Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
BRÄNDIJOHTAMINEN JA BRÄNDIPÄÄOMAN MITTAAMINEN: KEHITTÄMINEN JA EDELLYTYKSET – Case -tutkimus TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielma tarkastelee brändijohtamista ja brändipääoman mittaamista johdon laskentatoimen ja päätöksenteon tukemisen näkökulmasta. Työn teoriaosuuden tavoitteena on rakentaa markkinoinnin ja johdon laskentatoimen kirjallisuuden avulla perusteltu viitekehys brändipääoman mittaamisen järjestämiselle. Empiirinen osa puolestaan tutkii ja analysoi rakennetun viitekehyksen avulla työn kohdeyrityksen brändijohtamista ja sen kehittämistä sekä brändipääoman mittaamisen edellytyksiä, ja pyrkii myös toimenpidesuosituksen laatimiseen. LÄHDEAINEISTO Tutkimuksen teoreettinen perusta on johdon laskentatoimen brändijohtamista ja sen tukemista koskevaa mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa sekä markkinoinnin brändipääomaa ja suorituskyvyn mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Empiirisen lähdeaineiston muodostavat tutkielmaa varten kohdeyrityksessä tehdyt teemahaastattelut, vapaamuotoiset keskustelut sekä yrityksen sisäisen materiaali ja ulkoiset tietolähteet. TULOKSET Tutkimus osaltaan selvensi brändijohtamisen ja brändipääoman mittaamisen laajaa kenttää tarkastelemalla brändipääoman mittaamista laajemmin kuin markkinointi tai laskentatoimi perinteisesti. Työ näkee brändipääoman mittaamisen strategisista, suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävistä lähtökohdista kontekstisidonnaisena räätälin työnä, joka edellyttää mm. kaikkien brändipääomaketjun ulottuvuuksien mittaamista, brändijohtamisen prosessin mallittamista sekä moniulotteista mittaristonäkökulmaa. Työn tuloksena syntyi lisäksi toimenpidesuositus kohdeyrityksen brändijohtamisen kehittämiseen.
Description
Keywords
Brändijohtaminen, brändipääoma, suorituskyvyn mittaaminen, markkinointi, mittaristo
Other note
Citation