Comparative environmental assessment of organic and mineral fertilizers – Case study of BioA fertilizer produced from industrial waste

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-21
Department
Major/Subject
Biotekniikka ja elintarviketekniikka
Mcode
KE3002
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Mineral fertilizers are a powerful tool in guaranteeing world’s food supply but their production and use also cause a significant environmental burden. A possible substitute for mineral fertilizers are organic fertilizers, the production of which does not consume virgin, non-renewable raw materials. This master’s thesis studies an organic fertilizer which is produced by reusing industrial waste originating from a factory site of which the main activity is pulp and paper production. This fertilizer is named as the BioA fertilizer. The study had two objectives. The first objective was to determine the composition of the BioA fertilizer. The second objective was to conduct an environmental assessment which compares the environmental impacts that arise during the life cycle of the two research targets: the BioA fertilizer and the reference mineral fertilizer. A Life Cycle Assessment (LCA) was selected for the assessment method and the analyzed environmental impacts were calculated in proportion to the quantity of fertilizer required to obtain a crop yield of 3000 kg of barley per hectare. The NPK rating for the BioA fertilizer was calculated to be 5-1-1, which is quite similar compared to the organic fertilizers on the Finnish market. In addition, the composition of the fertilizer did not exceed the maximum permitted limit for heavy metals in cadmium. Thus, according to the design criteria used in the present study, the BioA fertilizer is a technically feasible product. The environmental assessment studied the environmental impacts of the following five modules: 1) raw material consumption, 2) energy consumption, 3) emission generation, 4) waste generation, and 5) usage and nutrient release. In the present study, no single value representing the total environmental impact balance could be provided, rather environmental impacts were compared according to the above modules. It can be stated that from an environmental perspective, in terms of nitrogen content, energy consumption and required quantity, the reference mineral fertilizer appeared to be superior. On the other hand, the BioA fertilizer proved to be superior in raw material consumption, limiting of waste generation and probably in emission generation.

Maailman ruokatuotanto pohjautuu mineraali- eli väkilannoitteiden tehokkaaseen käyttöön. Kasvintuotannon tehostamisen lisäksi mineraalilannoitteet aiheuttavat kuitenkin myös ympäristöhaittoja. Vaihtoehtona mineraalilannoitteille ovat orgaaniset lannoitteet. Tämä diplomityö tarkastelee tapaustutkimuksena orgaanisen BioA-lannoitteen tuottamista paperi- ja selluteollisuuden jätevirroista. Tämän työn tavoitteet oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisenä tavoitteena oli määrittää BioA-lannoitteen koostumus ja toisena tavoitteena oli suorittaa vertaileva ympäristöarviointi elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista BioA-lannoitteen ja vertailuun valitun mineraalilannoitteen välillä. Ympäristöarviointimenetelmänä käytettiin elinkaariarviointia (eng. Life Cycle Assessment, LCA). Analysoidut ympäristövaikutukset suhteutettiin lannoitekohtaiseen satovasteeseen, joka kuvaa tarvittavaa lannoitteen määrää, jotta pellon tuotto on 3000 kg ohraa hehtaarilta. BioA-lannoitteen NPK-arvoksi saatiin 5-1-1, joka on samantasoinen verrattuna Suomessa markkinoilla oleviin orgaanisiin lannoitteisiin. BioA-lannoitteen koostumus ei myös ylittänyt kadmiumin ylintä sallittua pitoisuutta. Täten BioA-lannoite on teknisesti toteuttamiskelpoinen tuote tässä diplomityössä käytettyjen tuotekoostumuksen suunnittelukriteereiden mukaan. Ympäristöarviointi keskittyi viiden eri moduulin ympäristövaikutusten arviointiin. Moduulit olivat 1) raaka-aineen kulutus, 2) energian kulutus, 3) päästöt, 4) jätteiden synty ja 5) käyttö ja ravinteiden vapautuminen. Tämän tutkimuksen perusteella ei pystytty arvioimaan lannoitteiden kokonaisympäristövaikutusta, vaan ympäristövaikutuksia vertailtiin moduulikohtaisesti. Tulosten perusteella voidaan todeta, että ympäristön kannalta vertailuun valitun mineraalilannoitteen typpipitoisuus, energian kulutus ja tarvittava määrä olivat parempia kuin BioA-lannoitteen vastaavat arvot. Toisaalta BioA-lannoite oli ympäristön kannalta parempi raaka-aineen kulutuksessa ja jätteiden synnyssä sekä todennäköisesti myös päästöjen suhteen.
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Kähkönen, Elina
Tuomaala, Mari
Keywords
organic fertilizers, mineral fertilizers, life cycle assessment (LCA), life cycle inventory analysis (LCI), biorefinery, orgaaniset lannoitteet, mineraalilannoitteet, elinkaariarviointi (LCA), elinkaari-inventaario (LCI), biojalostamo
Citation