Shipyard, A possibility for free play? A pilot project for constructing an adventure playground

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Nieminen
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
76+10
Series
Abstract
The frame of the thesis is children’s autonomy in a play context, enabling play in form of free play. The thesis contains a written part and a production part. The written part introduces different forms of play and explains how play exists in life all the way through childhood and adulthood. Its aim is to make us understand how we should hold onto play, because it is the tool for us to learn skills like creativity and problem solving, social interaction, self-knowledge and our relation to the surrounding world. The thesis moves from the act of play to the physical environment of play. It points out how children are valuated, directed, and protected by adults all the time. There is a silent demand from children’s side to enable free play, play without adult interventions and pressure of efficiency. The thesis opens up a discussion of why our playgrounds are rigid and close-ended instead of something that could support the act of free play, like e.g. adventure playgrounds do. The production part was carried out in Sweden as a part of pilot project of Fairytales in Craft. The production consisted of building and partly designing an adventurous playground called Shipyard, a place that is a place for active building for children after storytelling. Fairytales in Craft project offers an insight to observe how free play can exist in a constructed environment and in what way we can facilitate free play. In conclusion the thesis suggests that play should be considered a value in itself, and appreciated in i ts all forms and i n all stages of life. It shouldn’t be regarded as an activity that happens in a certain time of our life or in certain places, needing objects designed for it.

Opinnäyte keskittyy lasten autonomiaan leikin kontekstissa, leikin mahdollistamiseen vapaan leikin muodossa. Sisältö jakautuu teksti ja tuotanto-osioon. Tekstiosuudessa esitellään leikin eri muotoja, kuinka leikki ilmenee eri elämänvaiheissa. Se herättelee ymmärtämään, kuinka meidän tulisi pitää kiinni leikistä tärkeänä oppimisen työkaluna: se ohjaa luovuuteen ja ongelmanratkaisuun, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, itsetietoisuuteen ja ymmärtämään oman minän suhdetta ympäröivään maailmaan. Teksti liikkuu leikistä teon tasolla leikin fyysiseen ympäristöön. Se osoittaa, kuinka lapset elävät jatkuvasti aikuisten arvioinnin, ohjauksen ja suojeluksen alaisuudessa. Tekstin läpi kuultaa lasten hiljainen vaatimus vapaaseen leikkiin, leikkiin ilman aikuisten vaikutusta ja ilman painetta tehokkuudesta. Teksti avaa keskustelua sille, miksi leikkipuistomme ovat loppuun asti suunniteltuja sen sijaan, että ne tarjoaisivat mahdollisuuden vapaaseen, ei-määriteltyyn leikkiin. Tuotannollinen osuus tapahtui Ruotsissa osana Fairytales in Craft -pilottiprojektia. Tuotannollinen vaihe sisälsi seikkailullisen leikkipuiston, Shipyardin rakentamista ja osittain sen suunnittelua. Fairytales in Craft -projekti tarjosi mahdollisuuden tarkastella, millä tavoin vapaa leikki näkyy ja miten sen voi mahdollistaa rakennetussa ympäristössä. Lopuksi opinnäyteessä ehdotetaan, että leikkiä tulisi kohdella yhtenä arvoista ja arvostaa kaikkia sen ilmenemismuotoja, kaikkina ikäkausina sen sijaan, että se rajoitetaan vain tiettyyn elämänvaiheeseen, tiettyyn paikkaan, tiettyjen esineiden ja välineiden kanssa.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Rajanti, Taina
Keywords
children's autonomy, free play, adventure playground, play and learning, fairytales in craft
Other note
Citation