Makeita merkkejä - Postimerkkimuotoilun ilmiöitä fokuksena ystävänpäivämerkkien suunnittelu Itella Oyj:lle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
114
Series
Abstract
Tämä taiteen maisterin lopputyö havainnollistaa, miten postimerkki on kehittynyt ja minkälainen postimerkki on nyt. ”Makeita merkkejä” tuo esille eri maiden erikoisia postimerkki-innovaatioita sekä ajankohtaista postimerkkimuotoilua ympäri maailmaa. Työ sisältää Itella Oyj:n toimeksiannon vuoden 2013 ystävänpäivämerkkien suunnittelulle. Työ on tutkimuksellinen sekä produktiopohjainen ja muodostuu kolmesta osasta: kohderyhmätutkimuksesta, postimerkin kehittymisestä ja postimerkin suunnittelusta, jotka kaikki ovat sidoksissa muistamisen kulttuuriin eli postikorttien ja kirjeiden postitse lähettämiseen. Muistamisen kulttuuria tarkastellaan nuorten 23-33 -vuotiaiden naisten keskuudessa tavoitteena löytää kyseisen kohderyhmän arvoja perinteisen paperipostin lähettämisessä sekä hahmottaa postimerkin merkitystä ja yksilöiden ostokäyttäytymistä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja perustuu avoimiin haastatteluihin, joihin on osallistunut kymmenen henkilöä. Kyseinen kohderyhmä edustaa MeWe-sukupolvea, jolla tarkoitetaan 1980-luvulla syntyneitä nykyisiä nuoria aikuisia. Tähän sukupolveen kuuluvia nuoria aikuisia naisia Posti pitää otollisena ja tavoitteellisena kuluttajaryhmänä. Kohderyhmähaastatteluiden avulla kartoitetaan haastateltavien ihanteita postimerkin visuaalisiin ominaisuuksiin seuraavista näkökulmista: innovatiivisuus, kaupallisuus, esteettisyys ja lisä-arvon tuottaminen. Lisä-arvon tuottamisella tarkoitetaan postimerkin käytöstä syntyvää merkitystä tai viestiä lähettäjälleen tai vastaanottajalleen. Produktio-osuus kohdistuu taas postimerkkisarjan suunnitteluun kohderyhmänään edelleen nuoret aikuiset naiset. Osuudessa kuvataan ystävänpäivämerkkisarjan suunnitteluprosessi ja postimerkin suunnitteluun yleisesti liittyviä tekijöitä esitellen lyhyesti myös suomalaisia postimerkin suunnittelijoita. Lopputyö etenee muistamisen kulttuurin esittelyn, kohderyhmätutkimuksen ja haastattelutulosten kautta postimerkki-ilmiöiden esittelyyn ja edelleen postimerkkisarjan suunnittelu- ja kuvitusprosessin kuvaukseen. Lopputyön tuloksena on pienkartoitus nuorten naisten postimerkkikäyttäytymisestä sekä valmis postimerkkisarja ensipäiväkuorineen ystävänpäiväksi 2013. Työn yhteistyökumppanina toimii Itella Oyj. Työn tulokset osoittavat, että postimerkkimuotoilu on kehittynyt uudelle tasolle valjastaen käyttöönsä myös älypuhelimet. Kuitenkin tutkittavan käyttäjäryhmän parissa arvostetaan edelleen perinteistä postimerkkimallia joskin kuva-aiheella ja kuvituksen tyylillä on suuri merkitys. Postitse muistamisessa vaikuttaa kuitenkin postimerkkimuotoilua enemmän postikorttitarjonta, sillä se toimii haastatelluiden mukaan ensisijaisena virikkeenä lähettämiselle. Näin ollen kriittisempää muistamisen tradition säilymisen kannalta onkin uudistaa postikorttimuotoilua ennen postimerkin ajatuksen digitalisoimista. Työn lopputuloksena suunniteltu postimerkkisarja taas on tavoittanut hyvin kohderyhmänsä. Merkit ovat saaneet positiivista palautetta niiden iloisuudesta, värikkyydestä, leikkisyydestä ja siitä, että ne ovat aiheensa puolesta ystävänpäivää laajemmin ymmärrettävissä ja näin monikäyttöisempiä.

Thesis introduces the contemporary phenomena of postage stamp design focusing on the commission by Itella Corporation to design a set of Valentine’s Day stamps for 2013. The thesis consists of three parts: target group research, evolution of postage stamp and postage stamp design. These areas are all attached to the culture of casual mailing, which is observed through young adult women in between of 23 to 33 years old. This consumer group is part of MeWe generation, which consists of young Nordic people born in 80’s as being potential group for Itella to evoke the tradition of mailing. The target group research is made by interviews with ten individuals. Interviews aimed to find users’ ideal picture of postage stamp through its visual features like innovativeness, commercialism, aesthetics and the possible value that is formed in using the stamp and creating the message. One of the targets was to find a conception of users’ approach to casual mailing to get some ideas to enhance the tradition. The product part of the thesis focuses on designing of a set of postage stamps and a first day cover. The target group for the product is the same as for the research. In addition to describing the particular design process, the work will tell about postage stamp design in general as well as introduce some Finnish postage stamp artists. Thesis’ results will show the set of Valentines’ Day 2013 stamps and a survey of the target group behavior in casual mailing and selecting stamps. The outcomes tell that the postage stamp design has reached a new level by taking advantage of smartphones and expanding the user experience. However the survey shows that young women prefer the traditional idea of stamp and mainly it is the stamp’s topic and illustration that affects to the purchasing decision. For the continuum of casual mailing it seems to be more critical to renew the appearance of postcards, which happens to work as a much stronger activator for sending than postage stamps. Again Valentines’ Day stamps 2013 showed to attract their target group and gained positive feedback by being joyful, colorful, playful and multifunctional through their topic, which is suitable in many occasions beside Valentine’s Day.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Kantola, Tommi
Keywords
postimerkki, kuvittaminen, muistaja, posti, MeWe -sukupolvi, postimerkkimuotoilu, postage stamp, illustration, mailing, mail, MeWe generation, postage stamp design
Citation