A pre-study for capital expenditure reporting tool

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 87 s. + liitt. 2 s.
Series
Abstract
The aim of this thesis is to conduct a pre-study of capital expenditure (capex) reporting tool. The purpose of this tool is to function as an aggregation tool that would automate the data aggregation and enhance the input, categorisation and balance of capital expenditure figures. In addition, the tool facilitates the formulation of financial report based on capex data. The theoretical part provides first a definition for capital expenditure. Moreover, the context and connections between capex and relevant concepts are reviewed. Next, project management and process improvement theory is introduced, in which the emphasis is on the process improvement life cycle. Thereafter, systems engineering and requirements engineering literature is presented, including a requirements categorisation model and some requirements elicitation techniques. Afterwards, the agile software development is described as a phenomenon, which is continued by presenting some agile methodologies. Finally, these methodologies are evaluated from this thesis point of view and the most convenient one is selected. The empirical part introduces the pre-study for the tool. Firstly, the current capex reporting process is examined and described. Based on the process investigation, high level base requirements are elicited and categorised. Secondly, two technology alternatives for the tool are introduced, compared from the viewpoint of this study and the more suitable alternative is chosen. Thirdly, three enhanced capex reporting process models are provided. These processes differ in terms of automation degree both regarding the capex reporting tool and source systems. The empirical part is concluded with a preliminary implementation plan, in which a broad level suggestion about the functionalities and aspects involved is offered for all iterations in the implementation.

Tämän diplomityön tavoitteena on tehdä alkuselvitys käyttöomaisuuden raportointityökalua varten. Työkalun on tarkoitus toimia aggregointityökaluna, joka automatisoi datan kokoamisen sekä edesauttaa käyttöomaisuuslukujen syöttöä, jaottelua ja täsmäytystä. Lisäksi työkalu helpottaa käyttöomaisuusdatan pohjalta kootun loppuraportin muodostamista. Diplomityön teoriaosassa määritellään aluksi käyttöomaisuus, sen konteksti ja yhteydet muihin tutkimuksen kannalta olennaisiin käsitteisiin. Tämän jälkeen esitellään projektin hallintaan ja prosessin kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta pääpainona prosessin kehityselinkaari. Seuraavaksi perehdytään systeemien kehittämiseen sekä niiden vaatimusten muodostamiseen liittyviin käsitteisiin ja malleihin. Tällöin keskitytään vaatimusten luokitteluun ja niiden selvittämistekniikoihin. Lisäksi tutustutaan ketterään ohjelmistokehitykseen ilmiönä ja ideologiana, minkä jälkeen esitellään yleisesti muutama ketterän ohjelmistokehityksen metodologia. Lopuksi nämä metodologiat arvioidaan tämän diplomityön näkökulmasta, minkä jälkeen niistä valitaan sopivin tämän työkalun kannalta. Työn empiirinen osa sisältää työkalun alkuselvityksen. Ensin selvitetään ja kuvataan tämän hetkinen käyttöomaisuuden raportointiprosessi, minkä avulla saadaan muodostettua työkalun perustana olevat vaatimukset, jotka myös luokitellaan. Seuraavaksi tarjotaan kaksi teknologiavaihtoehtoa työkalua varten, joita vertaillaan tämän tutkimuksen näkökulmasta ja valitaan niistä sopivin vaihtoehto. Tämän jälkeen esitellään kolme parannettua prosessimallia käyttöomaisuuden raportoinnista. Nämä prosessimallit eroavat toisistaan käyttöomaisuuden raportointityökalun sekä lähdejärjestelmien automatisointiasteen osalta. Empiirisen osan lopuksi kehitetään työkalun alustava toteutussuunnitelma, joka sisältää karkean tason ehdotuksen kuhunkin toteutussyklin iteraatioon sisällytettävistä toiminnallisuuksista ja näkökulmista.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Kaappola, Samuli
Keywords
käyttöomaisuus, raportointijärjestelmä, vaatimusten selvittäminen, capital expenditure, reporting system, requirements elicitation
Other note
Citation