Process disturbances in founder contracting; causes and how to react

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
83 + [11]
Series
Abstract
In a construction project disturbance is an event which has a negative effect on the timetable, costs or the results of the project. Disturbance management aims to produce a structure which efficiently eliminates disturbances. The best results are achieved when disturbances are prevented beforehand by removing the factors causing them. This thesis explores disturbances and their management in founder contracting in order to create tools for improving the disturbance management in the target company. Founder contracting is a form of construction project where a construction company establishes a housing association designs and carries out the building project and sells the shares of the housing association to external buyers during the construction phase. The empirical part of the thesis discusses the disturbances, their causes and used solutions in nine residential construction sites of the target company. The results show the disturbances were mainly caused by design. Other causes include delivery of furniture or precast concrete parts, subcontractors, construction site, the weather, the rush in the end or customer modifications. In contrast, the interviewees considered the problems in delivery of precast concrete parts the most considerable problem. The thesis shows that the company can reduce the impact of most common disturbances by addressing four factors: the flow of information, choices of subcontractors, resource allocation and the timing of designs and construction projects. In addition, the thesis offers guidelines for the development of a disturbance management tool.

Rakennushankkeessa häiriö on tapahtuma, jolla on negatiivinen vaikutus projektin aikatauluun, kustannuksiin tai saavutettavissa olevaan lopputulokseen. Häiriöidenhallinnan tehtävänä on tuottaa rakenne, jolla häiriöt voidaan hoitaa kontrolloidusti ja nopeasti. Parhaimmat tulokset saadaan, kun häiriöitä yritetään estää ennakolta poistamalla niitä aiheuttavat tekijät. Työn tavoitteena oli tutustua perustajaurakoinnin häiriöihin ja niiden hallintakeinoihin sekä luoda kohdeyritykselle apukeinoja sen häiriöidenhallinnan parantamiseksi. Perustajaurakointi on toteutusmuoto, jossa rakennusliike perustaa asunto-osakeyhtiön, suunnittelee ja rakentaa kohteen sekä myy osakeyhtiön osakkeet ulkopuolisille ostajille rakentamisen aikana. Tutkimusosuudessa tutkittiin kohdeyrityksen yhdeksällä asuintyömaalla esiintyneitä häiriöitä, niiden syitä ja niihin reagointia. Yleisimmin kohdetyömailla oli esiintynyt häiriöitä suunnittelusta, kalustetoimituksista, elementtitoimituksista, aliurakoitsijoista, rakennuspaikasta, saasta, lopun kiireestä sekä asukasmuutoksista johtuen. Suunnittelun aiheuttamia häiriöitä oli esiintynyt jokaisella kohdetyömaalla. Elementtitoimitusongelma oli merkittävin ja parhaiten haastateltavien mieliin jäänyt häiriö. Tutkimuksen tuloksena löydettiin neljä tekijää, joihin puuttumalla kohdeyritys pystyy vähentämään yleisimpiä häiriöitään. Nämä neljä tekijää ovat tiedonkulku, urakoitsijavalinnat, resursointi sekä suunnitelmien ja kohteiden ajoitus. Työn liitteissä olevia aikajanoja kehittämällä saadaan tulevaisuudessa kohdeyritykselle työkalu häiriöidenhallintaan.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
disturbance, häiriö, founder contracting, perustajaurakointi, disturbance management, häiriöidenhallinta, risk management, riskienhallinta
Citation