Asuinkerrostalojen kiinteistönarviointi ja kiinteistönarviointimenetelmät – asuntorahaston näkökulma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
97 + app. 4
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 2/2015
Abstract
The first housing fund was established in Finland in 2006, and thereafter over 20 funds have been set up. Real property valuation policies and methods vary depending on the fund and there is no consistent valuation method or policy for real estate valuation of housing funds. This study was conducted using the embedded single-case study method. The research material for the study consists of literature, valuation reports and expert interviews. The study clarifies current real estate valuation methods and policies applied to housing funds. Moreover, the study figures out general market perspective of the most suitable real estate valuation method for housing fund purposes and its effect on the fair value of funds’ for real properties. The valuation methods applied in housing funds are mainly decided by a fund manager and equity investors. The interviews performed indicate that apartment buildings should be treated as a portfolio of several apartments in the valuation for accounting purposes. The sales comparison method was therefore seen as the best method for real property valuation of housing funds. The study exhibits that the market value of funds’ real assets varies depending on the applied valuation method. The values appraised with the sales comparison method are generally higher than the values estimated with the income approach. The study also indicates that the difference between values increases when the net initial yield of a single apartment decreases. The interviews also indicated that the market has many meanings for the bulk discount term, which is often used alongside the sales comparison method. The findings of the study indicate that market players have the will to avoid the overvaluation of real assets, which may lead to conservative valuations. Recognised conceivable, conservative realasset valuation and valuation-method dependent asset valuation may form a risk for investors’ interest violation if all interest groups do not have a full understanding of the value basis and its effect on the fair value of the funds’ real assets.

Suomen ensimmäinen asuntorahasto perustettiin vuonna 2006, jonka jälkeen Suomeen on perustettu yli 20 asuntorahastoa. Asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointipolitiikat ja -menetelmät vaihtelevat rahastokohtaisesti, eikä markkinalla ole johdonmukaista arviointitapaa asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamiseen. Tutkimus toteutettiin sisäkkäisellä yhden tapauksen tutkimuksella käyttämällä tutkimusmateriaalina kirjallisuuskatsauksen lisäksi arviokirjoja ja asiantuntijahaastatteluja. Tutkimuksessa selvitettiin asuntorahastojen käyttämät arviointimenetelmät ja -politiikat sekä markkinatoimijoiden näkemys parhaiten asuntorahastoille soveltuvasta arviointimenetelmästä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin arviointimenetelmän valinnan vaikutus asuntorahaston kiinteistövarallisuuden käypään arvoon. Rahastoissa käytettävän arviointimenetelmän päättävät viimekädessä rahastomanageri ja rahaston oman pääoman sijoittajat. Haastateltavien mukaan asuntorahastojen varallisuuden arviointi olisi pääsääntöisesti parempi toteuttaa asuinhuoneistokohtaisesti, jolloin kauppa-arvomenetelmä soveltuu tuottoarvomenetelmää paremmin asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointiin. Tutkimuksessa havaittiin, että asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden markkina-arvo vaihtelee käytettävästä arviointimenetelmästä riippuen. Kauppa-arvomenetelmällä arvioidut arvot ovat pääsääntöisesti suurempia kuin tuottoarvomenetelmällä tuotetut arvoestimaatit. Asuinkerrostalon huoneistokohtaisen nettotuottovaatimuksen pienentyessä arvioitsijoiden tuotto- ja kauppaarvomenetelmillä tuottamien arvoestimaattien ero kasvaa. Haastatteluissa havaittiin myös, että tukkualennus-termillä on markkinalla useita eri tarkoituksia. Tutkimuksessa havaittiin, että markkinatoimijoilla on halu välttää rahastojen asuntovarallisuuden yliarvostusta, joka saattaa johtaa asuntovarallisuuden konservatiiviseen arvostamiseen. Mahdollinen konservatiivinen arvostus yhdistettynä arviointimenetelmästä riippuvaan varallisuuden käyvän arvon vaihteluun saattavat muodostaa riskin sijoittajien etujen loukkaamiselle, jos sijoittajat ja muut sidosryhmät eivät ymmärrä tai ole tietoisia arvioinnin arvoperusteesta ja sen vaikutuksesta määritettävän omaisuuden käypään arvoon.
Description
Keywords
asuntorahasto, IVSC, kauppa-arvomenetelmä, kiinteistönarviointi, käypä arvo, markkina-arvo, sijoittajaraportointi, tilinpäätösarviointi, tuottoarvomenetelmä, housing fund, sales comparison method, real estate valuation, fair value, market value, investor reporting, valuation for accounting purposes, income approach
Other note
Citation