Kierrätetty kerrostalo – Purettavan rakennuskannan resurssit osana uudisrakentamista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
203+5
Series
Abstract
Uudisrakentaminen ei kykene lähitulevaisuudessa perustumaan nykyisessä määrin neitseellisten luonnonvarojen kulutukseen ja uudisrakentamisen määrää on syytä vähentää. Tämä diplomityö tutkii, mitä ja miten purettavan rakennuskannan resursseja voidaan hyödyntää osana kasvavien kaupunkien asuinkerrostalorakentamista. Työ pyrkii kartoittamaan uudisrakentamiseen soveltuvia resursseja ja niiden käytännön uudelleenkäyttöpotentiaalia. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten uudelleenkäytettyjen rakennusosien hyödyntäminen vaikuttaa suunnittelutyöhön ja mitä muutoksia tarvittaisiin rakennusosien laajamittaisen uudelleenkäytön vakiinnuttamiseksi. Työn teoreettinen osuus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa havainnollistaa saatavilla olevan rakennuskannan resursseja, osien uudelleenkäytttöpotentiaalia ja nykyisten hyödyntämiskäytäntöjen haasteita. Toinen osa tutkii puretusta rakennuskannasta saatavilla olevien rakennusosien uudelleen- ja uusiokäytön potentiaalia. Kolmas osa hahmottelee rakennuosien uudelleenkäytön vaikutuksia suunnittelutyöhön ja rakennusprosesssiin. Diplomityöhön sisältyy myös suunnitteluosuus, joka pyrkii havainnollistamaan kerätyn tiedon soveltamismahdollisuuksia suunnittelutyössä ja luomaan ymmärrettävän, selkeähahmoisen vision tulevaisuuden urbaanille asuinrakentamiselle. Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttökohteen osalta tutkimus on rajattu kasvavien kaupunkien uudisasuinkerrostaloihin. Uudelleenkäytettävien osien tarkastelu keskittyy betonielementtirunkoihin ja eritoten pilarirunkojärjestelmiin, jotka ovat ehjänä purettavuutensa ja purkuvolyyminsä näkökulmista potentiaalisesti merkittävin yksittäinen purettavan rakennuskannan hyödyntämätön resurssi. Suunnitteluperiaatteiden muutosten osalta tutkimus rajaa tarkastelunäkökulmiksi rakennusprosessin systeemitason muutokset, uudelleenkäytettäväksi suunnittelun periaatteet sekä rakennuksen sisäisen muuntojoustavuuden.

The built environment cannot rely on consuming the current quantity of virgin resources and the amount of new construction should be reduced. This master thesis studies which and how the resources of the demolished building stock could be utilized as a part of expanding cities’ new apartment block construction. The thesis aims to map the resources of the demolished building materials and illustrate their potential for reuse. Another aim is to examine how the reuse of building parts affects to design work and which systematic changes should be needed for establishing the extensive use of reclaimed building parts. Literature review consists of three parts. The first part demonstrates the present resources of demolished Finnish building stock, maps their reuse potential and clarifies the challenges of current downcycling practices. The second part investigates the potential of the available parts for reuse and materials recovery. The third part outlines the effects of building part reuse for design work and the construction process. The thesis includes a separate design part which aims to illustrate the possibilities of the acquired theoretical knowledge in design work and to create a comprehensible, clearly defined vision for the urban apartment block of the future. The scope of the thesis is defined to the reuse scenarios of building parts as resources for apartment blocks of the growing cities. The research on reused parts is focused to concrete elements and concentrates especially to the common column and beam structures because of their potential for design for disassembly and their broad availability in the demolished Finnish building stock. The third part is approached from the perspectives of construction process systems thinking, the principles of design work for reusing building parts and the adaptability of the designed structures.
Description
Supervisor
Kuittinen, Matti
Thesis advisor
Pakkanen, Pekka
Keywords
kiertotalous, betonielementti, purkaminen, kierrätys, uudelleenkäyttö, uusiokäyttö
Other note
Citation