The dynamics of Finnish cloud computing business

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
126
Series
Abstract
This study is made as a part of the Green ICT initiative in Aalto University. It explores the current business models of companies operating in Finnish cloud computing business, as well as the external issues, including but not limited to energy efficiency and greenness, that are likely to impact the cloud business in the near future. In contrast to earlier research, this study takes a wider end-to-end perspective to cloud computing studying not only cloud service providers but also actors that enable service production and delivery. Literature review presents earlier research concerning the cloud paradigm and its impact on the energy use. A theoretical framework for the business model analysis is built on the literature of activity systems and technological development theories. The empirical part of the study was conducted according to the case research strategy. The primary data consists of interviews conducted in 2012. Altogether 29 informants were interviewed, including industry experts and representatives of 16 companies operating in Finnish cloud computing business. Based on the collected data, the study answers research questions concerning i) the current business models, ii) external issues that are likely to effect in the near future, and iii) the likely impacts of such external issues. Activity systems perspective illustrates business models as a set of activities performed by a focal company and its suppliers. The data gathered in the interviews was used for defining a set of activities required for cloud service delivery. By utilizing the generic set of activities, the activity system for each case company was defined. Among the activity systems, seven reoccurring patterns were recognized and used as a basis for the generic business models. Technological transitions and novel business models are not dependent only on the breakthroughs in technology, but also external issues that both drive and block the change. Empirical research implicated that five major issues are likely to impact the business models of companies operating in the cloud business environment in the near future: Data traffic growth; Change in the importance of data center location; The rise of consumerism; Increasing demand for open interfaces, modular IT projects and standard software; and Demand for energy efficiency and greenness. In order to be successful after the external changes, companies must alter their activity systems to match the new requirements. Potential changes in the business models were examined by analysing how the external issues observed are likely to impact on the external fit of companies operating with different generic business models and what modifications in the activity system could restore the external fit, resulting in higher performance level.

Tämä työ on tehty osana Aalto-yliopiston Green lCT -tutkimushanketta. Työn kartoittaa tällä hetkellä Suomen pilvilaskentaliiketoiminnassa mukavien yritysten liiketoimintamalleja sekä ulkoisia tekijöitä jotka voivat lähitulevaisuudessa vaikuttaa liiketoimintaan. Verrattuna aikaisempaan tutkimukseen tämä työ ottaa pilvilaskentaan laajemman näkökulman: analyysiä ei ole rajoitettu ainoastaan pilvipalveluiden tarjoajiin vaan mukaan on otettu myös toimijat jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen ja toimittamisen. Kirjallisuuskatsaus esittelee pilviparadigmaa ja erityisesti sen vaikutusta energiankulutukseen käsitellyttä tutkimusta. Käytetty viitekehys liiketoimintamallin analysointiin perustuu aikaisempaan aktiviteettisysteemejä ja teknologista kehitystä käsitteleviin teorioihin. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin tapaustutkimusstrategiaa soveltaen. Pääasiallinen aineisto koostuu vuonna 2012 suoritetuista haastatteluista joissa haastateltiin 29 henkilöä, sisältäen sekä toimialan asiantuntijoita että 16 suomalaisen pilvilaskentaliiketoiminnassa olevan yrityksen edustajia. Perustuen kerättyyn aineistoon, työ pyrkii vastaamaan kysymyksiin koskien i) nykyisiä liiketoimintamalleja, ii) ulkoisia tekijöitä jotka todennäköisesti vaikuttavat liiketoimintaan lähitulevaisuudessa ja iii) näiden tekijöiden todennäköisiä seurauksia. Aktiviteettisysteemilähtöinen näkemys kuvaa liiketoimintamallin fokaalin yrityksen ja sen toimittajien eri aktiviteettien kokonaisuutena. Kerätyn aineiston perusteella määriteltiin pilvipalvelun tuottamiseen vaadittavat aktiviteetit. Kullekin case-yritykselle määriteltiin oma aktiviteettisysteemi hyödyntämällä tätä yleistä aktiviteettijoukkoa. Vertailtaessa yrityskohtaisia aktiviteettisysteemejä havaittiin seitsemän toistuvaa mallia, joita käytettiin geneeristen liiketoimintamallien perustana. Teknologiset muutokset ja uusien liiketoimintamallien menestys ei ole riippuvaista ainoastaan teknologian kehityksestä vaan ulkoiset tekijät voivat sekä tukea että estää kehitystä. Empiirinen tutkimus implikoi viisi ulkoista tekijää jotka todennäköisesti vaikuttavat pilvilaskentaliiketoimintaan liittyviin yrityksiin: Dataliikenteen kasvu; Konesalien paikan tärkeyden muuttuminen, Kuluttajistumisen nousu; Avointen rajapintojen, modulaaristen IT-projektien ja standardoitujen ohjelmistojen kysynnän kasvu; Energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kysynnän kasvu. Jotta yritys pysyisi kilpailukykyisenä, sen on muutettava aktiviteettisysteemiään vastaamaan ympäristöä ulkoisten muutosten jälkeen. Mahdollisia muutoksia liiketoimintamalleissa tarkasteltiin tutkimalla kuinka ulkoiset muutokset vaikuttavat eri geneeristen bisnesmallien soveltuvuuteen suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön ja mitkä aktiviteettisysteemien muutokset tukisivat menetetyn soveltuvuuden palauttamista korkeammalle tasolle.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Aaltonen, Pertti
Keywords
business model, liiketoimintamalli, disruptive innovation, disruptiivinen innovaatio, cloud computing, pilvilaskenta, green IT, vihreä IT, data center, konesali
Other note
Citation