Office occupiers' preferences

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 50 + [8]
Series
Abstract
Organizations supplying and developing offices and office related services are primarily interested in demand of space. The occupier's needs and preferences substantially drive other players' actions in real estate business, such as investors, real estate developers and service providers. Premises should not only satisfy the occupiers' needs, but also, increasingly, support and further develop the organizations' core business. In this research, attributes that office occupiers value, related to real estate, surroundings, working environment and office space, were examined through a literature review and a questionnaire. Occupier profiles were formed according to preferences examined in the questionnaire. Location is considered to be one of the attributes that strongly affect demand for office space. According to the research, accessibility was seen remarkably important, but location wasn't the only determining factor. Attributes related to the building and premises were partly valued substantially more than location. Modernity, usability and flexibility of the space and quality of equipment were ranked as valuable attributes regarding the building. Occupiers consider it very important that the space excellently suits its use. Usability and modifiability have a significant effect on how flexibly the space adjusts to the occupier's specific needs. Importance of services was remarkably low. Services in the building or in the vicinity were ranked as the least important attribute. As a consequence, a major percentage of occupiers indicated that they were willing to reduce the number of provided services in order to bring down the costs. Office occupiers were grouped in three profiles according to their preferences. From the results of the grouping it emerged that background variables, such as industry or organization size, do not predict preferences. Occupiers could be profiled, but each profile includes organizations from various industry sectors. In order to supply best suitable spaces to certain occupiers, it is important to examine occupiers' preferences. Profiling of office occupiers helps, not only in determining distinct differences and defining office demand, but also in targeting space supply to the right users. As preferences change over time, it is necessary to update and repeat research on them constantly. Such profiling or grouping is dependent on the prevailing market and economic situation, and therefore grouping criteria should constantly be critically evaluated and changed when necessary, depending on the fluctuating market and variable needs.

Toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja tarjoavat ja kehittävät yritykset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita tilojen kysynnästä. Käyttäjäyrityksen tarpeet ja preferenssit ohjaavat keskeisesti muita kiinteistöliiketoiminnan toimijoita, kuten kiinteistösijoittajaa, -kehittäjää ja palveluntuottajaa. Tilojen on tyydytettävä käyttäjien tarpeet, mutta niiden on myös entistä enemmän tuettava ja edistettävä yritysten liiketoimintaa. Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen avulla pääkaupunkiseudun toimistotilankäyttäjäorganisaatioiden arvostamia kiinteistöön, lähiympäristöön. työympäristöön ja tilaan liittyviä ominaisuuksia. Kyselytutkimuksessa selvitettyjen preferenssien suhteen luotiin profiilit käyttäjäorganisaatioille. Lähtökohtaisesti sijainnin katsotaan olevan yksi voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä toimistotilojen kysynnässä. Tutkimuksen mukaan kiinteistön saavutettavuus koettiin huomattavan tärkeäksi. mutta sijainti ei kuitenkaan ollut ainoa määräävä tekijä. Sijaintia osin selkeästi enemmän arvostettiin rakennukseen ja tilaan liittyviä ominaisuuksia. Rakennukseen liittyvistä ominaisuuksista merkittäviksi nousivat rakennuksen nykyaikaisuus, käytettävyys ja muunneltavuus sekä varustelutaso. Tilankäyttäjät näkevät erityisen tärkeäksi, että tilat sopivat erinomaisesti käyttötarkoitukseensa. Käytettävyys ja muunneltavuus vaikuttavat merkittävästi siihen, miten joustavasti tila muuntuu käyttäjän erityisiin tarpeisiin. Palveluiden merkitys taas oli organisaatioille huomattavan vähäinen. Palvelut lähiympäristössä arvioitiin vähiten tärkeimmäksi ominaisuudeksi ja suuri osuus tinkisi palveluista ensimmäisenä kun kustannukset ylittäisivät maksuhalukkuuden. Tilankäyttäjäorganisaatioista muodostettiin kolme profiilia organisaatioiden preferenssien suhteen. Profiloinnin tuloksista käy ilmi, että taustatekijät, kuten toimiala tai organisaation koko, eivät ennusta preferenssejä. Organisaatioita pystytään profiloimaan, mutta joka profiili sisältää usean eri toimialasektorin yrityksiä. Jotta voitaisiin tarjota tietyille käyttäjäyrityksille heille parhaiten sopivia tiloja, on oleellista selvittää käyttäjien preferenssejä. Toimistotilankäyttäjien profilointi auttaa paitsi selvittämään selkeitä eroavaisuuksia ja määrittelemään toimistotilojen kysyntää myös kohdentamaan tilojen tarjontaa oikeille käyttäjille. Koska preferenssit muuttuvat ajan kuluessa, olisi preferenssitutkimuksia päivitettävä ja toistettava säännöllisesti. Luokittelu on aina riippuvainen vallitsevasta markkina- ja suhdannetilanteesta. joten tilankäyttäjien luokittelukriteerejä tulisi arvioida jatkuvasti kriittisesti ja muuttaa tarvittaessa muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden kehityksen myötä.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Niemi, Jessica
Keywords
office, toimisto, occupier, tilankäyttäjä, preferences, preferenssit
Citation