Viestejä Euroopan laidoilta – suunnittelija alkuunpanijana ja tekijänä Blue Kites -yhteisötaideprojekteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72 + 4
Series
Abstract
Tämä maisterin opinnäyte keskittyi käsittelemään graafista suunnittelijaa alkuunpanijana ja tekijänä kahdessa yhteisötaiteellisessa projektissa. Tutkielma tarkasteli graafisen suunnittelijan roolin vaikutusta Blue Kites of Vantaa ja Melilla -projektien tapahtumiin ja tapahtumien vaikutusta projekteista viestimiseen. Aiheesta ei löydy paljon aiempaa tutkimusta graafisen suunnittelun näkökulmasta, joten se voi toimia apuna vastaavien projektien parissa toimiville suunnittelijoille. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa uutta, sovellettavissa olevaa tietoa projekteihin, joissa suunnittelija toimii alkuunpanijana ja tekijänä. Opinnäytteen tutkimuskysymyksenä oli selvittää miten tekijän rooli sekä alullepanijana että aineistoa editoivana graafisena suunnittelijana on vaikuttanut Blue Kites -projekteista viestimiseen. Aihetta käsitellään graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Tutkielman teoriaosa käsittelee alkuunpanijuuden ja tekijyyden muodostumista sekä yhteisötai-teen vaikutusta projektien tapahtumien muotoon. Blue kites of Melilla ja Vantaa olivat kaksivaiheisia yhteisötaiteellisia projekteja, joiden tavoitteena oli sekä voimavaraistaa osallistujiaan sekä tuoda esille paperittomaan maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ja tilannetta Espanjalle kuuluvassa Melillan kaupungissa. Projektien ensimmäinen osa keskittyi yhteisötaiteelliseen toimintaan 8–13 -vuotiaiden maahanmuuttajien kanssa ja jälkimmäinen osa projektien esille tuomiseen. Aineistona tutkielmassa toimivat projektien tapahtumat ja suunnittelijan kokemukset niistä. Tutkimusmenetelmänä on toiminut tapaustutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä osallistuva havainnointi sekä projektipäiväkirja. Nämä menetelmät toimivat välineenä monimuotoisen tutkimuskysymyksen ymmärtämiseen kokonaisuutena. Opinnäytteen päätulos on, että yhteisötaiteelliset menetelmät ovat auttaneet ymmärtämään sitä miten projektien osallistujat halusivat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Tutkimuksellisuus on näyttäytynyt osallistujien luomissa teoksissa näiden toiveinaan ja unelminaan. Näiden seikkojen ohella osallistujien kuulluksi tulemisella sekä yksilöinä esittämisellä ja heidän iloisuudellaan, aktiivisuudellaan ja positiivisuudellaan on ollut tapahtumista suurin vaikutus projekteista viestimisen muotoon ja sisältöön. Tutkielman toinen löydös on, että projektien tapahtumien vaikutus niistä viestimiseen on koostunut seuraavien asioiden huomioimisesta: ympäristö, projektien osallistujat, taiteilijoiden toiminta ja käytännön asiat. Työn tutkimuskysymykseen ei löytynyt yksiselitteistä vastausta sen monimuotoisuudesta johtuen. Aiheesta ei ole laajaa tutkimuksellista tietoa ainakaan Suomessa ja on vaikeaa määritellä kuinka hyvin löydökset sopivat sovellettaviksi sellaisinaan vastaaviin projekteihin. Suurin hyöty tuloksien huomioimisesta on suunnittelijalle, joka toimii alkuunpanijana taidelähtöisessä, mahdollisesti hankalaan tilanteeseen liittyvässä, projektissa ja aikoo myös tuottaa viestintää projektiin liittyen.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
graafinen suunnittelu, alkuunpanija, viestintä, yhteisötaide, verkkosivut, installaatio
Other note
Citation