Collaborative, Informal Learning in Distributed Knowledge-Intensive Work: Organizational Contingencies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-12-04
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
200 + app. 10
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 160/2015
Abstract
The increasing interest in boosting learning and innovation in organizations has created the need for researching the very phenomena of learning and creation of new knowledge at work. There has been a growing interest in this topic in several fields of research, and learning and knowledge creation in organizations have been studied from various perspectives. What has been missing is a bigger picture explaining how the two perspectives that describe learning at work, i.e., learning sciences and organization studies are interconnected. Not enough has been known about how learning at work takes place on the group level between the individual and organizational levels. The purpose of this research was to explore collaborative informal learning at work, and more specifically focusing on the every-day practices related to knowledge sharing and creation in a distributed work context. This research focused on the mid-layer of learning (group or community level) that exists between the organizational and individual levels of learning at work. This research combined theories from organization and learning sciences to produce multidisciplinary, both theoretically and empirically grounded knowledge on informal learning at work and how it is shaped by the work context. Moreover, this research aimed to study whether the features of distributed work context and task environment affect the practices and social structures of collaborative informal learning at work.The overall research problem was 'In the context of knowledge intensive distributed work, how does informal, collaborative learning take place? The research problem was divided into three more detailed research questions. This thesis adopted a multiple-case study approach and the data was collected from four cases by thematic interviewing. The context of the research was formed by a globally operating company and its partner firms. Data was collected from employees aiming to understand the practices of workplace learning. The interviews were analyzed with qualitative content analysis, and the research questions were answered based on the analysis. The key findings show that the task environment affects significantly both the practices of informal learning at work and the supporting social structures. In particular, this study highlights the need and search for fit between the qualities of task environment and the practices of learning and the supporting social structures. This research contributes to the fields of organization and learning sciences that both study learning in the workplace.

Jatkuvasti lisääntyvä kiinnostus oppimisen ja innovoinnin tehostamiseen organisaatioissa on synnyttänyt tarpeen tutkia työssä tapahtuvaa oppimista ja uuden tiedon luomista. Työssä oppimista ja tiedonluomista ovat viime vuosina tutkineet useat tieteenalat eri näkökulmista lähtien. Puuttumaan on kuitenkin jäänyt kokonaisvaltaisempi oppimisen tutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen näkökulmat yhdistävä käsitys työssä oppimisesta. Tarkempaa tietoa kaivataan erityisesti siitä, miten työssä oppiminen tapahtuu yksilötason ja organisaatiotason välimaastossa ryhmä- tai yhteisötasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella yhteisöllistä informaalia työssä tapahtuvaa oppimista erityisesti tiedon jakamisen ja luomisen jokapäiväisten käytäntöjen näkökulmasta hajautetussa työympäristössä. Tämä tutkimus kohdistui varsinkin oppimisen ns. välitasoon, yksilön ja organisaation oppimisen välimaastoon ryhmä- ja yhteisötasolle. Tutkimuksessa tuotiin yhteen käsitteitä ja teorioita organisaatiotutkimuksen ja oppimisen tutkimuksen aloilta tavoitteena tuottaa monitieteistä sekä teoreettisesti että empiirisesti perusteltua tietoa työssä tapahtuvasta informaalista oppimisesta ja kontekstin vaikutuksesta siihen. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella hajautetun työympäristön ja tehtäväympäristön vaikutusta työssä tapahtuvan yhteisöllisen informaalin oppimisen käytäntöihin ja oppimista tukeviin sosiaalisiin rakenteisiin. Tutkimuksen pääongelma oli 'Miten informaali yhteisöllinen oppiminen tapahtuu tietointensiivisessä hajautetussa työympäristössä?' Tutkimusongelma jaettiin kolmeen tarkentavaan tutkimuskysymykseen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, ja aineisto kerättiin neljästä eri casesta teemahaastatteluiden avulla. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä maailmanlaajuisesti toimineen yrityksen ja sen yhteistyöyritysten kanssa. Aineisto kerättiin yritysten työntekijöitä haastattelemalla, sillä tavoitteena oli työssä tapahtuvan oppimisen käytäntöjen ymmärtäminen. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä, minkä perusteella tutkimuskysymyksiin vastattiin. Keskeiset tulokset osoittavat että tehtäväympäristö vaikuttaa merkittävästi sekä työssä tapahtuvan informaalin oppimisen käytäntöihin että niitä tukeviin sosiaalisiin rakenteisiin. Tulokset painottavat erityisesti tarvetta etsiä yhteensopivuutta tehtäväympäristön piirteiden sekä oppimisen käytäntöjen ja oppimista tukevien sosiaalisten rakenteiden välille. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa sekä organisaatiotutkimuksen että oppimisen tutkimuksen aloille erityisesti työssä oppimisen näkökulmasta.
Description
Supervising professor
Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Jaatinen, Miia, Adjunct Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
informal learning, collaborative learning, workplace learning, task environment, organizational contingencies, informaali oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, työssä oppiminen, tehtäväympäristö, organisaation kontingenssit
Other note
Citation