Esitän myös pukuluonnosten tekijöiden sekä pukukonseptitaiteilijoiden olevan eri ammattikuntia. Tämän tutkimuksen kohteena ovat isot elokuvatuotannot, sillä ne tuottavat eniten ja arvokkainta materiaalia pukuluonnosten ja pukukonseptitaiteen käytöstä. Laajentaakseni lähdekirjallisuudesta ja analysoimastani visuaalisesta materiaalista saamaani tietoa, haastattelin kahta suomalaista pukusuunnittelijaa esitelläkseni piirtämisen yleismaailmallisena keinona pukusuunnittelussa. Haastattelin myös uusiseelantilaista pukukonseptitaiteilijaa, käsitelläkseni konseptitaiteilijan näkökulmaa pukusuunnitteluun. Analysoin kahden fantasiaelokuvan, Bram Stockerin Dracula (1992) sekä Hobitti: Odottamaton matka (2012), teossa käytettyjä pukuluonnoksia ja pukukonseptitaidetta tutkiakseni kahta erilaista lähestymistapaa pukujen ennakkovisualisointiin. Yleisen käsityksen mukaan pukuluonnoksia pidetään eräänä tärkeimmistä pukusuunnittelijan työkaluista. Tämä opinnäytetyö tutkii niiden käyttöä kommunikaation, esittämisen, neuvottelun ja ohjeistuksen keinoina. Eräät suunnittelijat käyttävät pukuluonnosten tekoa myös ajattelun välineenä. Monikäyttöisyytensä lisäksi pukuluonnoksilla ja pukukonseptitaiteella on monia yleisöjä, jotka lukevat niistä sen käyttökaaren aikana eri sisältöjä. Tässä opinnäytetyössä tutkin myös niitä vaihtoehtoisia suunnittelun ja ajatusten visuaalisen esittämisen keinoja, joita pukusuunnittelijat, jotka eivät käytä pukuluonnoksia, ovat kehittäneet. Tutkin myös piirtämisen kautta ajattelun käsitettä, sekä valitun piirustus- tai maalaustekniikan ja -välineiden vaikutusta ajatteluun, kuten myös ajattelun ja idean vaikutusta piirustus- ja maalaustekniikan ja -välineiden valintaan. Esitän, että piirtotyylin, esimerkiksi realistisen tai erittäin tyylitellyn piirtotyylin valinnalla on merkittävä vaikutus ajatteluun ja itse suunnitelmaan. Pukuluonnosten ja pukukonseptitaiteen piirtäminen ei ole vain mekaanista, vaan ajattelua sisältävää. Tämä tutkimus esittelee pukusuunnittelijan, pukuluonnosten tekijän ja pukukonseptitaiteilijan taiteellisesta yhteistyöstä nousevia kysymyksiä.
Description
Supervisor
Pantouvaki, Sofia
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Pantouvaki, Sofia
Keywords
costume design, costume sketch, costume concept art, drawing, film
Other note
Citation