Raising awareness and involvement through communication media and marketing – case Aalto Online Learning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-01-29
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
83 + 11
Series
Abstract
Marketing and communications are essential for projects to reach their stakeholders in order to raise awareness to get people interested and involved in the project. For Aalto Online Learning, an educational strategy project reforming education at Aalto University, reaching faculty and getting them involved is crucial to reach the goals of the project. This research aims to provide insight on which communication channels and what content Aalto Online Learning should use to raise awareness of the project and increase involvement in it. A consumer decision journey model was used as an approach in the research. As people in the university are on different stages of the journey, different channels should be used for people on different stages. The communication channels studied in this research were limited to five based on literature and Aalto Online Learning’s wishes. Two questionnaires, seven interviews and a workshop were conducted to collect information about what channels students and faculty use to get university related information and what type of content should be used. The results indicate the project should use websites, email, events, print and Facebook in communication. Content-wise, for example, websites should include general information, as well as examples and achievements of pilots. Emails should be short and personal and print and Facebook visual. Events should include practical solutions and technical aspects to learn new. Overall, consistency of communication is important. The research included limitations considering data collection and communication content due to number of channels studied and limited time. However, the results are useful for the project and the same recommendations can be applied as guidelines for Aalto University’s other strategy projects that need to reach their target groups in Aalto to raise awareness of the project, as well.

Markkinointi ja viestintä ovat keskeisiä osia projekteille sidosryhmien saavuttamiseksi ja niiden tietoisuuden kasvattamiseksi, jotta he kiinnostuvat ja osallistuvat projektiin. Aalto Online Learningille, strategiselle opetuksen kehityshankkeelle, joka uudistaa koulutusta Aalto-yliopistossa, opetushenkilökunnan tavoittaminen ja mukaan saaminen on ratkaisevaa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota näkemyksiä, mitä viestintäkanavia ja mitä sisältöä Aalto Online Learningin pitäisi käyttää projektin tietoisuuden ja siihen osallistumisen kasvattamiseksi. Tutkimuksen lähtökohtana käytettiin kuluttajan päätöspolkua (consumer decision journey). Koska ihmiset yliopistolla ovat eri polun eri vaiheissa, eri kanavia tulisi käyttää eri ihmisten tavoittamiseksi eri vaiheissa. Tässä tutkimuksessa tutkitut viestintäkanavat rajattiin viiteen kanavaan kirjallisuuden ja Aalto Online Learningin toiveiden perusteella. Kaksi kyselyä, seitsemän haastattelua ja workshop tehtiin tiedon keräämiseksi siitä, mitä kanavia opiskelijat ja opetushenkilökunta käyttävät saadakseen yliopistoon liittyvää tietoa ja minkälainen sisältö olisi kiinnostavaa. Tulokset osoittavat, että projektin pitäisi käyttää verkkosivuja, sähköpostia, tapahtumia, printtiä sekä Facebookia viestinnässään. Sisällöllisesti esimerkiksi verkkosivujen on hyvä sisältää yleistä tietoa sekä esimerkkejä piloteista ja niiden saavutuksista. Sähköpostien tulisi olla lyhyitä ja henkilökohtaisia ja printin ja Facebookin visuaalisia. Tapahtumien pitäisi sisältää käytännön ratkaisuja ja teknisiä näkökulmia uuden oppimiseksi. Kokonaisuudessa yhtenäisyys viestinnässä on tärkeää. Tutkimuksessa oli rajoitteita datan keräämiseen sekä viestintäsisältöön liittyen johtuen kanavien määrästä sekä rajallisesta ajasta. Tulokset ovat kuitenkin hyödyllisiä projektille ja samoja suosituksia voi soveltaa ohjeina myös Aalto-yliopiston muille strategiahankkeille, joiden täytyy tavoittaa kohderyhmänsä Aallossa kasvattaakseen tietoisuutta.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Kauppinen, Tomi
Keywords
communication channels, communication content, marketing, project communication
Other note
Citation