Järvilyhty – ehdotus Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennukseksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
173
Series
Abstract
Tämän diplomityön aiheena oli tekijän ehdotus Sara Hildénin taidemuseon uudeksi museorakennukseksi. Työssä on perehdytty uudisrakennuksen suunnitteluun ja asemaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Tampereen kaupungin ylläpitämä Sara Hildénin taidemuseo sijaitsee Tampereella, Näsijärven rannalla. Taidemuseoon on sijoitettu pysyvästi Sara Hildénin säätiön omistama taidekokoelma, jonka lisäksi museo järjestää myös vaihtuvia taidenäyttelyitä. Taidemuseolle kaavaillaan uutta museorakennusta Tampereelle, keskeiselle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Finlaysonin entiselle tehdasalueelle, jonne museotoiminnan on tarkoitus siirtyä. Syksyllä 2020 Tampereen kaupunki, Sara Hildénin säätiö ja keskinäinen työeläkeyhtiö Varma järjestivät kansainvälisen yleisen arkkitehtuurikilpailun taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta. Suunnittelutyötä pohjustettiin perehtymällä Sara Hildénin taidemuseoon, arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmaan sekä analysoimalla kilpailualuetta ja sen lähiympäristöä. Suunnitteluprosessiin kuului, arkkitehtisuunnittelun lisäksi, perehtyminen rakennettuihin sekä suunnitteilla oleviin museorakennuksiin. Saadun taustatiedon perusteella pystyttiin selkeyttämään suunnittelutyön lähtökohtia ja tavoitteita, kuten tilojen mitoitusta, yhteyksiä sekä suhdetta ympäristöön. Suunnittelemani uudisrakennuksen tarinankerronnallinen teema on Tammerkosken lainehtivan veden muoto. Tavoitteenani oli päälinjoiltaan rauhallinen ja materiaalimaailmaltaan alueelle ominainen rakennus, joka sijoittuu luontevasti osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Lisäksi pyrin suunnitelmaan, jossa sisätilat muodostuvat sijainniltaan ja tilahierarkialtaan loogisesta kokonaisuudesta, joka palvelee museotoiminnan periaatteita. Kilpailuajan jälkeinen jatkokehitys pureutui erityisesti pääteeman ja tilaohjelman kokonaisvaltaiseen selkeyttämiseen tiloiltaan miellyttäväksi sekä ulkoasultaan näyttäväksi museorakennukseksi. Kokonaisuudessaan prosessi nosti esiin sekä modernin museorakennuksen suunnittelun että arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sijoitettavan uudisrakennuksen haasteet, riskit ja mahdollisuudet. Tutkimus- ja suunnittelutyön tulokset pätevät, suunnitellun museorakennuksen lisäksi, yleisesti museo- ja julkisrakentamiseen. Lisäksi uudisrakennuksen hienovarainen sijoittaminen kulttuuriympäristöön on olennaista yhä enenevissä määrin, kun tiiviisti rakentuneisiin kaupunkeihin pyritään sijoittamaan lisärakentamista.

Topic of this master’s thesis was the author’s proposal for the new museum building for Sara Hildén Art Museum. The thesis orientates oneself with the design process of a new building and the position of the design in the culture-historically valued surroundings. Sara Hildén Art Museum, which is maintained by the City of Tampere, is located at the shoreline of lake Näsijärvi in Tampere. The art collection owned by Sara Hildén Foundation is permanently located into the art museum. In addition to its collection, the museum also holds temporary exhibitions. There is currently a plan in progress for the art museum to be relocated to Finlayson, a central and culture-historically distinguished former factory premises in Tampere. In autumn 2020, the City of Tampere, Sara Hildén Foundation and Varma Mutual Pension Insurance Company held an open international architectural competition on the design of the new building for Sara Hildén Art Museum. Making oneself familiar with the Sara Hildén Art Museum and the competition programme of the architectural competition, as well as analysing the competition area and its surroundings, laid the foundation for the design process. The design process consisted of, in addition to architectural design, examination of art museums built or under planning. The information gained during the research, such as dimensioning, connections and buildings’ relation to their surroundings, was used to clarify the basis and the objectives of the design process. The main storytelling theme of my design is the undulating surface of the Tammerkoski rapid. A goal of mine was to design a new building with peaceful main lines and materials characteristic to building’s surroundings, which would settle naturally as a part of the surrounding urban fabric. I also aimed at designing an interior which, with its layout and room hierarchy, creates a logical whole which serves the use of museum operations. The re-development of the competition proposal in the thesis phase was based especially on the comprehensive clarification of the main theme and the layout of the room programme, to achieve a comfortable and ambitious museum building. In its entirety, the process brought up the challenges, risks and possibilities which may surface in the design process of a modern museum building or when placing a new building into a culturally precious environment. The results and conclusions of the research and the design carried out during the thesis process apply, in addition to the design presented in the thesis, to museum and public buildings in general. Furthermore, designing a building in culture-historically distinguished surroundings will be more and more essential, as the densely built cities pursue for more complementary building.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Siitonen, Tuomas
Keywords
taidemuseo, julkinen rakennus, kulttuurihistoriallinen ympäristö, Sara Hildén, Tampere, arkkitehtuurikilpailu
Other note
Citation