Condition monitoring and remote services of process equipment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 92 s. + liitt. 2
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli kartoittaa Outokumpu Technology Oy:n toimittamien prosessilaitteiden ja tuotantoprosessien kunnonvalvonnan tilaa ja tarpeita sekä etävalvonnan mahdollisuuksia kunnonvalvonnan tukena. Saaduista tuloksista oli tarkoitus määrittää käsitellyille laitteille mahdollisia etävalvonnan palveluita. Työn tulosten pohjalta on tarkoitus rakentaa etävalvontapalvelun prototyyppi. Prosessilaitteiden vikaantumiset aiheuttavat tuotannollisia menetyksiä, vaaratilanteita sekä mahdollisia uusia vikaantumisia. Eri maissa sijaitsevat tuotantolaitokset tekevät myös huoltomatkoista aikaavieviä ja kalliita. Kunnon- ja etävalvonnan avulla voidaan pyrkiä ennakoimaan vikaantumisia ja parhaassa tapauksessa estämään ne kokonaan. Etätukea antamalla tai ohjelmistoon liittyvää huoltotyötä etäältä suorittamalla voidaan mahdollisesti välttää matkustustarve kokonaan. Työn kirjallisuusosassa on käyty läpi yleisiä etävalvontajärjestelmien toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia sekä kunnossapidon toimintatapoja. Kirjallisuusosan lopussa on esitelty erilaisille etävalvonnan ja kunnossapidon osa-alueille tarkoitettuja ohjelmisto- ja laiteratkaisuja sekä palvelukokonaisuuksia. Kokeellisessa osassa on selvitetty erityyppisten prosessilaitteiden ja kokonaisuuksien kunnonvalvonnallisia näkökohtia. Kartoitus on suoritettu haastattelemalla laitteiden ja prosessien asiantuntijoita. Tavoitteena oli selvittää mahdollisten etävalvontapalveluiden tarve. Etävalvonnan palveluista tärkeimmäksi katsottiin säännöllisten raporttien lähettäminen asiantuntijalle automaattisesti tai tarvittaessa sekä niistä saatavat johtopäätökset. Raportit voidaan lähettää yksisuuntaisen tietoyhteyden, kuten GPRS-verkossa MMS-viestien avulla, ilman tarvetta kiinteään tai online-tyyppiseen yhteyteen. Laitteesta kerätyn tiedon tarve on erityisen suuri tilanteessa, jossa joudutaan asiakkaan yhteydenoton seurauksena antamaan toimintaohjetta ongelmatilanteessa. Ongelmana on toistaiseksi useissa laitteissa alhainen instrumentoinnin taso ja tarvittavien mittausten puuttuminen. Tietoturvapolitiikka asettaa myös esteitä kehittyneemmille palveluille, kuten etäkäytölle, sekä nopeiden kiinteiden yhteyksien käytölle.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Tolvanen, Antti
Keywords
condition monitoring, kunnonvalvonta, remote monitoring, etävalvonta, maintenance, kunnossapito, RCM
Other note
Citation