Toiminnan kehittäminen räätälöivässä sovelluskehityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
(12) + 77
Series
Abstract
The motivation for writing this Master's Thesis is the need to develop the current software development business to enable organic growth and new ventures. This Master's Thesis has two main objectives. First, to analyze how software has been developed in the selected cases and to identify any patterns or processes, and second, to identify and fulfil requirements for improving the software development process. Five cases are studied using a semi-structured interview approach. The findings as well as outcomes of a literary review are discussed and requirements for process development are elicited. A new process model is synthesized and reviewed against the elicited requirements. The new process is based on the staged approach of PRINCE2 project management methodology. The creative yet systematic and practical Softmatch process development method is fitted into this framework, and the resulting process is placed in experience-based learning framework, itself based on modified Softmatch method. The new process model fulfils its requirements; however this model is merely the first step and one source of ideas in the evolving and emerging learning path.

Diplomityön taustalla on tarve kehittää kohdeyrityksen ohjelmistosuunnitteluliiketoimintaa siten, että orgaaninen kasvu sekä uusien liiketoimintasuuntien avaaminen mahdollistuisivat. Diplomityöllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on ohjelmiston kehittämistyön analysointi valittujen viiden tapauksen osalta sekä toistuvien kaavojen tai prosessien tunnistaminen. Toinen tavoite on tunnistaa ohjelmistotuotantoprosessin kehittämisen vaatimukset sekä suunnitella prosessi, joka vastaa niihin. Teemahaastattelun avulla perehdytään viiteen tapaukseen. Tapaustutkimuksen sekä kirjallisuuskatsauksen tuloksia vertaillaan ja kehittämisvaatimukset tunnistetaan. Uusi prosessimalli kehitetään ja sitä arvioidaan suhteessa tunnistettuihin vaatimuksiin. Uusi prosessimalli perustuu PRINCE2-projektijohtamismenetelmän vaiheittaiseen projektimalliin. Luova mutta systemaattinen ja käytännönläheinen Softmatch-liiketoimintaprosessien kehittämismenetelmä sovitettiin tähän viitekehykseen, ja näin saatu prosessi asetettiin Softmatch-menetelmään perustuvaan kokemusperäisen oppimisen viitekehykseen. Uusi prosessimalli täyttää sille asetetut tavoitteet, vaikkakin on huomioitava, että prosessimalli on vasta ensiaskel ja yksi kehitysideoiden lähde kehittyvällä ja esiin nousevalla oppimisen tiellä.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
software engineering, ohjelmistotuotanto, software project management, ohjelmistoprojektien johtaminen, requirements engineering, vaatimusmäärittely, business process development, liiketoimintaprosessien kehittäminen
Other note
Citation