Pilvien ja fossiilien maa – taiteen ontologiasta ihmisen aikakaudella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Lindroos
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
144
Series
Abstract
Tutkielma pohjautuu tekijän taiteellisessa työskentelyssään kokemaan ihmetykseen materiaalille esitetyn elävyyden odotuksen suhteen. Tutkimus lähestyy taiteelliseen työskentelyyn liittyvän materiaalisuuden olemuksen tematiikkaa muunmuassa spekulatiivisen realismin piiriin kuuluvan objektiorientoituneen ontologian ja fenomenologisten empatiateorioiden kautta. Vertailevaa arviointia tehdään suhteessa posthumanismin ja median geologian käsitteisiin. Tärkeimmän viitekehyksen muodostaa kuitenkin uusi alkamassa oleva geologinen aikakausi, antroposeeni. Tutkimusasetelma perustuukin tekijän tarpeelle heijastella maailmankuvan ja siihen liittyvän empatiakäsityksen vaikutusta taiteenteolle maailmanhistoriallisessa käännekohdassa. Tutkimuskysymyksenä on: Millaisessa empaattisessa prosessissa taiteilija on suhteessa muihin objekteihin ja materiaalisuuksiin, ja millaisesta maailmankuvasta se kertoo? Työ hahmottelee myös kokonaisuudessaan eräänlaista taiteellisen tutkimuksen metodologiaa ja kysyy, minkälaista uutta tietoa tai ymmärrystä se voi tuottaa ja koetella. Tämä muodostaakin toisen tutkimuskysymyksen. Tutkielma koostuu johdannosta, neljästä pääluvusta, päätelmistä sekä näyttely- ja teosdokumentaatioista. Päälukujen välissä on esitetty kolme temaattisesti relevanttia taiteilijakeskustelua, jotka toimivat paitsi tapaustutkimuksina, myös laajentavat tekijälähtöistä otetta tekijän oman työskentelyn ulkopuolelle. Tutkielma osoittaa, että taiteilija voi olla monenlaisessa empaattisessa prosessissa taiteen- teon aikana. Prosessi voi perustua esimerkiksi ontologiseen (spekulatiivi¬seen) näkemykseen maailman rakenteesta, fenomenologiseen (havaintoon perustuvaan) tuttuuden ja elävyyden tunnistamiseen, tieteelliseen (esimer¬kiksi geologiseen) näkemykseen elämän ja olevaisen yhdestä alkulähteestä ja syvän ajan prosesseista, ja taiteelliseen prosessiin kuuluvaan narratiiviseen kuvitteluun. Tutkielma osoittaa, että taide tapahtuu materiaalisuuksien, toisten objektien kanssa, ei niitä käyttäen. Tutkimus näyttää myös että nykytaide on merkittävässä ja aktiivisessa roolissa antroposeenin haasteiden ja post-antroposentrisen maailmankuvan kuvittelussa ja esille houkuttelemisessa – se tuottaa omalla, vain taiteelle mahdollisella tavallaan tietoa käynnissä olevasta planetaarisesta muutoksesta ja toimii koekenttänä pohdinnassa suhteistamme muihin olevaisiin.

The study is based on the amazement faced by the author in his artistic practice in regard to the expectations of viability and liveliness set to the materialities artist works with. The study approaches the thematic about the essence of materiality in the framework of artistic practice through speculative realism’s object oriented ontology and phenomenological empathy theories. It makes a comparative assessment in relation to post-humanism and to the concept of geology of media. However, the most important frame of reference is the new geological era about to begin, the Anthropocene. The study is based on the need to reflect the impact of the author's world view and its associated empathy insight into the world of art-making in a historic turning point. The research question is: In what kind of empathic process the artist is in, in relation to other objects and materialities, and of what kind of world view that speaks? Work is shaping a kind of artistic research methodology and asks: What kind of new information or understanding it can produce and test. This forms the second research question. The thesis consists of introduction, four main chapters and conclusions as well as documentation of the artistic work. Between the main chapters are presented three thematically relevant artist discussion, which work as case studies, and also broaden the auteur-driven methodology from the author's private point of view. The study shows that the artist may have many kinds of empathetic process during the act of art making. The process may be based, for example, on ontological (speculative) view of the structure of the world, on phenomenological (observation-based) identification of familiarity and liveliness, on scientific (e.g. geological) view of life and the deep time processes, or on the narrative envisioning mingled in the artistic process. The study shows that art happens with materialities, not by merely using them. The study also shows that contemporary art has an important and active role in envisioning the challenges of the Anthropocene and in picturing the changing worldview - it produces it’s own knowledge about the ongoing planetary change and works as a testing ground for discussion of our relations with the other beings.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Kivi, Jussi
Ekström, Saara
Keywords
taiteellisen tutkimuksen metodologia, objektiorientoitunut ontologia, empatia, fenomenologia, median geologia, posthumanismi, antroposeeni
Other note
Citation