Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia 2035

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
119 s. + liitt. 35
Series
Abstract
Liityntäpysäköinnin tavoitteena on houkutella henkilöautoilijoita käyttämään joukkoliikennettä osana matkaketjuaan ja siten vähentää liikenteen aiheuttamia haittavaikutuksia. Polkupyörien liityntäpysäköinnillä parannetaan joukkoliikennejärjestelmän saavutettavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tehdä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 osaselvitykseksi liityntäpysäköinnin kehittämisstrategia. Työssä määritettiin Helsingin seudun liityntäpysäköintijärjestelmän kehittämislinjaukset ja keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ja laadittiin liityntäpysäköintipaikkojen lisäämisen toteutusohjelma vuosille 2011-2020 suuntaa-antavine kustannusarvioineen. Tutkimus sisältää myös pohdintaa liityntäpysäköinnin järjestämisen kustannus- ja vastuunjaosta. Tutkimusalue käsitti Helsingin seudun 14 kuntaa. Tutkimusta varten haastateltiin liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen asiantuntijoita sekä valtionhallinnosta ja Helsingin seudun kunnista että elinkeinoelämän sektorilta. Työn kuluessa pidettiin asiantuntijatyöpajoja. Työssä tutkittiin myös ulkomaisia liityntäpysäköintijärjestelmiä, joista pyrittiin löytämään kehittämisideoita sovellettavaksi Suomeen. Helsingin seudun liityntäpysäköinnin kehittämisohjelman pohjana käytettiin seudulle laadittuja liityntäpysäköintiennusteita. Tässä työssä määriteltyjen kehittämislinjausten liikennejärjestelmätason tavoitteena oli kehittää liityntäpysäköintiä Helsingin seudulla ja näin edistää HLJ 2011 kärkitavoitteiden toteutumista. Helsingin seudulla on tällä hetkellä noin 9 000 henkilöautojen ja noin 11 500 polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Liityntäpysäköinnin kysynnän oletetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Liityntäpysäköintipaikkojen toteutusohjelmassa esitetään lisättäväksi Helsingin seudulla vuosina 2011-2020 noin 9 000 henkilöautojen ja noin 14 000 polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Liityntäpysäköintipaikkojen lisäpaikat sijoittuvat pääosin uusien raideliikenteen käytävien varrelle. Liityntäpysäköinnin seudullisen kehittämisen koordinoinnin päävastuutahoksi ehdotetaan HSL:ää, kunnossapidon päävastuutahoksi liityntäpysäköintialueen haltijaa ja rakentamisen päävastuutahoiksi kuntia, Liikennevirastoa sekä Uudenmaan ELY -keskusta. Tämä ei kuitenkaan poista eri toimijoiden välisen yhteistyön tarvetta. Työssä on muodostettu myös erilaisia vaihtoehtoja liityntäpysäköinnin rakentamisen kustannusten jakamiseksi siinä suhteessa, miten liityntäpysäköinnistä saatavat hyödyt eri osapuolille kohdistuvat.

The objective of Park and Ride (P+R) is to tempt car users to use public transport as a part of their travel chain and thus reduce the side effects of traffic. P+R of bicycles improves the accessibility of the public transport system. The objective of this research was to create the P+R development strategy as a part of the Helsinki Region Transport System Plan HLJ 2011. This research determined alignments of improvement and essential development measures of the Helsinki Region P+R system. In addition the implementation program for increasing the P+R spaces in the years 2011-2020 was made with roughly estimated cost. The research also contains discussion of dividing the costs and responsibilities of organizing the P+R. The research area covered 14 municipalities of the Helsinki Region. For the research experts of the development of transport system and land use from the government, municipalities and industrial sector were interviewed. Also, workshops were held. In the research, international P+R systems were studied to discover suitable improvement ideas for Finland. The Helsinki Region P+R estimate operated as a basis for the improvement program of P+R. The objective of this work's alignments of improvement on the level of transport system was to improve P+R in the Helsinki Region and thus promote the realisation of the main goals of the HLJ 2011. There are currently P+R spaces for approximately 9 000 cars and 11 500 bicycles in the Helsinki Region. The demand of P+R is expected to grow strongly. The implementation program for the P+R proposes new parking spaces for approximately 9 000 cars and 14 000 bicycles in the years 2011-2020. The additional parking spaces are mainly located along the new rail corridors. The responsibility of coordinating the development of the P+R system is recommended for HSL, the responsibility of the maintenance is recommended for the manager of the P+R lot and the responsibility of constructing the P+R lots is recommended for the municipalities, The Finnish Transport Agency and the Uusimaa ELY-Centre. However, this does not remove the need for cooperation between individual organizations. Alternative options for dividing the construction costs of the P+R have also been formed in the research. The objective is to divide the costs in the ratio of benefits.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Janhunen, Outi
Keywords
liityntäpysäköinti, Helsingin seutu, HLJ 2011, Park and Ride, P+R, Helsinki Region, HLJ 2011
Other note
Citation