Measuring overall equipment effectiveness as a service product

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
178
Series
Abstract
This Master's thesis consists of both a theoretical and a practical part. The theoretical part presents the definitions and contents behind the concepts of total productive maintenance and overall equipment effectiveness, the theory of constraints, life cycle assessment and life cycle profit and also contains a presentation about service business and the commercialization of services. In the practical parts the reader is presented to the functional contents of measuring effectiveness of automated production and relying on the theories of services, an OEE service package based on the theories listed above is outlined. The competitiveness of Finnish manufacturing industry has deteriorated and the structural changes in the industrial environment have forced companies to rethink their business models into focusing more on services. At the same time the demand for services in industry has grown. The purpose of this Master's thesis is to propose a new service model to the company that engaged this assignment. Through this model the company is given the opportunity to broaden its range of service offerings to better meet customer needs, evolve and expand according to the company's strategy and improve the competitiveness and profitability of both the company and its customers. This Master's thesis identifies the required elements needed to develop a viable service model based on the measurement of overall equipment effectiveness. It also proposes a set of required actions for the assigning organization in order for it to achieve the objective competences and skills required to implement and start operation with the new service model. The required resources are approached from a perspective where the losses affecting the effectiveness of a piece of production equipment are viewed as either equipment dependent losses (EDL) or equipment independent losses (ElL).

Tämä diplomityö käsittää sekä teoreettisen että käytännöllisen osion. Teoreettisessa osiossa esitellään kokonaisvaltaisen tuottavan kunnossapidon ja siihen liittyvän tuotantolaitteiston kokonaistehokkuuden mittaamisen, kapeikkoteorian, elinkaariajattelun ja elinkaarituoton sekä palveluliiketoiminnan ja palveluiden tuotteistamisen teorioita, määritelmiä ja käytäntöjä. Käytännöllisessä osiossa lukijalle esitellään työssä hahmoteltu kokonaistehokkuuden pelikenttä ja palveluiden ja niiden tuotteistamisen teoriaan tukeutuen kokonaistehokkuuden mittaamiseen perustuva palvelukokonaisuus, jonka asiantuntijasisältö koostuu muista yllä luetelluista teorioista. Suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukyky on heikentynyt ja teollisuuden alojen rakennemuutokset ovat pakottaneet yhtiöitä muuttamaan liiketoimintojaan enemmän palveluihin keskittyviin malleihin. Samalla myös palveluiden kysyntä teollisuudessa on kasvanut. Tämän diplomityön tarkoitus on ehdottaa työn tilanneelle yhtiölle uutta palvelukokonaisuutta, jonka avulla organisaatio voi laajentaa palvelutarjoamaansa paremmin kattamaan asiakkaidensa tarpeet. Palvelukokonaisuuden avulla tavoitteena on tarjota yhtiölle mahdollisuus kehittyä ja kasvaa strategiansa mukaisesti ja parantaa sekä yhtiön että sen asiakkaiden kilpailukykyä ja kannattavuutta. Diplomityössä tunnistetaan kokonaistehokkuuden palvelukokonaisuuden kehittämiseen vaadittavat elementit ja esitetään joukko tilaajaorganisaatiolta vaadittavia toimenpiteitä palvelumallin toteuttamiseksi ja sen mukaisen palvelutoiminnan aloittamiseksi. Tarvittavaa osaamista ja vaadittavia resursseja lähestytään näkökulmasta, jossa tuotantolaitteiston kokonaistehokkuuteen vaikuttavat hävikit jaetaan laitteistosta riippuvaisiin ja siitä riippumattomiin tekijöihin.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Väänänen, Marko
Keywords
overall equipment effectiveness, kokonaistehokkuus, production losses, tuotannon hävikit, theory of constraints, kapeikkoteoria, total productive maintenance, tuottava kunnossapito, life cycle profit, elinkaarituotto, service offering, palveluiden tuotteistaminen, ongoing improvement, jatkuva parantaminen
Citation