Tarinassa toimiminen - Huomioita tilan merkityksestä vuorovaikutteisen installaation kokemisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
170
Series
Abstract
Lopputyössäni tutkin tarinalliseksi miellettävän kokemuksen välittämistä kokijalle vuorovaikutteisen tilan avulla. Tutki- mus perustuu omiin havaintoihini kahden Medialaboratoriossa toteutetun vuorovaikutteisen audiovisuaalista materiaalia hyödyntävän installaation suunnittelusta ja toteutuksesta. Esimerkki-installaatioista toinen, ensimmäisenä toteutettu, koettiin tekijöiden näkökulmasta onnistuneena; toinen, jälkimmäinen epäonnistuneena - vaikka sen suunnittelussa ja to- teutuksessa oli tarkoitus hyödyntää ensimmäisessä produktiossa syntyneitä oivalluksia. Pohdin ja vertaan projektien aikana tekemiäni huomioita installaatioiden tilallisen ulottuvuuden merkityksestä osallistujan kokemuksen rakentamisessa sekä pohdin mitkä tekijät vaikuttivat onnistumiseen toisessa ja epäonnistumiseen toisessa installaatiossa. Suunnitteluvaiheen työskentely työryhmän sisällä, varsinkin ensimmäisenä toteutetussa Griška-produktiossa, oli huomattavan kollektiivista. Keskustelimme ja pohdimme koko ryhmän voimin hyvin kokonaisvaltaisesti kaikkia tärkeitä ratkaisuja. Installaatioi- demme kokeellisuuden takia työnjaolle tiimin sisällä ei ollut valmista mallia. Vaikka pyrinkin rajaamaan näkökulmani installaation tilan ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien tarkasteluun, sivuavat havaintoni edellämainituista syistä myös muita audiovisuaalisen tarinallisen installaation suunnittelun ja toteuttamisen osa-alueita.
Description
Supervisor
Tikka, Heidi
Thesis advisor
Ilmaranta, Katriina
Keywords
vuorovaikutteinen tila, tarina, installaatio, tila käyttöliittymänä
Parts
  • Tekstin liitteksi olen koonnut molempien installaatioiden kuvamateriaalista vuorovaikutteisen esityksen DVD-levylle. Levykkeeltä löytyvät myös liitetiedostot joihin tekstin yhteydessä viittaan.
Citation