Designing better tourist maps: How can illustration be used to improve the functionality of a tourist map?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
131 + 83
Series
Abstract
This Master’s Thesis examined the functionality of tourist maps. Through the research conducted in the thesis, the aim was to find out how to create tourist maps not only aesthetically appealing, but properly functioning for information acquisition purposes. The emphasis of the research was on finding out what kind of visual styles should be used when striving to design a functional tourist map and how illustration can be used to improve the functionality of tourist maps. The purpose of the research was also to identify different kinds of problematic issues appearing on tourist maps designed by graphic designers. The topic was first studied by getting familiar with theoretical perspectives in cartography, tourism and place branding, wayfinding and illustration. Next, a material research was conducted in order to acquire knowledge regarding the characteristics and functions of illustration on tourist maps and about the styles that are used to implement different map elements. The results of the material research were used in the design component, where three different versions of a tourist map were designed. After the design component, the functionality of the different map versions was studied in a user study using analysis of variance (ANOVA). A broad understanding of the different aspects that should be considered when striving to create a functional tourist map was formed. Detailed knowledge regarding the characteristics of tourist maps, the functions of illustration, and the styles used to implement elements on tourist maps was acquired. Various types of problematic issues on tourist maps were also discovered and identified. Through the user study, new statistically analyzed knowledge regarding the functionality of the different map versions and the effects of illustration implemented on tourist maps was acquired. Overall, the results of suggest that different map styles and illustration elements implemented on the maps do not affect the functionality of tourist maps to a statistically significant degree. However, in particular situations the different map styles may have a notable effect on the map user's ability to acquire information from the map. Also, in certain scenarios illustrations can be used to convey information particularly efficiently.

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin turistikarttojen toimivuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suunnitella turistikarttoja, jotka ovat sekä visuaalisesti miellyttäviä että välittävät tietoa tehokkaasti. Tarkempana tavoitteena oli selvittää, millaisia visuaalisia tyylejä tulisi käyttää suunnitellessa toimivampia turistikarttoja sekä miten kuvitusta voidaan käyttää turistikarttojen toimivuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkoituksena oli tunnistaa erilaisia graafisten suun-nittelijoiden suunnittelemien turistikarttojen ongelmakohtia. Aluksi perehdyttiin kartografian, turismin ja paikkabrändäyksen, tienlöytämis- ja opastesuunnittelun sekä kuvittamisen teoriaan. Seuraavaksi toteutettiin materiaalitutkimus, jossa tarkasteltiin kuvittamisen ominaispiirteitä ja tehtäviä turistikartoissa sekä tunnistettiin erilaisia turistikarttojen elementtien suunnittelussa hyödynnettyjä visuaalisia tyylejä. Materiaalitutkimuksen tulosten perusteella suunniteltiin kolme erilaista versiota yksittäisestä turistikartasta työn toiminnallisessa osiossa. Tämän jälkeen toteutettiin käyttäjätutkimus, jossa kolmen eri karttaversion toimivuutta tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tutkimuksen perusteella muodostettiin laaja ymmärrys eri osa-alueista, joita tulisi ottaa huomioon toimivampia turistikarttoja suunnitellessa. Lisäksi saatiin yksityiskohtaista tietoa turistikarttojen ominaispiirteistä, kuvituksen roolista ja tehtävistä sekä erilaisten karttaelementtien tyyleistä. Myös erilaisia turistikartoissa esiintyviä ongelmakohtia tunnistettiin. Käyttäjätutkimuksen avulla saatiin uudenlaista, tilastollisesti analysoitua tietoa eri karttaversioiden toimivuudesta ja kuvituksen käytön vaikutuksista. Käyttäjätutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että erilaiset visuaaliset tyylit ja kuvituselementtien käyttö eivät vaikuta turistikarttojen toimivuuteen. Tästä huolimatta erilaisilla karttatyyleillä saattaa tietyissä tilanteissa olla huomattavia vaikutuksia kartan käyttäjän kykyyn omaksua tietoa kartasta. Tietyissä tapauksissa myös kuvituksen avulla voidaan välittää tietoa erityisen tehokkaasti.
Description
Supervisor
Vyas, Rupesh
Thesis advisor
Masoodian, Masood
Keywords
cartography, maps, tourist maps, illustration, wayfinding, place branding
Other note
Citation