Laatutyökalun uudet vaateet - selvitys julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristön kehitystarpeista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Tämä lopputyö on valtiovarainministeriölle toimeksiantona tehty selvitys, jossa tehtävänä oli kartoittaa julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristön ja siihen liittyvän arviointityöka- lun kehitystarpeita sekä selvittää, miten niiden käyttöä ja hyödynnettävyyttä voidaan edis- tää. Tietoa selvitykseen kerättiin kriteeristön kohderyhmältä eli julkisten verkkopalvelujen tuottajilta ja kehittäjiltä. Tiedonkeruun menetelminä olivat kohderyhmälle suunnattu verk- kokysely ja sitä täydentävät haastattelut. Selvityksessä haastateltiin myös alan asiantuntijoi- ta ja hyödynnettiin kriteeristöstä aiemmin kerättyä palautetta. Kriteeristön merkittävin vahvuus on selvityksen mukaan sen sisällön monipuolisuus ja kat- tavuus. Myös viiteen arviointialueeseen perustuvaa jäsennystä pidettiin selkeänä. Selvitys kertoo, että käyttäjät ovat löytäneet kriteereille monenlaisia käyttötarkoituksia: neljä yleisintä olivat kriteerien käyttäminen verkkopalvelun suunnittelun apuvälineenä, verkko- palvelun kehittämisen tukena, oppimisen ja ajatusten herättäjänä sekä verkkopalvelusta viestimisen ja keskustelun välineenä. Kriteeristön sisällön kehitystarpeet liittyvät ensinnäkin sen yleisiin piirteisiin, kuten asiasi- sällön tulkinnanvaraisuuteen, painotusten puutteeseen ja kriteeristössä käytettävän kielen ymmärrettävyyteen. Kriteeristön jäsennyksen muodostavissa arviointialueissa lisää paino- arvoa toivottiin erityisesti verkkopalvelusta saatavien hyötyjen arviointiin. Kriteeristöstä puuttuviksi koetuissa aiheissa korostuivat käyttäjän kokemus palvelusta, palvelun tuottami- sen käytännön kysymykset sekä verkkopalvelun yhteys organisaation toimintaan. Excel-muotoiseen arviointityökaluun ollaan osittain tyytyväisiä, mutta sen käytettävyys herätti myös arvostelua, ja nykyisen työkalun tilalle ehdotettiin käyttöjärjestelmästä riip- pumatonta tietokantapohjaista työkalua. Arvioinnin tekemisen ongelmina mainittiin työka- luun perehtymiseen kuluva aika, ohjeistuksen puute ja arviointiprosessin raskaus. Pistey- tysmallin ja tulosten raportoinnin kehittämisestä tehtiin lukuisia ehdotuksia. Selvityksessä tehdyn kyselyn perusteella kohderyhmän kiinnostus kriteeristöä kohtaan näyttäisi olevan oletettua vähäisempää. Käytön esteiksi koettiin mm. kriteeristön hyödyn- tämisen työläys ja käyttötarkoituksen tai käytön kohteen ongelmallisuus. Tilanteen paran- tamiseksi kehotettiin esimerkiksi lisäämään aiheeseen liittyvää koulutusta ja tiedotusta sekä jalkauttamaan asiaa tehokkaammin kohdeorganisaatioihin. Itse kriteeristön käyttökelpoisuutta voidaan edistää kriteerien sisällön ja työkalun muodon kehittämisen lisäksi määrittelemällä niiden konsepti alan dynamiikkaa ja kohderyhmän tar- peita vastaaviksi, panostamalla tiiviimpään käyttäjäkontaktiin ja huolehtimalla siitä, että kriteeristön ylläpidon ja kehittämisen resurssit vastaavat sille asetettuja tavoitteita.
Description
Supervisor
Hintikka, Kari A
Thesis advisor
Mäenpää, Marjo
Rajantie, Taina
Keywords
verkkopalvelu, laatu, kehittäminen, julkishallinto, laatukriteerit
Other note
Citation