Legitimization of Science and Technology: From the French Pragmatic Sociology and the Annales School to Complex and Recursive Recombination

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-02-09
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
459
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 7/2015
Abstract
This dissertation deals with the impact of society on the legitimization of science and technology.  Society impacts which science and technology is legitimate in society and the time-dependent legitimization within science and technology.  The focus of this dissertation is the Romanic Branch of the Occidental Tradition starting with its roots – the Greco-Roman Heritage and Occidental Christianity.  Within the research time span from BC 500 to AD 1789 three case studies are analysed. In taking the long-term view in the footsteps of the Annales School and the work of, e.g., Fernand Braudel and Lucien Febvre, this dissertation is able to assess changes in the legitimization of science and technology over time. The Annales School is a French historical research tradition emphasizing the use of a holistic long-term approach and social scientific methods. This dissertation also follows the Annales School by adopting the view of the supremacy of society in all activities, including science and technology. This dissertation's approach differs from the usual approach used by the Annales School: It uses neuroscience rather than mentalité as the foundation of the inertia in the legitimization of science and technology. Inertia is evident in the case study of the Aztec medicine which was not legitimized by the Greco-Roman Heritage and Occidental Christianity. The French Pragmatic Sociology founded by, e.g., Émile Durkheim and Gabriel Tarde offers another way to consider inertia, particularly Gabriel Tarde's views on imitation. A key finding of two of the three case studies is that developments within science and technology may violate the existing criteria of legitimacy.  The case study of l'Ancien Régime illustrates that in a reinterpretation different roads forward may emerge which result in societal tensions, or  even in the delegitimization of the societal structure – in this case the fall of l'Ancien Régime. Based on the case studies a new concept, Complex and Recursive Recombination, describing and explaining the legitimization of science and technology was developed in this dissertation. The concept of Complex and Recursive Recombination assists business in two ways. First, it offers a tool to understand the limits to and time-dependence of the economic value of technological innovation and scientific knowledge. Second, it shows that science is society-dependent thus giving a rationale for having R&D facilities in different societies.

Denna avhandling handlar om samhällets inverkan på legitimationen av vetenskap och teknik. Samhället inverkar på vilken vetenskap och teknik är legitim i samhället och tidsavhängiga legitimationen inom vetenskap och teknik. Fokusen av denna avhandling är den romanska grenen av den västliga traditionen. Dess rötter är det grekiskt-romerska arvet och den västliga (romersk katolska) kristendomen. Forskningen omfattar tre fallstudier inom tiden 500 f.Kr. till 1789 e.Kr. Genom att ta den långa sikten följer denna avhandling i fotstegen av Annales skolan och arbetet av t ex Fernand Braudel och Lucien Febvre är denna avhandling i stånd till att bedöma ändringar i legitimationen av vetenskap och teknik under tidens låpp. Annales skolan är en fransk historisk forskningtradition som betonar bruket av en holistisk långsiktig inställning och socialvetenskapliga metoder. Denna avhandling följer också den Annales skolan, genom att adoptera sikten av samhällets övermakt i aktiviteter, inklusive vetenskap och teknik. Denna avhandling skiljer sig åt från den vanliga tillvägagångssätten inom Annales skolan: Den använder neurovetenskapen istället av mentalité som orsaken till trögheten i legitimationen av vetenskap och teknik. Trögheten blir tydlig i fallstudien beträffande aztekernas medicin som inte var legitimerad av det grekiskt-romerska arvet och den västliga kristendomen. Den franska pragmatiska sociologin som grundades av t ex Émile Durkheim och Gabriel Tarde erbjuder en annan väg att betrakta trögheten. Ett nyckelresultat är att vetenskaplig och teknisk utveckling kan vara i konflikt med de existerande kriterierna av legitimitet. Fallstudien beträffande l'Ancien Régime visar att reinterpretationer med olika innehåll kan dyka upp. Dessa resulterar i samhälleliga spänningar, eller även i delegitimationen av den samhälleliga strukturen – i detta fallet undergånget av l'Ancien Régime. Baserat på fallstudierna utvecklas ett nytt koncept: den komplexa och rekursiva återkombinationen. Den beskriver och förklarar legitimationen av vetenskap och teknik. Denna avhandling affärsföretag isynnerhet på två sätt. Först erbjuder konceptet beträffande den komplexa och rekursive återkombinationen ett hjälpmedel för att förstå gränserna till och tidsavhängigheten av det ekonomiska värdet av teknisk innovation och vetenskaplig kunskap. Andra visar den att vetenskap är beroende av samhället som ger en rationalitet för att ha R&D-inrättningar i olika samhällen.
Description
Supervising professor
Kauranen, Ilkka, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Myllyntaus, Timo, Prof., University of Turku, Finland
Keywords
long-term changes, scientific development, society, technological innovation, långfristig utveckling, vetenskaplig utveckling, samhället, teknologisk innovation
Citation